tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1995:49

med ändringar i TFS 1994:45

beslutad den 19 december 1995
Utkom från trycket den 10 januari 1996

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 januari 2001 genom TFS 2000:20

Bemyndigande: 84 § tullförordningen (1994:1558)


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens tullordning (TFS 1994:45)

[Generaltullstyrelsen föreskriver] i fråga om tullordningen (TFS 1994:45)

dels att 2 kap. 8, 11, 42, 46, 48, 49 och 53 §§, 7 kap. 25 och 26 §§, 8 kap. 11 §, 9 kap. 20 §, 10 kap. 17, 21, 23, 24 och 26 §§, 14 kap. 16 §, 18 kap. 7 § samt punkterna 6.2.3, 7.3, 7.4, 8.2.2, 8.2.3, 8.3.3 och 8.6.3 och bilaga 1 i bilaga B skall ha följande lydelse,

dels att övergångsbestämmelserna skall ha följande lydelse,

dels att i tullordningen skall införas nya paragrafer, 6 kap. 2 a §, 10 kap. 17 a och 26 a—c §§, samt närmast före 6 kap. 2 a §, 10 kap. 17 a och 26 a §§ nya rubriker av följande lydelse.

Vidare beslutar Generaltullstyrelsen att de allmänna råden till 10 kap. 15 § skall ha följande lydelse.

2 kap.

8 §  Befälhavaren på ett inkommande fartyg skall efter ankomsten till ort inom det svenska tullområdet utan dröjsmål, om inte tullmyndigheten bestämmer annat, senast två timmar efter ankomsten lämna tullmyndigheten skriftlig anmälan (inkommande fartygsanmälan) om fartyget och medförda varor samt om antal passagerare. Han behöver dock inte anmäla resandes handresgods eller järnvägsvagn i trafik och däri medförd last och inte heller last i fordon som åtföljs av förare. Har fartyget kommit från nordiskt land skall kopior av proviant- och besättningsdeklarationer, som utfärdats där, uppvisas för tullmyndigheten. Till fartygsanmälan skall fogas de övriga handlingar som enligt särskilda föreskrifter skall lämnas vid fartygs ankomst till riket. Tullverket skall beredas tillfälle att undersöka fartyget och vidta andra kontrollåtgärder.

Är tullkontoret stängt skall inkommande fartygsanmälan lämnas i tullkontorets brevinkast eller brevlåda om tullmyndigheten inte föreskrivet annan ordning. För fartyg som ankommit mellan kl. 17 och 07 behöver fartygsanmälan emellertid inte lämnas förrän kl. 09. Att fartygsanmälan eller vissa därtill hörande handlingar skall upprättas och undertecknas före viss tidpunkt är föreskrivet i 7 § första stycket och 10 § första stycket.

Befälhavare på inkommande fartyg skall under färd mellan orter inom det svenska tullområdet medföra av Tullverket utfärdad passhandling (inkommande tullpass).

Om befälhavares anmälningsskyldighet för på fartyget medfört fordon och dess last, när fordonet inte åtföljs av förare, föreskrivs i 29 § och 75 § andra stycket.

Närmare föreskrifter om inkommande fartygsanmälan och tullpass meddelas i 31—37 §§.
(Senaste lydelse TFS 1995:27.)

11 §  Ett fartyg som skall avgå från det svenska tullområdet till tredje land och står under tullkontroll samt fartyg som skall avgå till plats inom EG:s tullområde och medför last eller proviant som står under tullkontroll (utgående fartyg) får inte utan tillstånd avgå från eller under utresan anlöpa annan plats än tullklareringsområde.

Undantag från första stycket (trafiktillstånd) kan medges av tullmyndigheten inom vars tullregion avgångsplatsen ligger, om det är möjligt med hänsyn till tullkontrollen. Bestämmelserna i 3 § andra, tredje och fjärde styckena tillämpas i fråga om ansökan om sådant trafiktillstånd.

Om fartyget avgår från ort vid Göta Älv eller Vänern skall anmälan göras hos tullmyndigheten Göteborg senast två timmar innan fartyget beräknas passera densamma.
(Senaste lydelse TFS 1995:27.)

42 §  Så länge ett luftfartyg från tredje land eller från plats inom EG:s tullområde som medför last eller proviant som står under tullkontroll och som kommit till det svenska tullområdet står under tullkontroll (inkommande luftfartyg) får inte någon beträda eller lämna luftfartyget, om det inte medges av en tulltjänsteman eller föranleds av någon myndighets åtgärd. Förbudet gäller endast till dess luftfartyget anmälts enligt 50 § första stycket, om inte tullmyndigheten bestämmer annat. Befälhavaren får lämna luftfartyget om han omedelbart underrättar tulltjänsteman.

