tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1996:31

med ändringar i TFS 1994:45

beslutad den 31 oktober 1996
Utkom från trycket den 14 november 1996

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 januari 2001 genom TFS 2000:20

Bemyndigande: 84 § tullförordningen (1994:1558)


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens tullordning (TFS 1994:45)

Generaltullstyrelsen föreskriver [ ] i fråga om tullordningen (TFS 1994:45)

dels att 6 kap. 30 § skall ha följande lydelse,

dels att i tullordningen skall införas en ny paragraf, 6 kap. 43 a §, av följande lydelse.

6 kap.

30 §  Innan hemtagningstillstånd återkallas skall hemtagaren beredas tillfälle att yttra sig över den tilltänkta återkallelsen, såvida det inte uppenbarligen skulle medföra stora risker från kontroll- eller uppbördssynpunkt att invänta ett sådant yttrande.

Beslut om återkallelse får meddelas av Generaltullstyrelsen och av hemtagarens kontrolltullkontor.

43 a §  Bestämmelserna i 30 § tillämpas även i fråga om återkallelse av tillstånd att vara godkänd importör.


Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Tullverkets författningssamling.