tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1997:4

beslutad den 6 februari 1997
Utkom från trycket den 17 februari 1997

Upphört: Författningen har upphört att gälla med avseende på turkiska lira den 26 februari 1997 genom TFS 1997:5 och i övrigt den 1 mars 1997

Bemyndigande: 6 § förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.


Generaltullstyrelsens föreskrifter
om växelkurs för sydafrikanska rand och turkiska lira

[Generaltullstyrelsen föreskriver] att för omräkning av nedan nämnda valutor till svenska kronor skall – med avvikelse från vad som stadgas i artikel 169.1 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen – vid förtullningar vilkas taxebestämmande dag enligt artikel 214 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen infaller under tiden 12–28 februari 1997 tillämpas nedanstående säljkurs.

Sydafrika 1 rand (ZAR) = 1,65 kr
Turkiet 100 lira (TRL) = 0,0075 kr


Denna författning träder i kraft den 12 februari 1997.