Förbud som avses i första stycket gäller inte om luftfartyget går i regelbunden trafik enligt tidtabell som delgetts tullmyndigheten i förväg.
(Senaste lydelse TFS 1995:27.)

46 §  Beslut om att hänföra en flygplats till klass C fattas av tullmyndigheten inom vars tullregion flygplatsen ligger.

48 §  Det åligger befälhavaren på ett inkommande luftfartyg att på förhand meddela när luftfartyget beräknas komma till B-flygplats och lämna uppgift om luftfartyget och dess last (förhandsanmälan). Detta gäller inte luftfartyg som bedriver luftfart i regelbunden trafik i förvärvssyfte (linjefart).

Förhandsanmälan, som får vara muntlig, skall göras hos någon av Tullverkets sambandscentraler eller hos tullkontoret för den ort, dit luftfartyget skall föras. Förhandsanmälan skall göras under den för tullkontoret fastställda öppettiden och senast fyra timmar innan luftfartyget beräknas ankomma till flygplatsen. Luftfartyg som har en tillåten startvikt överstigande 5.700 kilogram och som bedriver luftfart i förvärvssyfte i icke regelbunden trafik, skall dock förhandsanmälas senast 24 timmar före den beräknade ankomsten. Tullmyndigheten får i särskilt fall eller för viss trafik medge dels att förhandsanmälan får göras med kortare frist än som sagts nu, dels att sådan anmälan får göras under annan tid än öppettid.

Förhandsanmälan skall innehålla uppgift om luftfartygets beteckning och typ, ort som senast besökts, last och antal ombordvarande, flygplats dit luftfartyget skall föras och den beräknade tiden för ankomsten. Lasten behöver endast anmälas summariskt.

Har den beräknade tiden för ankomsten ändrats, skall uppgift om den beräknade nya ankomsttiden lämnas senast fyra timmar i förväg, dock inte senare än fyra timmar före den tidigare angivna ankomsttiden. Uppgiften skall lämnas under den för tullkontoret fastställda öppettiden.

Verkställd förhandsanmälan får återkallas. Uppgift härom skall utan dröjsmål lämnas till den sambandscentral eller det tullkontor där förhandsanmälan gjorts.

(Senaste lydelse TFS 1995:27.)

49 §  Ett inkommande luftfartyg, som inte medför andra varor än förnödenheter och proviant för luftfartyget samt resgods, behöver inte förhandsanmälas enligt 48 §, om färdplan avseende luftfartygets resa till det svenska tullområdet lämnas till flygtrafikledningsorgan på ort utom tullområdet i så god tid att uppgifterna i denna genom överföring via luftfartens internationella sambandsnät kan vara någon av Tullverkets sambandscentraler tillhanda senast fyra timmar och för luftfartyg vars högsta startvikt överstiger 5.700 kilogram 24 timmar innan luftfartyget beräknas ankomma till flygplatsen.

Även uppgift om ändrad ankomsttid samt återkallelse av förhandsanmälan får lämnas på sätt som sägs i första stycket. Har den beräknade tiden för ankomsten ändrats, skall uppgift om den beräknade nya ankomsttiden lämnas senast fyra timmar i förväg, dock inte senare än fyra timmar före den tidigare angivna ankomsttiden. Återkallelse skall lämnas utan dröjsmål.

(Senaste lydelse TFS 1995:27.)

53 §  Ett luftfartyg som skall avgå från det svenska tullområdet till tredje land och står under tullkontroll samt luftfartyg som skall avgå till plats inom EG:s tullområde och medför last eller proviant som står under tullkontroll (utgående luftfartyg) får inte utan tillstånd avgå från eller under utresan landa på annan plats än A- eller B-flygplats.

Undantag från första stycket (trafiktillstånd) kan medges av tullmyndigheten inom vars tullregion platsen ligger, om det är möjligt med hänsyn till tullkontrollen. Därvid tillämpas 3 § andra, tredje och fjärde styckena.

Utan hinder av första stycket får vissa mindre luftfartyg föras från C-flygplats enligt de villkor som anges i 60 §.

Generella trafiktillstånd kan utfärdas för privata, mindre luftfartyg och flygklubbar med sådana luftfartyg för vissa D-flygplatser.

(Senaste lydelse TFS 1995:27.)

6 kap.

