tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1996:36

beslutad den 17 december 1996
Utkom från trycket den 7 januari 1997

Upphört: Författningen har upphört att gälla den 1 januari 1999 genom TFS 1998:34

Bemyndigande: 24 § förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m.


Generaltullstyrelsens föreskrifter
om beloppsgränser för tullfrihet i vissa fall

Enligt rådets förordning (EEG) nr 918/83 av den 28 mars 1983 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse medges tullfrihet i vissa fall för varor upp till ett visst belopp uttryckt i ecu. Beloppsgränserna uttryckta i svenska kronor är följande.

Försändelser av ringa värde 22 ecu (artikel 27)

200 kronor

Försändelser mellan privatpersoner 45 ecu (artikel 30)

400 kronor

Varor som ingår i resandes personliga bagage 175 ecu (artikel 47)

1 700 kronor

Postförsändelser med ringa värde 10 ecu (artikel 119)

100 kronor


Denna författning träder i kraft den 1 januari 1997 då Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1994:58) om beloppsgränser för tullfrihet i vissa fall skall upphöra att gälla.