tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1997:10

med ändringar i TFS 1995:7

beslutad den 14 mars 2005
Utkom från trycket den 3 april 2005

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla vid utgången av september år 2000 genom TFS 2000:11

Bemyndigande: Regeringsbeslut 1994-11-17 (2146/94) och med hänvisning till Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 1994:28) (SCB-FS 1994:28) om uppgifter till statistik avseende Sveriges handel med EU:s medlemsländer (Intrastat)


Föreskrifter
om ändring av Generaltullstyrelsens föreskrifter m.m. (TFS 1995:7) om uppgifter till Intrastat

[Generaltullstyrelsen föreskriver] i fråga om Generaltullstyrelsens föreskrifter m.m. (TFS 1995:7) om uppgifter till Intrastat

dels att 2—7 och 9—14 §§ samt bilagorna 1, 2 och 3 skall ha följande lydelse,

dels att det i föreskrifterna skall införas en ny bilaga, bilaga 4, av följande lydelse.

2 §  Den uppgiftsskyldiges uppgiftslämning till Intrastat sker under tillsyn av en insamlingsmyndighet, som vanligtvis är den tullmyndighet inom vars tullregion den uppgiftsskyldige bedriver sin verksamhet.

3 §  Generaltullstyrelsen tillställer den uppgiftsskyldige enligt 1 § första stycket ett frågeformulär där viss grundinformation om personen efterfrågas. Frågeformuläret återges i bilaga 1. I formuläret anges den uppgiftsskyldiges insamlingsmyndighet. Det ifyllda formuläret skall återsändas till insamlingsmyndigheten inom fjorton dagar. Den uppgiftsskyldige skall fortlöpande underrätta insamlingsmyndigheten om förändringar i de förhållanden som formuläret behandlar.

Insamlingsmyndigheten registrerar uppgifter från frågeformuläret i Tullverkets datasystem för Intrastat (Intrastatsystemet).

4 §  Den uppgiftsskyldige kan antingen lämna uppgifter själv eller utse ett eller flera ombud för hela eller delar av handeln. Om den uppgiftsskyldige avser att utse ett ombud skall detta förhållande i förväg meddelas till insamlingsmyndigheten, varvid uppgifter om ombudets namn, adress, telefonnummer, telefaxnummer och referensperson samt organisationsnummer med tilläggssiffror skall lämnas.

Uppgifterna kan lämnas i det frågeformulär som tillställs den uppgiftsskyldige enligt 3 §.

5 §  De uppgifter som skall lämnas till Intrastat avseende utförsel till och införsel från övriga EU-länder av varor framgår av 2 § Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 1994:28) om uppgifter till statistik avseende Sveriges handel med EU:s medlemsländer (Intrastat). Om inte annat sägs skall uppgifterna lämnas i sammanslagen form på sätt som framgår av bilaga 2.

Därutöver skall lämnas vissa gemensamma uppgifter som framgår av bilaga 2.

6 §  Av 3 § Statistiska centralbyråns föreskrifter (SCB-FS 1994:28) om uppgifter till statistik avseende Sveriges handel med EU:s medlemsländer (Intrastat) framgår att uppgifter till Intrastat skall lämnas senast den tionde dagen i varje kalendermånad avseende förhållandena under den närmast föregående kalendermånaden. Den kalendermånad som uppgifterna hänför sig till benämns referensperiod.

Om den uppgiftsskyldige inte haft någon handel som skall redovisas till Intrastat under en viss referensperiod skall upplysning om detta lämnas till insamlingsmyndigheten inom tid som sägs i första stycket.

7 §  Uppgifter till Intrastat skall lämnas på särskild blankett eller på diskett, såvida inte den uppgiftsskyldige eller hans ombud har tillstånd till elektronisk uppgiftslämning som avses i 8 §.

När uppgifter lämnas på blankett skall av Generaltullstyrelsen fastställd blankett (Tv 703.1 resp. Tv 704.1) användas, om inte annat framgår av bilaga 2. Närmare föreskrifter om uppgiftslämning på blankett finns i bilaga 2.

De uppgiftskyldiga som i frågeformuläret enligt 3 § angett att uppgifter kommer att lämnas på blankett tillställs varje månad blankett för uppgiftslämningen av Generaltullstyrelsen.

