tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1996:2

med ändringar i TFS 1987:42

beslutad den 6 februari 1996
Utkom från trycket den 23 februari 1996

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla vid utgången av år 2000 genom TFS 2000:8

Bemyndigande: 84 § tullförordningen (1994:1558) och 16 § verksförordningen (1987:1100)


Förordning
om ändring i Generaltullstyrelsens redovisningsordning (TFS 1987:42)

Generaltullstyrelsen föreskriver [  ] i fråga om redovisningsordningen (TFS 1987:42) att bilaga 7 ska ha följande lydelse.

Bilaga 7

Förteckning över koder som skall anges i tulldeklarationer m.m.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

A Avgiftskoder*

(*Senaste lydelse TFS 1995:50.)


Avgifts-
kod

Medelsslag


 

Tullmedel och Jordbruksavgifter

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

71

Exportavgift

590

Jordbruksavgifter14

599

Jordbruksavgifter, övergångsbestämmelser15

25

Jordbrukskomponenter (EA)

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

 

Andra skatter och avgifter

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

 

Mervärdesskatt

16

   reducerad, 6%

17

   reducerad, 12%

18

   reducerad16

19

   normal

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Notförteckning

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

13Avgift skall inte tas ut om taxebestämmande dag är den l juli 1995 eller senare.

14Avgift skall inte tas ut om taxebestämmande dag är den 1 juli 1995 eller senare.

15Avgift skall inte tas ut om taxebestämmande dag är den 1 januari 1995 eller senare.

16Skatt skall inte tas ut om taxebestämmande dag är den 1 januari 1996 eller senare.

B Tullnedsättningskoder

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —


Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Tullverkets författningssamling.