Sammanfattande tulldeklaration för elektrisk energi

2 a §  Vid import av elektrisk energi enligt nummer 2716 00 00 i den Kombinerade nomenklaturen får den som har tillstånd till förenklat deklarationsförfarande för övergång till fri omsättning enligt 8 § 1 tullförordningen (1994:1558), efter särskilt tillstånd från kontrolltullkontoret, lämna sammanfattande tulldeklaration för elektrisk energi som förs in under en kalendermånad.

Den som är kredithavare, men som saknar tillstånd till förenklat deklarationsförfarande för övergång till fri omsättning enligt 8 § 1 tullförordningen, kan, efter särskilt tillstånd från kontrolltullkontoret, få tillämpa förfarandet enligt första stycket.

Tillstånd enligt första och andra stycket kan enbart medges under förutsättning att tillståndshavaren har sin bokföring ordnad så att det vid en revision på ett enkelt sätt går att fastställa hur mycket elektrisk energi som har importerats.

Deklarationen skall lämnas på enhetsdokumentet och innehålla de uppgifter som framgår av bilaga B.

Tulldeklarationen skall inges senast den nionde dagen i månaden efter den dag importen skedde.

7 kap.

25 §  Ett godkännande beträffande en exportör eller speditör (fraktförare) avser i första hand reguljär export i hela lastenheter. Även utförsel av samlastningssändningar i hela lastenheter innehållande oförtultat gods för vilket T-dokument utfärdats i annat land i gemenskapen eller i ett EFTA-land med bestämmelseort inom det gemensamma transiteringsområdet samt utförsel av oförtullade varor fysiskt upplagda på tillståndshavarens tillfälliga lager kan komma i fråga.

Tillståndet kan också avse inrikes transitering av oförtullade varor som är fysiskt upplagda på tillståndshavarens tillfälliga lager eller tullager till en mottagare som har ett tillfälligt lager.

Undantag från kravet att en sändning skall utgöra hel lastenhet kan medges av avgångstullkontoret.

Tillstånd att tillämpa förfarandet med godkänd avsändare som tullmyndighet meddelar får inte tillämpas för:

1. Varor som är underkastade särskilda exportrestriktioner.

Om exportören meddelats tillstånd enligt 6 eller 7 § förordningen (1994:2060) om strategiska produkter, får dock förfarandet tillämpas för sådana varor som omfattas av dessa tillstånd.

2. Varor som deklarerats för export där det på grund av exporten görs anspråk på bidrag eller befrielse från eller återbetalning av tull, annan skatt eller avgift annan än sådan skatt som får dras av vid redovisning av skatt enligt lagen (1994:200) om mervärdesskatt, om det inte är fråga om varor som deklarerats får export med tillämpning av förfarandet med godkänd exportör.

3. Varor för vilka exporttull skall tas ut.

4. Varor som temporärt exporteras under tullförfarandet passiv förädling, om det inte av tillståndet till passiv förädling särskilt framgår att förfarandet med godkänd exportör får tillämpas.

5. Varor som exporteras eller återexporteras efter att ha varit införda under något tullförfarande med ekonomisk verkan annat än lagring i tullager, om det inte av tillståndet till tullförfarandet särskilt framgår att förfarandet med godkänd exportör får tillämpas.

Utan hinder av vad som sägs i fjärde stycket kan Generaltullstyrelsen medge tillstånd att tillämpa förfarandet med godkänd avsändare.

Om ett företag av Generaltullstyrelsen medgetts tillstånd att tillämpa förfarandet med godkänd exportör får förfarandet med godkänd avsändare tillämpas även om det inte är samma företag som innehar de olika tillstånden.
(Senaste lydelse TFS 1995:27.)

26 §  Tullmyndighet inom vars tullregion en godkänd avsändare har sin verksamhet är godkänt avgångstullkontor för sändningarna. En exportör eller speditör (fraktförare) som bedriver verksamhet på flera orter kan få flera avgångstullkontor angivna som godkända. När det gäller samlastningssändning skall åtgärder enligt det förenklade förfarandet vidtas på den plats i Sverige där den sista ilastningen äger rum. Om förfarandet med godkänd exportör tillämpas måste avgångstullkontoret och exporttullkontoret vara detsamma.

(Senaste lydelse TFS 1995:27.)

8 kap.

11 §  Ansökan om tillstånd att tillämpa lokalt klareringsförfarande vid anmälan till tullagerförfarandet prövas av tillsynsmyndigheten. Tillstånd att tillämpa lokalt klareringsförfarande vid anmälan till tullagerförfarandet får endast lämnas den som är godkänd mottagare enligt artikel 406 i förordningen (EEG) nr 2454/93.