När uppgifter lämnas på diskett skall av Generaltullstyrelsen utsänd diskett användas. Uppgiftsskyldiga som angett att uppgifter kommer att lämnas på diskett tillställs disketten för ett års förbrukning av Generaltullstyrelsen. Närmare föreskrifter om uppgiftslämning på diskett finns i bilaga 2.

9 §  Uppgifter till Intrastat som lämnas i elektronisk form skall utformas och överföras enligt villkor som fastställts i tillståndet till elektronisk uppgiftslämning. Vid elektronisk uppgiftslämning behöver de uppgifter som avses i 5 § första stycket inte vara sammanslagna.

Uppgifterna som lämnas i elektronisk form skall motsvara de som lämnas på blankett, om inte annat framgår av tillståndet till elektronisk uppgiftslämning. Nödvändiga meddelandetekniska uppgifter skall dessutom lämnas enligt vad som framgår av tillståndet.

Upplysning om förhållande som avses i 6 § andra stycket kan inte lämnas i elektronisk form.

10 §  Vid elektronisk uppgiftslämning får uppgiftslämnaren svarsmeddelanden från Intrastatsystemet. Svarsmeddelanden ges i form av KONTRL-meddelande och CUSRES-meddelande. De koder som används i svarsmeddelanden finns intagna i bilaga 4.

11 §  När uppgifter till Intrastat lämnas på blankett skall blanketten ges in till den uppgiftsskyldiges insamlingsmyndighet.

Disketter med Intrastatuppgifter skall lämnas till Generaltullstyrelsens ADB-byrå i Luleå.

12 §  Om uppgifter till Intrastat lämnats på blankett registrerar tulltjänsteman uppgifterna i Intrastatsystemet.

Uppgifter som lämnats på diskett eller i elektronisk form handläggs av tulltjänsteman hos den uppgiftsskyldiges insamlingsmyndighet.

13 §  Om den uppgiftsskyldige eller ombud som han utsett upptäcker att uppgifter som lämnats till Intrastat är ofullständiga eller oriktiga skall en skriftlig rättelse snarast lämnas till insamlingsmyndigheten på sätt som framgår av bilaga 2.

14 §  Om uppgifter till Intrastat inte lämnats inom föreskriven tid tillställs uppgiftslämnaren en skriftlig påminnelse med uppmaning att inkomma med uppgifter.

Om uppgifter trots upprepade påminnelser inte inkommit kan anmaning och vitesföreläggande enligt 11 § lagen (1992:889) om den officiella statistiken aktualiseras genom Statistiska centralbyrån.


Bilaga 1


Bilaga 2

Föreskrifter m.m. om uppgiftslämningen

1. Allmänt

Vad som sägs i denna bilaga gäller i tillämpliga delar vid uppgiftslämning på diskett eller via EDI.

Personer som lämnar uppgifter på blankett skall använda den svenska motsvarigheten till Intrastat-blankett N. Separata blanketter används för införsel (Tv 703.1) och utförsel (Tv 704.1). Blanketterna har tre möjliga användningar, nämligen som huvudblankett, tilläggsblad och rättelseblad.

Blanketter i ett exemplar med förtryck av den uppgiftsskyldiges organisationsnummer, namn och adressuppgifter, referensperiod samt uppgift om namn och adress på insamlingsmyndigheten tillställs den uppgiftsskyldige månadsvis tillsammans med svarskuvert. Blanketter sänds inte till personer som överlåtit hela uppgiftslämnandet till ett ombud, ej heller till ombuden. Blanketter utan förtryck finns hos insamlingsmyndigheterna och Tullverkets centralförråd.

2. Tryckning m.m. av egna blanketter

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

5. Tilläggsblad

När blanketten används som tilläggsblad skall detta visas med kryssmarkering i därför avsedd ruta.

Av de gemensamma uppgifterna i blanketten behöver endast fält 1, 2 och 4 (i förekommande fall) fyllas i.

6. Rättelseblad

Rättelse görs på blankett även i de fall uppgifterna ursprungligen lämnats på diskett eller via EDI.

När blanketten används som rättelseblad skall detta visas med kryssmarkering i därför avsedd ruta.

För varje varupost som rättas skall det ursprungliga vp-numret (fält 7) anges och i övrigt fullständiga uppgifter lämnas.

