tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1996:34

beslutad den 14 november 1996
Utkom från trycket den 29 november 1996

Förordning
om upphävande av Generaltullstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFS 1994:7) om transitering av varor

Regeringen föreskriver att Generaltullstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFS 1994:7) om transitering av varor skall upphöra att gälla vid utgången av år 1996.


Denna förordning skall kungöras i Tullverkets författningssamling (TFS).