tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1996:7

med ändringar i TFS 1994:45

beslutad den 10 april 1996
Utkom från trycket den 24 april 1996

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 januari 2001 genom TFS 2000:20

Bemyndigande: 6 och 84 §§ tullförordningen (1994:1558)


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens tullordning (TFS 1994:45)

[Generaltullstyrelsen föreskriver] beträffande tullordningen (TFS 1994:45) att 2 kap. 45, 46 och 58 b §§ samt punkterna 8.2.2, 8.3.3 och 8.6.3 i bilaga B skall ha följande lydelse.

2 kap.

45 §  Till klass B hänförs följande flygplatser, nämligen Falun (Borlänge), Göteborg (Säve), Halmstad, Jönköping (Axamo), Kalmar, Karlstad, Kiruna, Kristianstad (Everöd), Linköping (Saab), Luleå (Kallax), Norrköping (Kungsängen), Nyköping (Stockholm—Skavsta), Ronneby, Stockholm (Bromma), Sundsvall (Sundsvall/Härnösand), Umeå, Visby, Västerås (Hässlö), Växjö (Kronoberg), Örebro samt Östersund (Frösön).

För trafik till och från B-flygplatser gäller följande inskränkningar:

1. Om inte annat har medgetts av tullmyndigheten inom vars tullregion flygplatsen ligger får passagerarluftfartyg i sådan internationell trafik som avses i 42 §, linjefart och tidtabellbunden chartertrafik undantagen, endast ankomma på tider enligt följande.

Borlänge:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Säve:

Måndag—fredag kl. 07.00—16.00

Halmstad:

Måndag—fredag kl. 07.00—16.00

Jönköping:

Alla dagar kl. 07.00—24.00

Kalmar:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Karlstad:

Måndag—fredag kl. 07.00—16.00

Kiruna:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Kristianstad:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Linköping:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Luleå:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Norrköping:

Måndag—fredag kl. 06.30—23.30

Skavsta:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Ronneby:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Bromma:

Alla dagar kl. 07.00—21.00

Sundsvall:

Måndag—fredag kl. 07.30—16.00

Umeå:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Visby:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Västerås:

Måndag—fredag kl. 06.00—22.00

Växjö:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Örebro:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Östersund:

Måndag—fredag kl. 08.00—16.00

Inskränkningar i dessa tider bestäms av respektive tullmyndighet för helgdagar som infaller på en måndag—fredag, trettondagsafton som infaller på en måndag—fredag, skärtorsdag, valborgsmässoafton som infaller på en måndag—fredag, dagen före alla helgons dag, den 23 december som infaller på en fredag, påskafton, pingstafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton.

2. Medför luftfartyg varor utöver resgods och proviant för besättningens och passagerarnas behov skall uppgift därom i förväg lämnas till tullmyndigheten. Därvid skall gälla de tidsfrister som föreskrivs i 49 §.
(Senaste lydelse TFS 1995:27.)

46 §  Beslut om att hänföra en flygplats till klass C fattas av tullmyndigheten inom vars tullregion flygplatsen ligger.

Generaltullstyrelsen tillkännager vilka flygplatser som hänförs till klass C.

(Senaste lydelse TFS 1995:49.)

58 b §  Inskrivet resgods från tredje land som ankommer med luftfartyg direkt från sådant land eller från flygplats inom EG:s tullområde skall med tillämpning av artikel 194.5 i förordningen (EEG) nr 2454/93 anmälas till tullmyndigheten på den första flygplats inom det svenska tullområdet som utgör internationell gemenskapsflygplats.

Inskrivet resgods som skall föras till tredje land med luftfartyg direkt till sådant land eller med luftfartyg som skall avgå till flygplats inom EG:s tullområde skall på motsvarande sätt anmälas till tullmyndigheten på den sista flygplats inom det svenska tullområdet som utgör internationell gemenskapsflygplats.

Föreskrifterna i första och andra styckena skall tillämpas även för inskrivet resgods som kommer från eller skall föras till land inom EG:s tullområde i de fall resgodset skall lastas om till annat luftfartyg på de flygplatser som avses i första och andra styckena.

(Senaste lydelse TFS 1995:27.)


Bilaga B

8.2.2 Förenklade förfaranden

Förenklat deklarationsförfarande (hemtagning)*
(*Senaste lydelse TFS 1995:49.)

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

I de fall det är fråga om licensbelagda varor skall dessutom fälten 33 första delfältet, 38, 41 (i tillämpligt fall) och 46 (i tillämpligt fall) fyllas i. För fält 41 och 46 gäller att uppgift behöver lämnas endast om licensen skall avbokas med annan kvantitet eller värde.