7. 0-rapporter

När en 0-rapport lämnas skall uppgifter lämnas i följande fält, nämligen fält 1, 2, 3, 4 (i förekommande fall), 5 och 20. En 0-rapport kan bara lämnas på blankett eller diskett, inte via EDI. En 0-rapport som lämnas på blankett kan sändas till insamlingsmyndigheten per telefax.

8. Hur skall uppgifterna lämnas?

Uppgifter som lämnas på blankett skall av varje uppgiftslämnare lämnas samlat för hela referensperioden vid ett tillfälle med användning av en huvudblankett och behövligt antal tilläggsblad. Uppgifter som lämnas på diskett skall av varje uppgiftslämnare lämnas för hela referensperioden vid ett tillfälle. Uppgifter som lämnas i elektronisk form kan lämnas vid flera tillfällen och även under den referensperiod som uppgifterna hänför sig till.

Uppgifter som lämnas på blankett skall lämnas i sammanslagen form. Detta innebär att om varor utförs eller införs vid skilda tillfällen under en referensperiod och uppgifterna om medlemsstat, transaktionstyp, transportsätt och statistisk varukod är gemensamma skall övriga statistiska uppgifter räknas samman och sändningarna redovisas som en varupost. När uppgifter lämnas på diskett eller i elektronisk form behöver de inte vara sammanslagna.

9. Vilka uppgifter skall lämnas?

De uppgifter som skall lämnas vid utförsel resp. införsel anges nedan med en närmare beskrivning av varje uppgift. Uppgifterna är numrerade enligt deras fältnummer på blanketten,

Gemensamma uppgifter lämnas i fält 1, 2, 3, 4 (i förekommande fall), 5 och 20.

Varupostuppgifter lämnas i fält 6, 7, 8a, 10, 11, 13, 16, 17 och 19.

1 Uppgiftsskyldig

Ange fullständigt namn och adress på den uppgiftsskyldige samt organisationsnummer med två tilläggssiffror. De flesta personer har tilläggssiffrorna 00. Undantag gäller för personer som hos insamlingsmyndighet har begärt att få uppgiftsskyldigheten fördelad på olika verksamheter. Dessa personer tilldelas tilläggssiffror av insamlingsmyndigheten.

På de blanketter som Generaltullstyrelsen sänder till den uppgiftsskyldige är dessa uppgifter förtryckta.

Dessa uppgifter anges även på eventuella tilläggsblad.

2 Period

Ange den referensperiod som avses i form av fyra siffror. Först anges de två sista siffrorna i årtalet direkt följt av två siffror som anger månaden.

På de blanketter som Generaltullstyrelsen tillställer den uppgiftsskyldige är denna uppgift förtryckt.

Dessa uppgifter anges även på eventuella tilläggsblad.

Om blanketten utgör ett rättelseblad anges den period rättelsen avser.

3 Antal varuposter

Ange rapportens totala antal varuposter inkl. de på samtliga tilläggsblad. Högst 999 varuposter kan lämnas i en och samma rapport. Om inga varor finns att redovisa skall 0 anges, s.k. 0-rapport.

4 Ombud

Om uppgifterna lämnas av ett ombud anges ombudets fullständiga namn och adress samt organisationsnummer med två tilläggssiffror. Alla ombud har 01 som tilläggssiffror, såvida inte ett ombud särskilt begärt att få andra tilläggssiffror av sin insamlingsmyndighet. Tilläggssiffrorna 00 kan inte användas här.

Dessa uppgifter anges även på eventuella tilläggsblad.

5 Insamlingsmyndighet

Namn och adress till insamlingsmyndigheten för den uppgiftsskyldige. På de blanketter som Generaltullstyrelsen tillställer den uppgiftsskyldige är dessa uppgifter förtryckta.

6 Varubeskrivning

Beskriv varan så noggrant att den kan klassificeras enligt den Kombinerade nomenklaturen (KN).

7 Varupost

Ange varupostens löpnummer. Om mer än en blankett används skall numreringen fortsätta i obruten följd. På huvudblanketten anges uppifrån 1—8, på första tilläggsbladet anges 9—16 o.s.v. Det totala antalet varuposter skall motsvara det tal som angetts i fält 3.

