tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1996:1

med ändringar i TFS 1994:45

beslutad den 2 februari 1996
Utkom från trycket den 15 februari 1996

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 januari 2001 genom TFS 2000:20

Bemyndigande: 75 och 84 §§ tullförordningen (1994:1558)


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens tullordning (TFS 1994:45)

[Generaltullstyrelsen föreskriver] att 18 kap. 1 § tullordningen (TFS 1994:45) skall ha följande lydelse.

18 kap.

1 §  I detta kapitel förstås med

tullförrättning: sådan klarering av fartyg och luftfartyg i kommersiell trafik direkt med tredje land och av kommersiellt gods, som verkställs av tulltjänsteman,

kommersiell trafik: transporter som sker yrkesmässigt eller ingår i en yrkesmässig verksamhet,

kommersiellt gods: gods som införs eller utförs i handelssyfte eller för yrkesmässig användning,

klarering av transportmedel: de åtgärder som erfordras från tullsynpunkt för att ett transportmedel, som står under tullkontroll enligt 56 § tullagen (1994:1550), skall få användas inom landet eller avgå därifrån,

klarering av gods: tullklarering enligt 2 § första stycket tullagen.


Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den kom ut från trycket i Tullverkets författningssamling och skall tillämpas för tid från och med den 1 januari 1995.