tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1997:7

med ändringar i TFS 1987:42

beslutad den 24 februari 1997
Utkom från trycket den 12 mars 1997

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla vid utgången av år 2000 genom TFS 2000:8

Bemyndigande: 84 § tullförordningen (1994:1558) och 18 § verksförordningen (1995:1322)


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens redovisningsordning (TFS 1987:42)

Generaltullstyrelsen föreskriver [  ] i fråga om redovisningsordningen (TFS 1987:42) att bilaga 7 ska ha följande lydelse.

Bilaga 7

Förteckning över koder som skall anges i tulldeklarationer m.m.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

A Avgiftskoder*

(*Senaste lydelse TFS 1996:15.)


Avgifts-
kod

Medelsslag


 

Tullmedel och Jordbruksavgifter

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

 

Jordbruksavgifter, övergångsbestämmelser15

25

Jordbrukskomponenter (EA)19

26

Jordbrukstull

207

Kompensationsränta

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

37

Slutgiltig utjämningstull

24

Tilläggsbelopp

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Notförteckning

15Avgift skall inte tas ut om taxebestämmande dag är den 1 januari 1995 eller senare.

18Avgift skall inte tas ut för varor som tas ut från tullagret den 1 januari 1995 eller senare.

19Avgiftskoden upphör den 1 mars 1997. Avgiften skall därefter debiteras under avgiftskod 26.

B Tullnedsättningskoder

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —


Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Tullverkets författningssamling. Bestämmelserna ska dock tillämpas från och med den 1 mars 1997.