8 a Mottagande eller avsändande medlemsstat

Ange landkoden för det vid utförsel- resp. införseltillfället sista kända medlemsstat till eller från vilken varorna har levererats eller mottagits. Landkoden skall anges med ISO landkod (tvåbokstavskod) enligt nedan.

Belgien

BE

Danmark

DK

Finland

FI

Frankrike

FR

Grekland

EL*

Irland

IE

Italien

IT

Luxemburg

LU

Nederländerna

NL

Portugal

PT

Spanien

ES

Storbritannien och Nordirland

GB

Tyskland

DE

Österrike

AT

*Även koden GR kan anges av den som lämnar uppgifter på blankett eller via EDI.

Vissa områden tillhör EU, men ingår inte i skatteområdet. Varor till eller från dessa områden skall inte tas med vid Intrastatrapporteringen. Dessa områden är bl.a. Åland och Kanarieöarna.

10 Transaktionstyp

Ange en kod som visar om varorna sålts, köpts, returnerats eller levererats för påseende, lönbearbetning m.m. De koder som skall användas återfinns i bilaga 3.

11 Transportsätt

Ange koden för transportsättet vid utförseln eller införseln, dvs. det aktiva transportmedel som fört varan över svensk gräns. Om transportsättet inte är känt skall det mest sannolika transportsättet anges. Följande koder skall användas.

1

Sjötransport, inkl. järnvägsvagn, fordon eller container på fartyg

2

Järnvägstransport

3

Vägtransport

4

Flygtransport

5

Postförsändelse

7

Fasta transportinstallationer, t.ex. rörledning eller kraftledning

8

Transport på inre vatten

9

Egen framdrivning

13 Statistisk varukod

Ange statistisk varukod enligt den Kombinerade nomenklaturen (KN).

16 Nettovikt

Ange varupostens nettovikt exkl. emballage i hela kg utan decimaler och utan enhet.

17 Annan kvantitet

För vissa varor skall förutom nettovikt även anges annan kvantitet, t.ex. liter, styck, par. Kvantiteten anges utan decimaler. Enheten (par, liter o.s.v.) anges inte.

19 Statistiskt värde

Ange statistiskt värde i svenska kronor. Öretal anges inte. Om värdet i fakturan är angivet i annan valuta omräknas det till svenska kronor. Som omräkningskurs används antingen dagskursen eller den för perioden fastställda tullkursen. S.k. terminssäkrade kurser får däremot inte användas.

Statistiskt värde vid utförsel är varans försäljningspris inklusive frakt- och försäkringskostnader fram till svensk gräns. Observera att moms och eventuella punktskatter ej skall ingå.

Statistiskt värde vid införsel är varans inköpspris inklusive frakt- och försäkringskostnader fram till svensk gräns. Observera att moms och eventuella punktskatter ej skall ingå.

För varor som helt eller delvis levereras utan kostnad fastställs värdet enligt gällande marknadspris.

För varor som utförs eller införs för lönbearbetning eller reparation (transaktionskod 4) beräknas det statistiska värdet enligt ovanstående regler.

För varor som återutförs efter lönbearbetning (transaktionskod 5) utgörs det statistiska värdet av det värde som varan hade vid införseln till Sverige plus fakturavärdet för det utförda arbetet samt frakt- och försäkringskostnader fram till svensk gräns.

För varor som återinförs efter lönbearbetning (transaktionskod 5) utgörs det statistiska värdet av det värde som varan hade vid utförseln från Sverige plus fakturavärdet för det utförda arbetet samt frakt- och försäkringskostnader fram till svensk gräns.

För varor som återutförs eller återinförs efter reparation (transaktionskod 5) skall som statistiskt värde anges reparationskostnaden.

20 Ort, datum, underskrift av uppgiftsskyldig eller ombud

Ort och datum samt underskrift av uppgiftslämnaren (behövs endast på huvudblankett och rättelseblad).


Bilaga 3

Koder, transaktionstyp (fält 10)

1

Transaktioner som omfattar verkligt eller avsett överförande av äganderätten mot ersättning (utom transaktioner förtecknade under 2, 7 och 8), dvs.

 

— — fast köp/försäljning

 

— — öppet köp, provköp i kommission

 

— — byteshandel

 

— — finansiell leasing

2

Varor som returneras och som tidigare redovisats med kod 1a. Gratis ersättningsleveransera.