Tillsynsmyndigheten prövar fråga om befrielse från kravet att anmäla varje ankomst av varor enligt artikel 273.2 jämfört med artikel 266.2 b i förordningen (EEG) nr 2454/93.

9 kap.

20 §  En deklaration som lämnas för förädlingsprodukter enligt artikel 629 i förordningen (EEG) nr 2454/93 skall vara i överensstämmelse med vad som är föreskrivet för den godkända tullbehandling som enligt artikel 128.1 i förordningen (EEG) nr 2913/92 kan komma i fråga och inges till det tullkontor som anges i tillståndet till aktiv förädling.

För styrkande handlingar som skall bifogas deklarationen enligt första stycket gäller vad som sägs i artikel 632.2 i förordningen (EEG) nr 2454/93.

10 kap.

15 §

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —

Allmänna råd

Enbart det förhållandet att en lastenhet lastas på ett transportmedel, exempelvis om en lastbil eller en container tas ombord på en färja, medför inte att varorna i lastenheten kan anses ha lastats för att sändas på export på den ort där sådan ombordtagning sker.

(Senaste lydelse TFS 1995:23. Ändringen innebär bl.a. att andra och tredje styckena upphävs.)

17 §  När en tulldeklaration för export inges skall varan finnas tillgänglig för kontroll för exporttullkontoret.

Om tulldeklarationen lämnats på blankett registrerar tulltjänsteman behövliga uppgifter i tulldatasystemet. Med stöd av den behandling av uppgifterna som sker i systemet kontrollerar tullkontoret i den utsträckning som bedöms erforderlig om uppgifterna i deklarationen är riktiga och om det finns något hinder mot exporten (exportkontroll). Motsvarande prövning görs i fråga om en elektronisk tulldeklaration. I fall som avses i 11 § sker tullkontorets exportkontroll på grundval av tillgängliga handlingar och eventuell undersökning av varan.

Om exporttullkontoret finner att hinder inte föreligger för export av en viss vara behandlas tulldeklarationen i enlighet med vad som sägs i artikel 792 i förordning (EEG) nr 2454/93.

I de fall tulldeklaration för export lämnas i form av ett elektroniskt dokument erhåller trafikanten en utskrift ur tulldatasystemet som motsvarar blad 3 av enhetsdokumentet. Utskriften påtecknas av tullmyndigheten i nedre vänstra hörnet.

Om tullklarering av en vara som deklarerats för export skett vid annat tullkontor än exportörens kontrolltullkontor, som avses i 1 kap. 3 §, överförs uppgifterna i ärendet genom tulldatasystemet till kontrolltullkontoret. Detta sker 90 dagar efter den taxebestämmande dagen.
(Senaste lydelse TFS 1995:27.)

Sammanfattande tulldeklaration för elektrisk energi

17 a §  Vid export av elektrisk energi enligt nummer 2716 00 00 i den Kombinerade nomenklaturen får den som har särskilt tillstånd från kontrolltullkontoret lämna sammanfattande tulldeklaration för elektrisk energi som förs ut under en kalendermånad.

Tillstånd enligt första stycket kan enbart medges under förutsättning att tillståndshavaren har sin bokföring ordnad så att det vid en revision på ett enkelt sätt går att fastställa hur mycket elektrisk energi som har exporterats.

Deklarationen skall lämnas på enhetsdokumentet och innehålla de uppgifter som framgår av bilaga B.

Tulldeklarationen skall inges senast den tionde dagen i månaden efter den då exporten skedde.

21 §  Tillstånd till förenklat deklarationsförfarande som tullmyndighet meddelar får inte tillämpas för:

1. Varor som är underkastade särskilda exportrestriktioner.

Om företaget meddelats tillstånd enligt 6 eller 7 § förordningen (1994:2060) om strategiska produkter, får dock sådana varor som omfattas av dessa tillstånd deklareras för export med tillämpning av förenklat deklarationsförfarande.

2. Varor som deklareras för export där det på grund av exporten görs anspråk på bidrag eller befrielse från eller återbetalning av tull, annan skatt eller avgift annan än sådan skatt som får dras av vid redovisning av skatt enligt lagen (1994:200) om mervärdesskatt eller befrielse från skatt på grund av att varan omfattas av ett ledsagardokument av den typ som avses i kommissionens förordning (EEG) nr 2719/92 av den 11 september 1992 om ledsagardokument för flyttning av varor med punktskatteuppskov.