Fält 33 fylls i med samma antal tecken som finns angivet i aktuell licens för motsvarande uppgift. Om en förenklad deklaration därvid innefattar licensbelagda varor som skall deklareras enligt skilda nummer i fält 33 skall tilläggsblad användas. På tilläggsbladet behöver endast uppgifter lämnas i fälten 3, 5, 31, 32, 33 första delfältet, 34 a, 38, 41 (i tillämpligt fall) och 46 (i tillämpligt fall). I dessa fall skall utöver vad som tidigare föreskrivits uppgifter lämnas i fälten 3, 5 och 32 på grundblanketten.

I de fall den förenklade deklarationen överförs i form av ett elektroniskt dokument skall tills vidare uppgifterna i fälten 33 första delfältet, 34 a (om det är fråga om flera varuposter), 38, 41 (i tillämpligt fall) och 46 (i tillämpligt fall) lämnas i det fält som motsvarar fält 44 i enhetsdokumentet. Uppgifterna skall lämnas på ett sådant sätt att en rad motsvarar en varupost.

Godkänd importör

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

8.3.3. Förenklade förfaranden

Förenklat deklarationsförfarande (hemtagning)*
(*Senaste lydelse TFS 1995:49.)

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

I de fall det är fråga om licensbelagda varor skall dessutom fälten 33 första delfältet, 38, 41 (i tillämpligt fall) och 46 (i tillämpligt fall) fyllas i. För fält 41 och 46 gäller att uppgift behöver lämnas endast om licensen skall avbokas med annan kvantitet eller värde.

Fält 33 fylls i med samma antal tecken som finns angivet i aktuell licens för motsvarande uppgift. Om en förenklad deklaration därvid innefattar licensbelagda varor som skall deklareras enligt skilda nummer i fält 33 skall tilläggsblad användas. På tilläggsbladet behöver endast uppgifter lämnas i fälten 3, 5, 31, 32, 33 första delfältet, 34 a, 38, 41 (i tillämpligt fall) och 46 (i tillämpligt fall). I dessa fall skall utöver vad som tidigare föreskrivits uppgifter lämnas i fälten 3, 5 och 32 på grundblanketten.

I de fall den förenklade deklarationen överförs i form av ett elektroniskt dokument skall tills vidare uppgifterna i fälten 33 första delfältet, 34 a (om det är fråga om flera varuposter), 38, 41 (i tillämpligt fall) och 46 (i tillämpligt fall) lämnas i det fält som motsvarar fält 44 i enhetsdokumentet. Uppgifterna skall lämnas på ett sådant sätt att en rad motsvarar en varupost.

Godkänd importör

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

8.6.3 Förenklade förfaranden

Förenklat deklarationsförfarande (hemtagning)*
(*Senaste lydelse TFS 1995:49.)

I de fall det är fråga om licensbelagda varor skall dessutom fälten 33 första delfältet, 38, 41 (i tillämpligt fall) och 46 (i tillämpligt fall) fyllas i. För fält 41 och 46 gäller att uppgift behöver lämnas endast om licensen skall avbokas med annan kvantitet eller värde.

Fält 33 fylls i med samma antal tecken som finns angivet i aktuell licens för motsvarande uppgift. Om en förenklad deklaration därvid innefattar licensbelagda varor som skall deklareras enligt skilda nummer i fält 33 skall tilläggsblad användas. På tilläggsbladet behöver endast uppgifter lämnas i fälten 3, 5, 31, 32, 33 första delfältet, 34 a, 38, 41 (i tillämpligt fall) och 46 (i tillämpligt fall). I dessa fall skall utöver vad som tidigare föreskrivits uppgifter lämnas i fälten 3, 5 och 32 på grundblanketten.

I de fall den förenklade deklarationen överförs i form av ett elektroniskt dokument skall tills vidare uppgifterna i fälten 33 första delfältet, 34 a (om det är fråga om flera varuposter), 38, 41 (i tillämpligt fall) och 46 (i tillämpligt fall) lämnas i det fält som motsvarar fält 44 i enhetsdokumentet. Uppgifterna skall lämnas på ett sådant sätt att en rad motsvarar en varupost.

Godkänd importör

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —


Denna författning träder i kraft, såvitt avser 2 kap. 58 b § den 1 juni 1996, och i övrigt två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den kom ut från trycket i Tullverkets författningssamling.