3

Transaktioner som innebär överförande av äganderätten men som sker utan ersättning, dvs.

 

— — varor som levererats enligt biståndsprogram, helt eller delvis genomförda och finansierade av EG

 

— — övriga hjälpsändningar

4

Varuleveranser för lönbearbetning eller reparation (utom sådana som redovisas med kod 7)

5

Varuleveranser efter lönbearbetning eller reparation (utom sådana som redovisas med kod 7)

6

Transaktioner som inte omfattar överförande av äganderätten, t.ex. hyra, lån, operationell leasingb och andra tillfälliga ändamålc utom lönbearbetning eller reparation

7

Varuleveranser inom ramen för gemensamma försvarsprojekt eller andra gemensamma regeringsprojekt för tillverkning (t.ex. Airbus)

8

Leveranser av byggnadsmaterial och utrustning för arbeten som utgör en del av allmänna byggnads- eller anläggningsavtald

9

Övriga transaktioner, t.ex. gåvor samt flyttning av eget lager

a Retur och ersättning av varor som tidigare redovisats med kod 3—9 redovisas med kod 3—9.

b Operationell leasing: alla former av leasing som inte är finansiell leasing.

c Varor som utförs/införs i avsikt att senare återinföras/återutföras utan någon förändring av äganderätten.

d Kod 8 används för leveranser där en faktura upptar totala värdet av samtliga varuleveranser. Om sändningarna faktureras var för sig används kod 1.


Bilaga 4

Koder i svarsmeddelanden från Tullverkets EDI-system - Intrastat

Svarskoder av teknisk art i KONTRL-meddelande

Dataelement 0083 — åtgärdskod

1

Bekräftad (denna nivå och alla lägre nivåer)

2

Bekräftad — fel upptäckta och rapporterade

3

En eller flera avvisade — nästa lägre nivå

4

Avvisad — denna nivå och alla lägre nivåer

5

UNB/UNZ accepterad

6

UNB/UNZ avvisad

Dataelement 0085 — svarskod

Kod

Text

Kommentar

1

UNA stöds ej.

Underrättelse om att teckensträngen i UNA inte kan förstås eller går att följa.

2

Syntaxen stöds ej .

Underrättelse att syntaxidentifierare, version och/eller nivå angiven i UNB-segmentet inte stöds av mottagaren.

3

Meddelandeversion/-utgåva stöds ej.

Underrättelse att meddelandetyp, versionsnummer och/eller utgåvenummer i UNG och/eller UNH-segmenten inte stöds av mottagaren.

4

Servicesegment saknas/ogiltiga.

Underrättelse att servicesegment saknas, innehåller ogiltigt data eller inte kan bearbetas.

5

Fel i avslutningskontroll.

Underrättelse att data i avslutningen inte överensstämmer med huvud och/eller att den funktionella gruppen eller meddelandet eller segment räkningen är felaktig.

6

Datasegment saknas/ogiltigt.

Underrättelse att ett datasegment saknas, innehåller ogiltigt data eller inte kan bearbetas.

7

Felaktig mottagare.

Underrättelse att mottagaren angiven i UNB inte överensstämmer med den verklige mottagaren.

8

För många dataelement i segmentet.

Indikation att ett datasegment innehåller för många dataelement.

9

Obligatoriskt dataelement saknas.

Indikation att ett obligatoriskt element saknas i ett service- eller datasegment.

10

Attributsfel i dataelement.

Indikation att ett dataelement inte överens stämmer med den tillämpliga meddelande- eller segmentspecifikationen.

11

Lösenord är ogiltigt.

Indikation att lösenordet i segment UNB är ogiltigt.

12

Avsändare är ej tillåten.

Avsändare som angivits i mottaget meddelandes UNB/S002 är ej tillåten.

13

Referens till överföringen är ej unik.

Referens som angivits i UNB/0020 och UNZ/0020 är ej unik.

14

Referens till tillämpning ej tillåten.

Referens till tillämpning som angivits i UNB/0026 är ej tillåten.

15

Behandlingsprioritet ej tillåten.

Behandlingsprioritet som angivits i UNB/0029 är ej tillåten.

16

Ingår ej i kommunikationsöverenskommelsen.

Det som angivits i UNB/0032 ingår ej i kommunikationsöverenskommelsen.

