tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1996:10

med ändringar i TFS 1987:42

beslutad den 10 april 1996
Utkom från trycket den 7 maj 1996

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla vid utgången av år 2000 genom TFS 2000:8

Bemyndigande: 84 § tullförordningen (1994:1558) och 18 § verksförordningen (1995:1322)


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens redovisningsordning (TFS 1987:42)

Generaltullstyrelsen föreskriver [  ] i fråga om redovisningsordningen (TFS 1987:42) att bilaga 7 ska ha följande lydelse.

Bilaga 7

Förteckning över koder som skall anges i tulldeklarationer m.m.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

A Avgiftskoder*

(*Senaste lydelse TFS 1996:2.)


Avgifts-
kod

Medelsslag


 

Tullmedel och Jordbruksavgifter

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

38

Provisorisk utjämningstull, säkerhet

591

Rörlig avgift14

32

Schablontull, privatinförsel från tredje land (Lag (1994:1551) om frihet från skatt vid import m.m.)

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

 

Avgifter vid Tullverket

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

201

Exportvagnsavgift

72

Frihamnsavgift17

97

Frågedatabas Taric

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

80

Kreditimportörsregister

51

Kreditlageravgift18

133

Porto

78

Provianteringslageravgift18

73

Proviantlokalavgift18

77

Transitlageravgift18

83

Tullinformation

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

208

Tulltillägg

79

Tullupplagsavgift17

203

Turistvagnsavgift

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Notförteckning

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

13Avgift skall inte tas ut om taxebestämmande dag är den l juli 1995 eller senare.

14Avgift skall inte tas ut om taxebestämmande dag är den 1 juli 1995 eller senare.

15Avgift skall inte tas ut om taxebestämmande dag är den 1 januari 1995 eller senare.

16Skatt skall inte tas ut om taxebestämmande dag är den 1 januari 1996 eller senare.

17Avgift skall inte tas ut för tid från och med den 1 januari 1995.

18Avgift skall inte tas ut för varor som tas ut från tullagret den 1 januari 1995 eller senare.

B Tullnedsättningskoder

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —


Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Tullverkets författningssamling.