tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1996:21

beslutad den 27 juni 1996
Utkom från trycket den 11 juli 1996

Bemyndigande: 8 och 9 §§ förordningen (1996:702) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom den Europeiska unionen m.m.

Ansvarig enhet: avdelningen Brottsbekämpning, staben


Generaltullstyrelsens föreskrifter m.m.
om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

1 §  Denna författning innehåller kompletterande bestämmelser till lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen och förordningen (1996:702) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen, m.m.

2 §  I denna författning förstås med

det svenska tullområdet: Sveriges landområde och sjöterritorium samt luftrummet däröver,

EU-land: land inom Europeiska unionen,

tullplats: plats där det finns tullkontor.

3 §  Den som kommer till det svenska tullområdet från ett annat EU-land och därvid medför varor för vilka det föreligger anmälningsskyldighet enligt 4 § lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen skall inresa på ort som är tullplats och utan dröjsmål där anmäla varorna för närmaste tulltjänsteman eller tullmyndighet enligt vad som sägs i det följande.

På tullplats där tullmyndigheten anordnat särskilt tullfilter skall den som medför varor enligt första stycket anmäla sig vid tullexpedition som markerats med skylt med röd punkt och texten "Varor att deklarera".I annat fall skall han vända sig till närmaste tulltjänsteman eller tullexpedition.

I det fall ingen tulltjänsteman är anträffbar och tullexpedition är obemannad eller stängd skall de anvisningar för uppfyllande av anmälningsskyldigheten åtföljas vilka tullmyndigheten meddelar på särskilda för ändamålet uppsatta skyltar eller på annat lämpligt sätt.

4 §  Den som vid inresa till det svenska tullområdet från ett annat EUland inte medför varor som behöver anmälas enligt 3 § första stycket får företa inresan över annan ort än tullplats och utan att göra anmälan till tullmyndighet, såvitt inget annat är särskilt föreskrivet för införsel av en viss vara som medförs.

5 §  Den som vid utresa från det svenska tullområdet till ett annat EUland medför varor för vilka det föreligger anmälningsskyldighet enligt 4 § lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen är skyldig att utan dröjsmål anmäla varorna till den sista tullplats som passeras innan tullområdet lämnas.

Den som vid utresa från det svenska tullområdet till ett annat EU-land inte medför varor som avses i första stycket får företa utresan från valfri ort och utan att göra anmälan till tullmyndighet, såvitt inget annat är särskilt föreskrivet för utförsel av en viss vara som medförs.

6 §  Särskilda föreskrifter gäller för varor som avses i vapenlagen (1996:67), lagen (1992:1300) om krigsmateriel och lagen (1991:341) om strategiska produkter.

Att begränsningar gäller i fråga om på vilka orter en utlänning får resa in på eller ut från svenskt landterritorium framgår av utlänningsförordningen (1989:547).


Denna författning träder i kraft den 1 juli 1996.