tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1996:3

med ändringar i TFS 1994:45

beslutad den 14 februari 1996
Utkom från trycket den 28 februari 1996

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 januari 2001 genom TFS 2000:20

Bemyndigande: 84 § tullförordningen (1994:1558)


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens tullordning (TFS 1994:45)

Generaltullstyrelsen föreskriver [ ] att 19 kap. 6 § tullordningen (TFS 1994:45) skall ha följande lydelse.

19 kap.

6 §  När säkerhet krävs för registrering som kredithavare skall denna bestå av

a) kontant deposition; med kontant deposition jämställs ingivande av check dragen i svensk bank;

b) borgen, som är utfäst av svensk bank eller sparbank, vars bolagsordning fastställts av regeringen, eller av ett utländskt bankföretag som är etablerat inom gemenskapen eller i annat land som omfattas av EES-avtalet. Det utländska bankföretaget skall vara underordnat en offentlig reglering som väsentligen stämmer överens med vad som gäller för bank i Sverige;

borgen, som är utfäst av svenskt försäkringsbolag, vars bolagsordning fastställts av regeringen, eller av ett utländskt försäkringsbolag som är etablerat inom gemenskapen eller i annat land som omfattas av EES-avtalet. Det utländska försäkringsbolaget ska vara underordnat en offentlig reglering som väsentligen stämmer överens med vad som gäller för försäkringsbolag i Sverige;

c) fordringsbevis (medel på konto), utfärdat av svensk bank eller sparbank eller centralkassa för jordbrukskredit och överlåtet på Generaltullstyrelsen eller annan tullmyndighet som skall förvara säkerheten; eller

d) pantbrev, avseende bebyggd fastighet inom 75 procent av senast fastställda taxeringsvärde eller, om byggnaderna på fastigheten är brandförsäkrade till lägre värde än taxeringsvärdet, inom 75 procent av brandförsäkringsvärdet, under villkor att byggnaderna är brandförsäkrade i försäkringsbolag, för vilket regeringen fastställt bolagsordning.

Till pantbrev, intecknat i fastighet skall fogas gravations-, taxerings- och brandförsäkringsbevis. Gravations- och taxeringsbevisen skall vara utfärdade tidigast en månad före den dag då pantbrevet lämnats. Brandförsäkring skall kompletteras med ansvarsförbindelse från försäkringsbolaget. Av förbindelsen skall framgå, att försäkringsbolaget antecknat Tullverket som inteckningshavare.

Då fordringsbevis eller pantbrev lämnas skall särskild pantförskrivningshandling upprättas.

Till säkerhet som består av kapitalbelopp på visst konto i bank fogas dessutom en fullmakt enligt vilken Tullverket i förekommande fall får uttaga ett belopp motsvarande påförda avgifter.

(Senaste lydelse TFS 1995:16.)


Denna författning träder i kraft den 1 mars 1996 då Generaltullstyrelsens kungörelse (TFS 1983:64) om godtagande av värdehandlingar som säkerhet för avgifter till tullverket skall upphöra att gälla.