tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1996:17

med ändringar i TFS 1989:20

beslutad den 24 juni 1996
Utkom från trycket den 8 juli 1996

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 mars 1999 genom TFS 1999:7

Bemyndigande: 18 § verksförordningen (1995:1322)


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens kungörelse (TFS 1989:20) med föreskrifter om arbetsordning för Generaltullstyrelsen

[Generaltullstyrelsen föreskriver] i fråga om kungörelsen (TFS 1989:20) med föreskrifter om arbetsordning för Generaltullstyrelsen

dels att 2 skall ha följande lydelse,

dels att i punkt 2 i bilagan strecksatsen "tjänstedräkt och tjänstetecken i samverkan med kontrollbyrån" tas bort,

dels att i punkt 5 i bilagan strecksatsen "diciplinansvar, åtalsanmälan och avstängning och andra frågor som avses i 19 § verksförordningen (SFS 1995:1322)" tas bort,

dels att punkt 8 i bilagan strecksatsen "internrevision (avser enheten för internrevision)" tas bort,

dels att punkterna 3 och 9 i bilagan skall ha följande lydelse,

dels att i bilagan införs en ny punkt 10 med följande lydelse.

2 §  Inom Generaltullstyrelsen finns följande sju byråer och där ingående sektioner, samt ett verkssekretariat, ett juridiskt sekretariat och en enhet för internrevision;

Tariffbyrån med en tariffsektion, en tullfrihetssektion, en ursprungs- och tullvärdesektion och ett laboratorium;

Trafikbyrån med en trafiksektion och en TDS-sektion;

Kontrollbyrån med en kontrollsektion, en tullkriminalsektion, en revisionssektion och en underrättelse- och rikssambandscentral;

Uppbörds- och statistikbyrån med en kameralsektion, en uppbördssektion och en statistiksektion;

Personalbyrån med en personalsektion och en utbildningssektion;

ADB-byrån med en administrationssektion, tre utvecklingssektioner, en teknisk sektion, och en driftssektion;

Administrativa byrån med en budgetsektion, en författningssektion och en servicesektion.

Inom verkssekretariatet finns en funktion för säkerhetsfrågor.

(Senaste lydelse TFS 1995:31.)3 KONTROLLBYRÅN

(Senaste lydelse TFS 1995:31.)

— utveckling av strategi, metoder m.m. för kontroll-, revisions-, övervaknings- och kriminaltjänstverksamheten

— utarbetande av kontrollplaner och utvärdering av kontrollarbetet

— kontroll avseende exportreglering krigsmateriel och strategiska produkter

— kontrollfrågor avseende farligt gods

— central underrättelsetjänst med bl.a. insamling, analys och bearbetning samt vidarebefordran och registrering av uppgifter som rör Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

— samverkan med EG-kommissionen och andra länders centrala tullbrottsbekämpande organ i enlighet med gällande biståndsavtal och konventioner

— samarbete och samverkan såväl med enheter inom Tullverket som med andra myndigheter i kontroll-, revisions-, övervaknings- och räddningstjänstfrågor

— säkerställande av ledning och samordning av särskilda insatser och åtgärder avseende kontrollverksamhet, som berör flera tullmyndigheter eller är av stor omfattning, när så bedöms oundgängligen nödvändigt

— funktionell förvaltning av TDS delsystem avseende spärrhantering och efterkontroll

— funktionell förvaltning av SPADI

— utveckling av materiel och utrustning för kontroll-, revisions-, övervaknings- och fjällräddningstjänst och, i samverkan med trafikbyrån, för trafikexpedierande tjänst

— teknisk drift och underhåll av Tullverkets fasta sambandsnät

— operativ drift av rikssambandscentralen

— tjänstedräkt och tjänstetecken.9 JURIDISKA SEKRETARIATET

(Senaste lydelse TFS 1995:31.)

— expertfunktion beträffande frågor av renodlat juridisk karaktär

— tillsyn över och rådgivning avseende tullverksamhetens bedrivande med hänsyn till rättssäkerheten, särskilt beträffande frågor om tullmyndigheternas befogenheter och skyldigheter vid kontroll- och tullkriminalverksamhet

— granskning av förslag till författningar som skall utfärdas av Generaltullstyrelsen såvitt avser de juridiska ramarna för föreskrifterna och den formella utformningen av dessa

— smuggellagstiftningen och andra straffbestämmelser på tullområdet; Tullverkets åklagare; strafföreläggande- och ordningsbotsförfarandet och andra straffprocessuella frågor

— tulltillägg, förseningsavgift och vite; tullskyldighet enligt artiklarna 202—203 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92

— uttagande av tull och annan skatt ur en vara enligt 10 och 37 §§ tullagen (1994:1550)

— tjänstgöringsreglementet och arbetsordningen i samråd med berörda enheter

— skadeståndsfrågor och andra frågor om skadeersättning, klagomål från trafikant angående fel eller försummelse vid tjänsteutövning

— disciplinansvar, åtalsanmälan och avstängning och andra frågor som avses i 19 § verksförordningen (1995:1322)

— rådgivning beträffande juridiska frågor i övrigt10 ENHETEN FÖR INTERNREVISION

— internrevision

— upprättande av revisionsplanen

— årsrapport till verksstyrelsen


Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Tullverkets författningssamling.