tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1996:19

beslutad den 24 juni 1996
Utkom från trycket den 11 juli 1996

Upphört: Författningen har upphört att gälla vid utgången av december 2003 genom TFS 2003:26

Bemyndigande: 1 § förordningen (1994:1615) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen


Generaltullstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
för verkställigheten av lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen

1 §  På tullplats där tullmyndigheten anordnat särskilt tullfilter skall en resande, som medför varor för vilka skatt skall betalas enligt lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen, vända sig till en tullexpedition som markerats med skylt med röd punkt och texten "Varor att deklarera". I annat fall skall den resande vända sig till närmaste tulltjänsteman eller tullexpedition.

2 §  Inresa får ske över annan ort än tullplats utan hinder av att varor medförs för vilka skatt skall betalas enligt lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen. Anmälan om införsel som lämnas till Tullverket skall i dessa fall göras på sätt som sägs i 6 § första—tredje styckena.

Att begränsningar gäller i fråga om på vilka orter en utlänning får resa in på svenskt landterritorium framgår av utlänningsförordningen (1989:547).

3 §  Anmälan till tullmyndigheten om införsel av en vara i fall som avses i l § skall göras skriftligt på av Generaltullstyrelsen fastställd blankett (Tv 680.16).

Anmälan skall innehålla uppgift om anmälarens fullständiga namn och adress, person- eller födelsenummer samt om de varor för vilka skatt skall betalas. Anmälan skall undertecknas av den som gör anmälan.

4 §  Tullmyndigheten tar emot anmälan och kontrollerar uppgifterna i den samt beslutar om skatten och journalför anmälan i samband därmed. Blad 2 av anmälningshandlingen, med meddelande av tullmyndighetens beslut om skatten, återlämnas till den som gjort anmälan.

Beslut om skatten anses meddelat den dag då anmälan journalförts. Skatten skall i detta fall betalas till Skattemyndigheten i Kopparbergs län senast två veckor efter dagen för beslutet.

5 §  I de fall den resande önskar betala skatten direkt till tullmyndigheten, får anmälan utan hinder av 3 § ske muntligt. Därvid erhåller den som betalar skatten, i anslutning till detta, ett kvitto på vad han har betalt. Beslut om skatten meddelas i samma handling som kvittot. Beslutet anses meddelat den dag då kvittot har utfärdats.

Betalning av skatt till tullmyndigheten kan ske, förutom kontant, med postremissväxel som ställts till eller överlåtits på tullmyndigheten. För betalning med check gäller särskilda bestämmelser. Kontant betalning skall ske med svenska sedlar och mynt. Undantagsvis får utländsk valuta godtas enligt vad tullmyndigheten bestämmer.

6 §  I de fall anmälan görs på plats som sägs i 2 § första stycket, skall anmälan lämnas i särskild för ändamålet anvisad brevlåda, om tullmyndigheten tillhandahåller denna möjlighet.

Anmälan skall upprättas på blankett som sägs i 3 § första stycket och innehålla de uppgifter som anges i 3 § andra stycket.

I detta fall skall blad 2 av anmälningshandlingen behållas av den resande.

Av 5 § lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen framgår att, om första—tredje styckena inte kan tillämpas, anmälan om införseln skall lämnas till beskattningsmyndigheten senast tre dagar efter införseln.

7 §  En tullmyndighet skall även fatta beslut om skatt enligt lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen och dessutom om särskild avgift enligt samma lag

— om sådan oriktig uppgift som avses i 7 § samma lag lämnats i anmälan direkt till tullmyndigheten, eller

— om det vid kontroll som tullmyndigheten företagit framkommit att anmälan inte lämnats trots att anmälningsskyldighet inträtt.

Den skattskyldige får mot kvitto betala skatten och den särskilda avgiften direkt till tullmyndigheten. För sådan betalning gäller vad som anges i 5 § andra stycket.

Om skatten och den särskilda avgiften inte betalas direkt till tullmyndigheten skall betalning ske till Skattemyndigheten i Kopparbergs län senast två veckor efter dagen för beslutet.

Allmänna råd

Beslut enligt 7 § bör innehålla uppgift om dagen för beslutet, den skattskyldiges fullständiga namn och adress, person- eller födelsenummer, grunden för skattskyldigheten, de varor för vilka skatten beräknats och hur skatten beräknats, grund för påförande av särskild avgift, hur avgiften beräknats och i förekommande fall grund för eftergift av avgiften.


Denna författning träder i kraft den 1 juli 1996. Vid författningens ikraftträdande upphör Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1994:51) för tillämpning av övergångsbestämmelser till tullagen (1994:1550) och av förordningen (1994:1615) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen att gälla.