tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1996:16

beslutad den 24 juni 1996
Utkom från trycket den 8 juli 1996

Generaltullstyrelsens beslut
om upphävande av allmänna råd (TFS 1994:7) om transitering av varor

Generaltullstyrelsen beslutar med omedelbar verkan att de allmänna råden till tillämpningsföreskrifter till artikel 10 punkt 2a i Generaltullstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TFS 1994:7) om transitering av varor skall upphöra att gälla.