tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1997:12

med ändringar i TFS 1996:21

beslutad den 15 april 1997.
Utkom från trycket den 28 april 1997

Bemyndigande: 8 och 9 §§ förordningen (1996:702) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

Ansvarig enhet: avdelningen Brottsbekämpning, staben


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens föreskrifter m.m. (TFS 1996:21) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

[Generaltullstyrelsen föreskriver] i fråga om Generaltullstyrelsens föreskrifter m.m. (TFS 1996:21) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

dels att 3 och 4 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna skall införas två nya paragrafer, 4 a och 5 a §§, av följande lydelse.

3 §  Den som kommer till det svenska tullområdet från ett annat EU-land och därvid medför varor för vilka det föreligger anmälningsskyldighet enligt 4 § lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen skall inresa på ort som är tullplats och utan dröjsmål där anmäla varorna för närmaste tulltjänsteman eller tullmyndighet enligt vad som sägs i det följande.

På tullplats där särskilt tullfilter anordnats skall den som medför varor enligt första stycket anmäla sig vid tullexpedition som markerats med skylt med röd punkt och texten "Varor att deklarera". I annat fall skall han vända sig till närmaste tulltjänsteman eller tullexpedition.

I det fall ingen tulltjänsteman är anträffbar och tullexpedition är obemannad eller stängd skall de anvisningar för uppfyllande av anmälningsskyldigheten åtföljas vilka tullmyndigheten meddelar på särskilda för ändamålet uppsatta skyltar eller på annat lämpligt sätt.

4 §  Den som vid inresa till det svenska tullområdet från ett annat EU-land inte medför varor som behöver anmälas enligt 3 § första stycket får företa inresan över annan ort än tullplats och utan att göra anmälan till tullmyndighet, såvitt inget annat är särskilt föreskrivet för införsel av en viss vara som medförs.

På tullplats där särskilt tullfilter anordnats skall den resande i fall som avses i första stycket välja den gång för resande från EG som är markerad med en skylt med ett blå-gult EU-märke och texten "Resande direkt från ett EU-land utan varor att deklarera".

4 a §  För incheckat bagage som kommer från ett annat EU-land med luftfartyg skall anmälningsskyldighet som avses i 3 § fullgöras på den första flygplats inom det svenska tullområdet som utgör internationell gemenskapsflygplats under förutsättning att bagaget skall lastas ur luftfartyget på den flygplatsen.

Flyg- och bagagehanteringsföretag skall ordna hanteringen av incheckat bagage på sådant sätt att passagerarna har möjlighet att anmäla sitt bagage i den ordning som anges i första stycket och att Tullverkets kontrollverksamhet enligt lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen möjliggörs.

5 a §  För incheckat bagage som skall föras till ett annat EU-land med luftfartyg skall anmälningsskyldigheten som avses i 5 § fullgöras på den sista flygplats inom det svenska tullområdet som utgör internationell gemenskapsflygplats i de fall bagaget skall lastas om till annat luftfartyg på den flygplatsen.

Flyg- och bagagehanteringsföretag skall ordna hanteringen av incheckat bagage på sådant sätt att passagerarna har möjlighet att anmäla sitt bagage i den ordning som anges i första stycket och att Tullverkets kontrollverksamhet enligt lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen möjliggörs.


Denna författning träder i kraft den 1 maj 1997.