tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1996:22

beslutad den 11 juli 1996
Utkom från trycket den 23 juli 1996

Upphört: Författningen har upphört att gälla den 1 augusti 1996

Bemyndigande: 6 § förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.


Generaltullstyrelsens föreskrifter
om växelkurs för ryska rubel

[Generaltullstyrelsen föreskriver] att för omräkning av nedan nämnd valuta till svenska kronor skall – med avvikelse från vad som stadgas i artikel 169.1 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen – vid förtullningar vilkas taxebestämmande dag enligt artikel 214 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen infaller under tiden 17–31 juli 1996 tillämpas nedanstående säljkurs.

Ryssland 100 rubel (RUR) = 0,18 kr


Denna författning träder i kraft den 17 juli 1996 då Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1996:18) om växelkurs för ryska rubel skall upphöra att gälla.