tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1996:26

med ändringar i TFS 1994:45

beslutad den 24 september 1996
Utkom från trycket den 8 oktober 1996

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 januari 2001 genom TFS 2000:20

Bemyndigande: 51, 52 och 84 §§ tullförordningen (1994:1558)


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens tullordning (TFS 1994:45)

Generaltullstyrelsen föreskriver [ ] att 7 kap. 45 och 46 §§ tullordningen (TFS 1994:45) skall upphöra att gälla.

Vidare beslutar Generaltullstyrelsen att de allmänna råden till 7 kap. 46 § skall upphöra att gälla.


Denna författning träder i kraft den 1 januari 1997.