tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1996:25

med ändringar i TFS 1994:45

beslutad den 19 september 1996
Utkom från trycket den 1 oktober 1996

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 januari 2001 genom TFS 2000:20

Bemyndigande: 18 och 84 §§ tullförordningen (1994:1558)


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens tullordning (TFS 1994:45)

[Generaltullstyrelsen föreskriver*] i fråga om tullordningen (TFS 1994:45)

dels att 10 kap. 15 och 16 §§ skall ha följande lydelse,

dels att i tullordningen skall införas två nya paragrafer, 10 kap. 15 a och 16 a §§, av följande lydelse.
(*Genom denna författning fullgörs det uppdrag som lämnats genom regeringsbeslut 1996-06-06 (Fi95/780, Fi95/3699, Fi95/4329, Fi95/4929, Fi95/5029, Fi95/6461, Fi96/668, Fi96/1476 och Fi96/1490).)

10 kap.

15 §  Av artikel 161.5 i förordning (EEG) nr 2913/92 framgår att tulldeklarationen för export skall inges till det tullkontor som är ansvarigt för övervakning av den plats där exportören är etablerad eller där varorna packas eller lastas för att sändas på export.

Särskilda föreskrifter gäller då varor deklareras för export och det är fråga om jordbruksprodukter, krigsmateriel samt strategiska produkter. Om förfarandet vid export av varor med post eller järnväg föreskrivs i 14 respektive 15 kap.
(Senaste lydelse TFS 1995:27.)

15 a §  Av artikel 790 i förordning (EEG) nr 2454/93 framgår att, om första meningen i artikel 161.5 i förordning (EEG) nr 2913/92 av administrativa skäl inte kan tillämpas, får exportdeklarationen inges till varje tullkontor i den berörda medlemsstaten som är behörigt för ärendet i fråga.

Administrativa skäl skall, med de undantag som framgår av 16 a §, anses föreligga om en exportdeklaration på grund av tullkontorens begränsade öppettider inte kan inges till det första tullkontoret på vägen från den plats där exportören är etablerad till den plats där gemenskapens tullområde lämnas.

16 §  Av artikel 791.1 i förordning (EEG) nr 2454/93 framgår att, om det finns välgrundade och styrkta skäl, får en exportdeklaration tas emot vid ett annat tullkontor än det som anges i första meningen i artikel 161.5 i förordning (EEG) nr 2913/92. Om undantag från tillämpningen av välgrundade och styrkta skäl är föreskrivet i 16 a §.

Välgrundade och styrkta skäl skall anses föreligga bl.a. i det fall när det tullkontor som är ansvarigt för att övervaka den ort som exportören är etablerad på är beläget på ett visst avstånd och åt fel håll, vilket gör det oekonomiskt att tillämpa artikel 161.5. Deklarationen får då godkännas av det första tullkontoret på vägen från etableringsorten till den plats där varorna lämnar gemenskapens tullområde.

På skriftlig framställning från exportör med återkommande export kan det berörda tullkontoret, i samråd med exportörens kontrolltullkontor, på förhand pröva begäran om att med åberopande av artikel 791.1 första strecksatsen i förordning (EEG) nr 2454/93 få inge tulldeklaration för export till det förstnämnda tullkontoret. Ett medgivande av detta slag avser inte varor enligt 16 a §.

Framställningen skall, förutom exportörens organisationsnummer med tilläggsnummer, firma och adress, innehålla skälen till varför exportören önskar deklarera varor för export vid ett annat tullkontor än det som anges i artikel 161.5 i förordning (EEG) nr 2913/92. Därutöver skall framställningen innehålla uppgift om varuslag, lastningsplatser, eventuellt ombud, transportväg och antal exporttillfällen hos berört tullkontor.
(Senaste lydelse TFS 1995:47.)

16 a §  Administrativa skäl enligt 15 a § respektive välgrundade och styrkta skäl enligt 16 § är inte tillämpliga då exporten avser:

1. Varor som är underkastade särskilda exportrestriktioner.

Om ett företag meddelats tillstånd enligt 6 eller 7 § förordningen (1994:2060) om strategiska produkter, får dock sådana varor som omfattas av dessa tillstånd anmälas till export vid ett annat tullkontor än det som anges i artikel 161.5 i förordning (EEG) nr 2913/92.

2. Varor som deklareras för export där det på grund av exporten görs anspråk på bidrag eller befrielse från eller återbetalning av tull, annan skatt eller avgift annan än sådan skatt som får dras av vid redovisning av skatt enligt lagen (1994:200) om mervärdesskatt.

3. Varor för vilka exporttull skall tas ut.

4. Varor som temporärt exporteras under tullförfarandet passiv förädling, om det inte av tillståndet till passiv förädling särskilt framgår att tulldeklaration får lämnas till annat tullkontor än exportörens kontrolltullkontor.

5. Varor som exporteras eller återexporteras efter att ha varit införda under något tullförfarande med ekonomisk verkan, om det inte av tillståndet till tullförfarandet särskilt framgår att tulldeklaration för export eller anmälan om återexport får lämnas till annat tullkontor än exportörens kontrolltullkontor.


Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Tullverkets författningssamling.