17

Testindikator ej godkänd.

Testindikator som angivits i UNB/0035 är ej godkänd.

18

Ej överensstämmelse mellan UNB/0020 och UNZ/0020.

Det som angivits i UNB/0020 och UNZ/0020 är ej i överensstämmelse.

19

Antalet meddelanden överensstämmer ej med antalet i filen.

Antalet överförda meddelanden överensstämmer ej med vad som angivits i UNZ/0036.

20

Kommunikationsavtalet är ej uppfyllt.

 

21

Felaktig kombination av syntaxversion och TDR-version.

 

22

Fel vid teckenmängdskontroll.

 

Svarskoder i CUSRES-KV av teknisk art — kvalificerare MTA

Koden medför inte att ett ärende avvisas av TDS.

060

Sigillkontroll har ej kunnat genomföras i TDS

Svarskoder i CUSRES-KV av teknisk art — kvalificerare FTA

Koden medför att ett ärende avvisas av TDS.

Kod

Text

020

Felaktig kvalificerare i segment AUT

021

Felaktig kvalificerare i segment RFF

022

Felaktig kvalificerare i segment LOC

023

Felaktig kvalificerare i segment DTM

024

Felaktig kvalificerare i segment TDT

025

Felaktig kvalificerare i segment GIS

026

Felaktig kvalificerare i segment NAD

027

Felaktig kvalificerare i segment CST

028

Felaktig kvalificerare i segment MOA

029

Felaktig kvalificerare i segment MEA

   

033

Felaktig kvalificerare i segment COM

034

Felaktig kvalificerare i segment UNS

036

Felaktig kvalificerare i segment DMS

   

040

Felaktigt dokumentsigill

045

Felaktigt utställarsigill

050

Ej godkänd utställare

055

Ej godkänd sigilleringsmetod

   

056

Ogiltig tidsangivelse i segment AUT (sigillkontrollvalidering)

075

Datum i segment AUT ej enligt angiven formatkvalificerare

076

Datum i segment DTM ej enligt angiven formatkvalificerare

085

Kvalificerare saknas i GIS-segment eller felaktig kod i okvalificerat GIS-segment

100

UNT-segment ej korrekt

Svarskoder i CUSRES-KV av applikationsspecifik art — kvalificerare FFT

Allmän kommentar till svarskoderna

En svarskod kan ibland utlösas av ett annat fel än vad som framgår av texten till resp. kod.

Kod

Text

Kommentar

010

Meddelandetyp är felaktig.

Meddelandetyp anges i BGM-segmentet

     

065

Ärendet har ej kunnat tas emot pga interna orsaker i Tullverkets EDI- system.

Detta meddelande kan erhållas om det har uppstått något fel i Tullverkets EDI-system. I sådant fall bör i första hand ärendet sändas om. Om det blir samma felkod igen bör driftövervakningen kontaktas.

     

070

Angivet INTRASTAT-id är förbrukat.

Ärendets INTRASTAT-id
(BGM-segmentet) har tidigare använts i en INTRASTAT-deklaration.

     

071

INTRASTAT-id ska anges.

 
     

082

INTRASTAT-id har felaktigt format och/eller felaktig checksiffra.

 
     

083

Ärendets INTRASTAT-id ingår i den serie som är förbehållen Tullverkets lokaldator.

Vid nyuppläggning av ärende ska företagets INTRASTAT-idserie användas.

     

084

INTRASTAT-id tillhör inte giltig serie.

Ärendets INTRASTAT-id ska återfinnas i någon av de id-serier som registrerats för INTRASTAT i Tullverkets EDI-system.

     

133

Angivet reg.nr för ombud är felaktigt.

I denna validering beaktas ej ombudets tilläggsnummer. Koden kan utlösas av checksiffer- eller formatfel.

     

136

Ombud med angivet reg.nr inkl tilläggsnr finns ej registrerat i INTRASTAT:s företagsregister eller är borttagsmarkerat.

 
     

137

Koppling mellan uppgiftsskyldig med angivet reg.nr inkl tilläggsnr och ombud finns ej för angiven period.

Den uppgiftsskyldige ska i förväg anmäla vilket ombud som ska anlitas, vilket också registreras i INTRASTAT:s företagsregister. Detta gäller även angiven period! I denna validering beaktas ej ombudets tilläggsnummer.

