tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1996:23

med ändringar i TFS 1994:54

beslutad den 5 juli 1996
Utkom från trycket den 18 juli 1996

Bemyndigande: 16 § förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomsik verkan, m.m. och 84 § tullförordningen (1994:1558) samt sådana bemyndiganden som regeringen lämnat med stöd av 119 § tullagen (1994:1550) och efter samråd med Kommerskollegium.

Ansvarig enhet: avdelningen Effektiv handel, Kompetenscenter Klarering


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens föreskrifter m.m. (TFS 1994:54) för verkställigheten av lagen (1994:1548) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m. och förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.

[Generaltullstyrelsen föreskriver] i fråga om Generaltullstyrelsens föreskrifter m.m. (TFS 1994:54) för verkställigheten av lagen (1994:1548) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m. och förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.

dels att ordet "övervakningstullkontor" i olika böjningsformer i 3 kap. 3, 5, 6 och 10 §§, 4 kap. 3 och 5 §§ samt 6 kap. 6 § skall bytas ut mot "kontrolltullkontor" i motsvarande form,

dels att orden "lokal tullmyndighet" i 1 kap. 1 §, 2 kap. 4 §, 3 kap. 17 §, 4 kap. 1 och 7 §§, 5 kap. 1 och 7 §§, 6 kap. 7 § samt 8 kap. 4 och 5 §§ skall skall bytas ut mot "regional tullmyndighet",

dels att ordet "tulldistrikt" skall bytas ut mot "tullregion" i motsvarande form i 3 kap. l och 3 §§ samt 4 kap. 1 och 3 §§,

dels att orden "tredelad trafik" i 3 kap. 13 § skall bytas ut mot "tresidig trafik",

dels att ordet "Ekonomibyrån" i 3 kap. 16 § skall bytas ut mot "Uppbörds- och statistikbyrån",

dels att orden "Generaltullstyrelsens ekonomibyrå" i 8 kap. 3 § skall bytas ut mot "Generaltullstyrelsen, Uppbörds- och statistikbyrån",

dels att 5 kap. 5 och 6 §§, 6 kap. 1 § och 7 kap. 1 § skall ha följande lydelse,

dels att i föreskrifterna skall införas fem nya paragrafer, 3 kap. 1 a 6 a § och 4 kap. 5 a § samt 6 kap. 5 a oen 5 b §§, av följande lydelse.

3 kap.

1 a §  Om annat tullkontor än vad som sägs i 1 § första stycket beviljar tillstånd till aktiv förädling i fall som avses i artikel 552.1 a v (kod 6400) i förordning (EEG) nr 2454/93 enligt det förenklade förfarande som avses i artikel 568 i samma förordning skall tullkontoret när tulldeklaration lämnats på blankett skicka en kopia av tulldeklarationen (tillståndet) försedd med uppgift om tullid eller vid elektronisk uppgiftslämning en kopia av den rapport som framställts genom tulldatasystemet (Utskrift ärende/Intern) till tullkontoret enligt 1 § första stycket.

6 a §  Den som, i fall då artikel 556.1 andra stycket i förordning (EEG) nr 2454/93 är tillämplig, i deklaration för hänförande till förfarandet aktiv förädling, suspensionssystemet, gör en hänvisning till ansökan om tillstånd till förfarandet, skall ställa säkerhet för den tull, annan skatt och avgift som skulle betalas om varorna hade övergått till fri omsättning/fri förbrukning.

I övrigt gäller på motsvarande sätt föreskrifterna i 6 § andra—fjärde styckena.

4 kap.

5 a §  Fråga om förlängning av fastställd tidsfrist för fullgörande av åtgärder som avses i artikel 654 i förordning (EEG) nr 2454/93 prövas av den tullmyndighet som medgett tillstånd till förfarandet.

5 kap.

5 §  Ansökan om förlängning av den tid under vilken varor får kvarstå under förfarandet temporär import skall göras skriftligen och lämnas till det tullkontor som medgett tullfriheten. Den skall innehålla skälen för förlängning och önskad tid härför. Ansökan skall åtföljas av den rapport som framställts genom tulldatasystemet (Utskrift ärende/Extern) eller den motsvarande handling på vilken beslutet om temporär import meddelades samt i förekommande fall av tillståndet att tillämpa förfarandet temporär import i original.

Förlängning av tiden utöver 24 månader prövas av Generaltullstyrelsen.

6 §  Stockholms Handelskammare är garant i Sverige för ATA-carneter utfärdade under ATA-konventionen eller Istanbulkonventionen.

6 kap.

1 §  Fråga om tillstånd till tullförfarandet passiv förädling enligt normalförfarandet prövas, med undantag av vad som anges i tredje stycket, av det kontrolltullkontor som anges i hemtagningstillståndet om sökanden är hemtagare och i annat fall av det tullkontor inom vars tullregion sökanden är etablerad. I fråga om en sökande som inte är etablerad inom landet prövas fråga om tillstånd av det tullkontor där varorna anmäls till förfarandet.

Regional tullmyndighet får meddela tillstånd till passiv förädling då förädlingsprocessen avser reparation av varor, oavsett varornas värde, och i övriga fall om värdet av de varor som under den närmaste tolvmånadersperioden avses att anmälas till förfarandet inte beräknas överstiga 300 000 ecu. Med värde avses de exporterade varornas fobvärde.

I de fall tveksamhet föreligger om de ekonomiska villkoren kan anses uppfyllda och i de fall som inte avser reparation men där värdet beräknas överstiga 300 000 ecu skall tullmyndigheten lämna ansökan till Generaltullstyrelsen. Fråga om tillstånd till förfarandet prövas då av Generaltullstyrelsen efter samråd med Kommerskollegium.

5 a §  Fråga om förlängning av fastställd tidsfrist för fullgörande av åtgärder som avses i artikel 157 i förordning (EEG) nr 2913/92 och i artikel 754 i förordning (EEG) nr 2454/93 prövas av den tullmyndighet som medgett tillstånd till förfarandet.

5 b §  När förhållanden som avses i artikel 87.2 i förordning (EEG) nr 2913/92 inträder skall tillståndshavaren underrätta den tullmyndighet som meddelat tillståndet till passiv förädling.

Ändrar tillståndshavaren sin firma, skall han till anmälan bilägga behörig myndighets bevis om namnändringen.

7 kap.

1 §  Den som begär befrielse från importtull enligt artikel 185.1 i förordning (EEG) nr 2913/92 skall på fastställd blankett (Returvarudeklaration, Tv 740.1) lämna försäkran och upplysningar om de omständigheter som kan medföra sådan befrielse.

Vid elektronisk uppgiftslämning som avses i 1 kap. 6 § tullordningen (TFS 1994:45) skall bestämmelserna om styrkande handlingar i 5 kap. 20 och 21 §§ samt 6 kap. 6 § andra stycket, 28 §, 35 § tredje stycket och 43 § andra stycket tullordningen tillämpas.

Tullmyndighet kan i särskilt fall medge undantag från skyldigheten att lämna handling som sägs i första stycket om denna inte behövs med hänsyn till varans beskaffenhet eller annan omständighet.


Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Tullverkets författningssamling.