tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1996:14

med ändringar i TFS 1994:45

beslutad den 28 maj 1996
Utkom från trycket den 19 juni 1996

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 januari 2001 genom TFS 2000:20

Bemyndigande: 18 och 84 §§ tullförordningen (1994:1558)


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens tullordning (TFS 1994:45)

[Generaltullstyrelsen föreskriver] att 7 kap. 26 § tullordningen (TFS 1994:45) skall ha följande lydelse.

Vidare beslutar Generaltullstyrelsen att till 7 kap. 26 § skall införas allmänna råd av följande lydelse.

7 kap.

26 §  Tullmyndighet inom vars tullregion en godkänd avsändare har sin verksamhet är godkänt avgångstullkontor för sändningarna. En exportör eller speditör (fraktförare) som bedriver verksamhet på flera orter kan få flera avgångstullkontor angivna som godkända. När det gäller samlastningssändningar skall åtgärder enligt det förenklade förfarandet vidtas på den plats i Sverige där den sista ilastningen äger rum. Om en vara skall anmälas till transitering enligt vad som sägs i artikel 310 i förordning (EEG) nr 2454/93 måste dock transiteringsformaliteterna fullgöras vid det tullkontor där exportdeklarationen inges.
(Senaste lydelse TFS 1995:49.)

Allmänna råd

I de fall en vara anmälts för export vid ett annat tullkontor än det tullkontor som är avgångstullkontor vid fullgörande av transiteringsformaliteterna då förfarandet med godkänd avsändare tillämpas bör följande rutin tillämpas:

– blad 3 av exportdeklarationen presenteras för den godkände avsändaren,

– den godkände avsändaren kontrollerar att uppgifterna i blad 3 av exportdeklarationen överensstämmer med de varor som anmäls till transitering,

– den godkände avsändaren för på tullid i transiteringshandlingen för samtliga sändningar där en exportdeklaration har lämnats, oavsett om exportdeklarationen ingetts vid avgångstullkontoret eller vid något annat tullkontor,

– samtidigt med att blad I av transiteringsdokumentet inlämnas till avgångstullkontoret, lämnar den godkände avsändaren in blad 3 av exportdeklarationen för påteckning om sådan har begärts av deklaranten enligt vad som sägs i artikel 793.3 i förordning (EEG) nr 2454/93.


Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den kom ut från trycket i Tullverkets författningssamling.