tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1996:41

beslutad den 19 december 1996
Utkom från trycket den 9 januari 1997

Författningen har ersatts den 28 augusti 2002 genom TFS 2002:20


Generaltullstyrelsens tillkännagivande
av uppgifter om Tullverkets Underrättelse- och Rikssambandscentral

Med hänvisning till 1 kap. 1 § tullordningen (TFS 1994:45) tillkännager Generaltullstyrelsen nedanstående uppgifter om Tullverkets Underrättelse- och Rikssambandscentral.

Underrättelse- och Rikssambandscentralen är belägen i Stockholm. Den är öppen hela dygnet.

Underrättelse- och Rikssambandscentralen kan nås på följande sätt.

Telefon: 08-789 75 66

Telefax: 08-20 26 26


Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivande (TFS 1995:28) av uppgifter om Tullverkets sambandscentraler.