tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1997:11

med ändringar i TFS 1994:45

beslutad den 15 april 2005
Utkom från trycket den 28 april 2005

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 januari 2001 genom TFS 2000:20

Bemyndigande: 56 och 84 §§ tullförordningen (1994:1558)


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens tullordning (TFS 1994:45)

[Generaltullstyrelsen föreskriver] att 2 kap. 58 b § tullordningen (TFS 1994:45) skall ha följande lydelse.

2 kap.

58 b §  Incheckat bagage från tredje land som ankommer med luftfartyg direkt från sådant land eller från flygplats inom EG:s tullområde skall med tillämpning av artikel 194.5 i förordningen (EEG) nr 2454/93 anmälas till tullmyndigheten på den första flygplats inom det svenska tullområdet som utgör internationell gemenskapsflygplats.

Incheckat bagage som skall föras till tredje land med luftfartyg direkt till sådant land eller med luftfartyg som skall avgå till flygplats inom EG:s tullområde skall på motsvarande sätt anmälas till tullmyndigheten på den sista flygplats inom det svenska tullområdet som utgör internationell gemenskapsflygplats.

Flyg- och bagagehanteringsföretag skall ordna hanteringen av incheckat bagage på sådant sätt att passagerarna har möjlighet att anmäla sitt bagage i den ordning som anges i första och andra stycket och att Tullverkets kontrollverksamhet enligt tullagen (1994:1550) möjliggörs.

(Senaste lydelse TFS 1996:7.)


Denna författning träder i kraft den 1 maj 1997.