tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1996:20

med ändringar i TFS 1994:45

beslutad den 24 juni 1996
Utkom från trycket den 11 juli 1996

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 januari 2001 genom TFS 2000:20

Bemyndigande: 73 och 84 §§ tullförordningen (1994:1558) och efter samråd med Posten Sverige AB


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens tullordning (TFS 1994:45)

[Generaltullstyrelsen föreskriver] i fråga om tullordningen (TFS 1994:45)

dels att i 8 kap. 28 § samt 14 kap. 1, 3, 4, 6–8, 11, 14 och 15 §§ orden "Posten Distribution AB" skall bytas ut mot "Posten Sverige AB",

dels att 14 kap. 2 § skall ha följande lydelse,

dels att i tullordningen skall införas en ny paragraf, 14 kap. 2 a §, av följande lydelse.

14 kap.

2 §  Icke-gemenskapsvaror i postförsändelser som skall sändas genom det svenska tullområdet i oöppnat skick eller återexporteras behöver inte anges till godkänd tullbehandling. Samma gäller andra postförsändelser med icke-gemenskapsvaror som förts in till det svenska tullområdet, om de inte innehåller några varor eller innehåller endast tull- och skattefria varor, som inte är underkastade införselrestriktioner och som inte skall redovisas i handelsstatistiken. Varor som lämnats ut till adressaten utan att anges till godkänd tullbehandling skall anses ha övergått till fri omsättning när de kommit adressaten tillhanda.

Icke-gemenskapsvaror som förts in till det svenska tullområdet med post skall i annat fall än som avses i första stycket anges till godkänd tullbehandling. Sådan anmälan skall, om den inte lämnas av annan, göras genom utväxlingspostkontors försorg hos tullmyndighet eller tullkontor som anges i 2 a §. Om förfarandet i övrigt när införda postförsändelser anges till godkänd tullbehandling föreskrivs i 3, 4 och 9–11 §§.

Utväxlingspostkontor kontrollerar med stöd av artikel 38.4 i förordning (EEG) nr 2913/92 och artikel 237.1 A i förordning (EEG) nr 2454/93 om icke-gemenskapsvaror som förts in till det svenska tullområdet med post skall anges till godkänd tullbehandling. Om posttullkontoret finner skäl därtill får det för viss tid överta kontrollen. Posttullkontoret kan när som helst utföra stickprovskontroller.

Varor som avses i andra stycket får inte lämnas ut från Posten Sverige AB utan medgivande av posttullkontoret.

2 a §  Postförsändelser som avses i 2 § skall anges till godkänd tullbehandling vid nedanstående tullmyndigheter eller tullkontor.

Tullmyndigheten Haparanda

Postförsändelser som inkommer i regional gränsöverskridande trafik.

Tullkontoret Kiruna

Postförsändelser som inkommer i regional gränsöverskridande trafik.

Tullkontoret Östersund

Postförsändelser som inkommer i regional gränsöverskridande trafik.

Tullmyndigheten Arlanda

Postförsändelser som ankommer med flyg samt postförsändelser som ankommer med bil från Finland eller Norge, till mottagare över hela landet.

Tullmyndigheten Malmö

Postförsändelser från hela världen som ankommer med bil eller båt direkt eller i transit via annat land samt vissa försändelser som ankommit med flyg till Kastrup, till mottagare över hela landet.

Tullkontoret Jönköping

Paket som ankommer med bil från Norge samt kontinentala Europa till mottagare över hela landet.

Tullmyndigheten Göteborg

Paket som ankommer från Danmark för vidare befordran och hantering i Jönköping.

Brevförsändelser som ankommer med flyg från Storbritannien adresserade till postnummerområdena 40–51 samt brevförsändelser som ankommer med bil från Danmark eller Norge till mottagare över hela landet.


Denna författning träder i kraft den 1 juli 1996.