     

138

Uppgiftsskyldig med angivet reg.nr inkl tilläggsnr skall ej lämna uppgifter till INTRASTAT för angiven period.

Kontrollera uppgiften om företagets reg.nr i deklarationen! Kontakta den lokala insamlingsmyndigheten. Det kan hända att företag blir avfört från registret över företag som ska lämna uppgifter till INTRASTAT.

     

139

Ombud med angivet reg.nr inkl tilläggsnr skall ej lämna uppgifter för uppgiftsskyldig med angivet reg.nr inkl tilläggsnr och period.

 
     

340

Angiven transportsättskod är inte upptagen i Tullverkets förteckning över transportsättskoder.

 
     

350

Transportsättskod ska anges.

 
     

450

Varupostnr ska anges i stigande ordning (nummerföljd).

 
     

451

Varupostnr ej inom tillåtet intervall.

Tillåtet intervall är 1—999

     

452

Varupostnr ska anges.

 
     

453

Första varupostnr ska vara 1 (ett).

 
     

456

Ärendet måste innehålla minst en varupost.

 
     

501

Kod för godsflödesriktning är fel eller saknas.

Koden ska vara A eller D.

     

502

Fel godsflödesriktning för kopplingen mellan uppgiftsskyldig med angivet reg.nr inkl tilläggsnr och ombud med angivet reg.nr inkl tilläggsnr för angiven period.

Denna kod innebär att företaget inte har registrerats i INTRASTAT för angiven godflödesriktning. Ex. ett företag som i INTRASTAT registrerats endast för införsel ska inte lämna INTRASTAT-uppgifter för utförsel (godsflödesriktning D). Samma kod ges även om ombud ej förekommer men godsflödesriktningen ej stämmer.

     

540

Nettovikt ska anges.

 
     

545

Uppgift om nettovikt felaktig.

Svarskoden kan utlösas om negativt värde eller ett för stort värde angivits.

     

550

Uppgift om annan kvantitet felaktig.

Svarskoden kan utlösas om negativt värde eller ett för stort värde angivits. Vid uppgiftslämnande till TDS kan koden också utlösas av att angiven varukod ej kräver uppgift om annan kvantitet.

560

Annan kvantitet ska anges till angiven varukod.

Se aktuell varukod i tulltaxan.

     

570

Statistiskt värde ska anges.

 
     

575

Uppgift om statistiskt värde felaktig.

Ex. Kan avse negativt värde eller för stort värde. Statistiskt värde ska vara större än 0 i INTRASTAT.

     

670

Varukod ska anges.

 
     

671

Angiven varukod är felaktig.

I TDS används vid import 10-ställig TARIC-kod och vid export 8-ställig
KN-kod. För INTRASTAT används
8-ställig KN-kod. Endast kombination som är upptagen i respektive varukodförteckning (KN och TARIC) accepteras.

     

685

Transaktionstyp ska anges.

 
     

686

Angiven transaktionstyp är inte upptagen i förteckning över transaktionstyper.

Se handledning "INTRASTAT i Sverige" bilaga 4.

     

770

Angivet reg.nr för uppgiftsskyldig är felaktigt.

I denna validering beaktas ej uppgiftsskyldigs tilläggsnummer. Koden kan utlösas av checksiffer- eller formatfel.

     

771

Uppgiftsskyldig med angivet reg.nr inkl tilläggsnr finns ej registrerad i INTRASTAT:s företagsregister eller är borttagsmarkerad.

 
     

785

Landkod ska anges.

Gäller införsel/utförsel i INTRASTAT.

     

786

Angiven landkod finns inte i Tullverkets landtabell för INTRASTAT.

 
     

872

Meddelandets avsändare ska ha samma org.nr som den uppgiftsskyldige eller ombudet.

Meddelandets avsändare finns angivet i UNB-segmentet — kontakta systemansvarig på företaget! I denna validering beaktas ej uppgiftsskyldigs eller ombudets tilläggsnummer.

     

925

Redovisningsperiod ska anges.

 
     

926

Angiven redovisningsperiod är felaktig.

Datumformat CCYYMM. Systemet gör också vissa kontroller av om angiven period är aktuell.

     


Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Tullverkets författningssamling.