tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1997:15

med ändringar i TFS 1994:45

beslutad den 7 maj 1997
Utkom från trycket den 27 maj 1997

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 januari 2001 genom TFS 2000:20

Bemyndigande: 3 och 84 §§ tullförordningen (1994:1558)


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens tullordning (TFS 1994:45)

[Generaltullstyrelsen föreskriver] att 20 kap. 4 § tullordningen (TFS 1994:45) skall ha följande lydelse.

20 kap.

4 §  Ansökan om att ogiltigförklara en tulldeklaration enligt artikel 66 i förordning (EEG) nr 2913/92 eller artikel 251 i förordning (EEG) nr 2454/93 skall göras skriftligt i särskild handling hos det tullkontor där deklarationen har lämnats in eller, vid elektronisk uppgiftslämning, där tullklarering har begärts.

Om ansökan inges efter det att varorna har frigjorts för övergång till fri omsättning, och därvid förenklat deklarationsförfarande eller förfarandet med godkänd importör har tillämpats, skall ansökan dock göras hos den tullskyldiges kontrolltullkontor.

Om ansökan syftar till återexport av varorna och dessa, när ansökan inges, inte har lämnat det tillfälliga lager, tullager eller den frizon eller det frilager där varorna förvarades vid den tidpunkt då de anmäldes för övergång till fri omsättning, skall ansökan, utan hinder av andra stycket, göras hos det tullkontor som sägs i första stycket.

En ansökan om att ogiltigförklara en tulldeklaration skall innehålla minst de uppgifter som behövs för att tullmyndigheten skall kunna ta ställning till om villkoren i artikel 66 i förordning (EEG) nr 2913/92 respektive artikel 251 i förordning (EEG) nr 2454/93 för att ogiltigförklara en tulldeklaration är uppfyllda. Ansökan skall alltid innehålla en förklaring vari det misstag som åberopas som grund för ett ogiltigförklarande består.

Om ansökan avser endast en del av en sändning skall hela tulldeklarationen förklaras ogiltig och nya deklarationer inges.

Med tullmyndighet i artikel 66 i förordning (EEG) nr 2913/92 och artikel 251 i förordning (EEG) nr 2454/93 avses regional tullmyndighet.


Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den kom ut från trycket i Tullverkets författningssamling.