tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1996:38

med ändringar i TFS 1996:19

beslutad den 19 december 1996
Utkom från trycket den 9 januari 1997

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla vid utgången av december 2003 genom TFS 2003:26

Bemyndigande: 1 § förordningen (1994:1615) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen och efter samråd med Riksskatteverket


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFS 1996:19) för verkställigheten av lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen

[Generaltullstyrelsen föreskriver] att i 4 och 7 §§ Generaltullstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFS 1996:19) för verkställigheten av lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen orden "Kopparbergs län" skall bytas ut mot "Dalarnas län".


Denna författning träder i kraft den 1 januari 1997.