tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1996:15

med ändringar i TFS 1987:42

beslutad den 14 juni 1996
Utkom från trycket den 28 juni 1996

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla vid utgången av år 2000 genom TFS 2000:8

Bemyndigande: 84 § tullförordningen (1994:1558) och 18 § verksförordningen (1995:1322)


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens redovisningsordning (TFS 1987:42)

Generaltullstyrelsen föreskriver [ ] i fråga om redovisningsordningen (TFS 1987:42) att bilaga 7 ska ha följande lydelse.

Bilaga 7

Förteckning över koder som skall anges i tulldeklarationer m.m.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

A Avgiftskoder*

(*Senaste lydelse TFS 1996:10. Ändringen innebär bl.a. att punkten 12 i notförteckningen utgår.)


Avgifts-
kod

Medelsslag


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
 

Avgifter vid Tullverket

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

202

Interimsavgift

75

Kreditavgift

80

Kreditimportörsregister

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
 

Andra skatter och avgifter

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

391

Svavelskatt

36

Särskild avgift, privatinförsel från EU (Lag (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från land som är medlem i Europeiska unionen)

280

Särskild varuskatt2

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Notförteckning

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

2Skatt eller avgift skall inte tas ut, om taxebestämmande dag är den 1 januari 1993 eller senare.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

11Före den l januari 1995: Respitränta enligt 30§ första stycket 1,2 och 4 samt andra och tredje styckena TL.

13Avgift skall inte tas ut, om taxebestämmande dag är den 1 juli 1995 eller senare.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

B Tullnedsättningskoder

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —


Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Tullverkets författningssamling. Bestämmelserna skall dock tillämpas från och med den 1 juli 1996.