tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1996:11

med ändringar i TFS 1994:45

beslutad den 17 april 1996
Utkom från trycket den 7 maj 1996

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 januari 2001 genom TFS 2000:20

Bemyndigande: 84 § tullförordningen (1994:1558)


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens tullordning (TFS 1994:45)

[Generaltullstyrelsen föreskriver] att 4 kap. 25 §, 5 kap. 19 §, 6 kap. 16 §, 8 kap. 24 § och 11 kap. 36 § tullordningen (TFS 1994:45) skall ha följande lydelse.

4 kap.

25 §  Lagerhavaren får lämna ut en vara från tillfälligt lager när han fått tillsynsmyndighetens medgivande till det. Medgivandet lämnas skriftligt genom rapporten "Utlämningssedel" eller genom anteckning eller stämpling på annan handling. Medgivandet kan även lämnas i elektronisk form på sätt som sägs i andra stycket.

Om tullklarering har begärts i form av ett elektroniskt dokument lämnas en upplysning om utlämningsmedgivandet i elektroniskt dokument till den som begärt tullklareringen. För dessa fall kan Generaltullstyrelsen, efter särskild framställning från lagerhavaren, medge att en "Utlämningssedel" överförs i elektronisk form direkt till honom via tulldatasystemet.

Innan utlämning sker skall lagerhavaren jämföra uppgifterna i utlämningsmedgivandet med motsvarande uppgifter om sändningen i den summariska deklarationen samt kontrollera att de kollin som lämnas ut stämmer med utlämningsmedgivandet.

Utlämningsbeslut avseende en vara som skall transiteras från tillfälligt lager innefattas i tillsynsmyndighetens transiteringsbeslut. I fråga om en sådan vara åligger det fraktföraren eller i övrigt den som skall transportera varan att till lagret lämna skriftlig bekräftelse på att varan tagits emot för befordran.

5 kap.

19 §  Utlämningstullkontorets medgivande att varan får frigöras meddelas genom en rapport "Utlämningssedel", som framställs genom tulldatasystemet, eller genom anteckning eller stämpling på ett blad av deklarationen eller på annan handling.

Om tullklarering har begärts i form av ett elektroniskt dokument lämnas en upplysning om frigörandet i elektroniskt dokument till den som begärt tullklareringen. För dessa fall kan en innehavare av tillfälligt lager, tullager, frizon eller frilager få en "Utlämningssedel" överförd i elektronisk form direkt till sig via tulldatasystemet om han erhållit medgivande till detta av Generaltullstyrelsen efter särskild framställning.

6 kap.

16 §  Utlämningstullkontorets medgivande att varan får frigöras meddelas genom en rapport "Utlämningssedel", som framställs genom tulldatasystemet, eller genom anteckning eller stämpling på ett blad av deklarationen. Tullkontoret kan bestämma att frigörandet skall meddelas på annan handling.

Om tullklarering har begärts i form av ett elektroniskt dokument lämnas en upplysning om frigörandet i elektroniskt dokument till den som begärt tullklareringen. För dessa fall kan en innehavare av tillfälligt lager, tullager, frizon eller frilager få en "Utlämningssedel" överförd i elektronisk form direkt till sig via tulldatasystemet om han erhållit medgivande till detta av Generaltullstyrelsen efter särskild framställning.

8 kap.

24 §  Lagerhavaren får lämna ut en vara från tullager när han fått tillsynsmyndighetens medgivande till det. Medgivandet lämnas skriftligt genom rapporten "Utlämningssedel" eller genom anteckning eller stämpling på annan handling. Medgivandet kan även lämnas i elektronisk form på sätt som sägs i andra stycket.

Om tullklarering har begärts i form av ett elektroniskt dokument lämnas en upplysning om utlämningsmedgivandet i elektroniskt dokument till den som begärt tullklareringen. För dessa fall kan Generaltullstyrelsen, efter särskild framställning från lagerhavaren, medge att en "Utlämningssedel" överförs i elektronisk form direkt till honom via tulldatasystemet.

Innan utlämning sker skall lagerhavaren jämföra uppgifterna i utlämningsmedgivandet med motsvarande uppgifter om sändningen i angivningen enligt 23 § samt kontrollera att de kollin som lämnas ut stämmer med utlämningsmedgivandet.

Utlämningsbeslut avseende en vara som skall transiteras från tullagret innefattas i tillsynsmyndighetens transiteringsbeslut. I fråga om sådan vara åligger det fraktföraren eller i övrigt den som skall transportera varan att till lagret lämna skriftlig bekräftelse på att varan tagits emot för befordran.

11 kap.

36 §  Frizonsinnehavaren får lämna ut en vara från frizonen när han fått tillsynsmyndighetens medgivande till det. Medgivandet lämnas skriftligt genom rapporten "Utlämningssedel" eller genom anteckning eller stämpling på annan handling. Medgivandet kan även lämnas i elektronisk form på sätt som sägs i andra stycket.

Om tullklarering har begärts i form av ett elektroniskt dokument lämnas en upplysning om utlämningsmedgivandet i elektroniskt dokument till den som begärt tullklareringen. För dessa fall kan Generaltullstyrelsen, efter särskild framställning från frizonsinnehavaren, medge att en "Utlämningssedel" överförs i elektronisk form direkt till honom via tulldatasystemet.

Innan utlämning sker skall frizonsinnehavaren jämföra uppgifterna i utlämningsmedgivandet med motsvarande uppgifter i angivningen enligt 34 § samt kontrollera att de kollin som lämnas ut stämmer med utlämningsmedgivandet.

Utlämningsbeslut avseende en vara som skall transiteras från frizonen innefattas i tillsynsmyndighetens transiteringsbeslut. I fråga om sådan vara åligger det fraktföraren eller i övrigt den som skall transportera varan att till frizonsinnehavaren lämna skriftlig bekräftelse på att varan tagits emot för befordran.
(Senaste lydelse TFS 1995:27.)


Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den kom ut från trycket i Tullverkets författningssamling.