3. Varor för vilka exporttull skall tas ut.

4. Varor som temporärt exporteras under tullförfarandet passiv förädling, om det inte av tillståndet till passiv förädling särskilt framgår att förenklat deklarationsförfarande vid export får tillämpas.

5. Varor som exporteras eller återexporteras efter att ha varit införda under något tullförfarande med ekonomisk verkan, om det inte av tillståndet till tullförfarandet särskilt framgår att förenklat deklarationsförfarande vid export får tillämpas.

Utan hinder av vad som sägs i första stycket kan Generaltullstyrelsen medge tillstånd till förenklat deklarationsförfarande vid export.
(Senaste lydelse TFS 1995:27.)

23 §  Tillstånd att tillämpa förfarandet med godkänd exportör som tullmyndighet meddelar får inte tillämpas för:

1. Varor som är underkastade särskilda exportrestriktioner.

Om företaget meddelats tillstånd enligt 6 eller 7 § förordningen (1994:2060) om strategiska produkter, får dock förfarandet tillämpas för sådana varor som omfattas av dessa tillstånd.

2. Varor som deklareras för export där det på grund av exporten görs anspråk på bidrag eller befrielse från eller återbetalning av tull, annan skatt eller avgift annan än sådan skatt som får dras av vid redovisning av skatt enligt lagen (1994:200) om mervärdesskatt eller befrielse från skatt på grund av att varan omfattas av ett ledsagardokument av den typ som avses i kommissionens förordning (EEG) nr 2719/92 om ledsagardokument för flyttning av varor med punktskatteuppskov.

3. Varor för vilka exporttull skall tas ut.

4. Varor som temporärt exporteras under tullförfarandet passiv förädling, om det inte av tillståndet till passiv förädling särskilt framgår att förfarandet med godkänd exportör får tillämpas.

5. Varor som exporteras eller återexporteras efter att ha varit införda under något tullförfarande med ekonomisk verkan annat än lagring i tullager, om det inte av tillståndet till tullförfarandet särskilt framgår att förfarandet med godkänd exportör får tillämpas.

Utan hinder av vad som sägs i första stycket kan Generaltullstyrelsen medge tillstånd att tillämpa förfarandet med godkänd exportör.
(Senaste lydelse TFS 1995:27.)

24 §  I tillståndet att tillämpa förfarandet med godkänd exportör skall anges den tidsfrist inom vilken och det sätt på vilket tillståndshavaren skall underrätta exporttullkontoret om sändningar som skall exporteras (avisering). Aviseringen skall utgöras av en elektroniskt överförd exportdeklaration med samtidig begäran om klarering och skall överföras till tulldatasystemet under exporttullkontorets öppettid. Aviseringen skall innehålla uppgift om godslokalkod samt tidpunkt för avgången.

I tillståndet skall anges vilket tullkontor som skall vara exporttullkontor samt godslokalkod bestående av bokstaven L, eller annan bokstav som Generaltullstyrelsen anvisar för ändamålet, och en lokalkod.

Den godkände exportören skall ha erhållit ett svarsmeddelande från tulldatasystemet, ett så kallat CUSRES, med innebörden att ärendet klarerats av tulltjänsteman innan transporten får påbörjas.

Transporten får påbörjas tidigast vid den i aviseringen angivna tidpunkten för avgången.

Särskilda bestämmelser gäller enligt vad som föreskrivs i tillståndet då det är fråga om jordbruksprodukter för vilka det på grund av exporten görs anspråk på bidrag.
(Senaste lydelse TFS 1995:27.)

26 §  Den godkände exportören skall innan godset avsänds ta ut blad 3 av enhetsdokumentet och förse detta med stämpel enligt vad som anges i artikel 286.2 b i förordning (EEG) nr 2454/93.

Av artikel 286.4 i förordning (EEG) nr 2454/93 framgår att den godkände exportören i fält 44 på blad 3 skall ange sitt tillståndsnummer och vilken tullmyndighet som utfärdat tillståndet. I fält 44 skall dessutom anges "FÖRENKLAD EXPORT". Referensnummer till bokföringen utgörs av tullid som skall framgå av utskriften.

Efter medgivande från exporttullkontoret får istället för blad 3 användas ett kommersiellt eller administrativt dokument som uppfyller kraven i 26 a §.

Samtliga uppgifter enligt första och andra styckena får efter medgivande från exporttullkontoret produceras i den godkände exportörens datasystem.

När exportdeklarationen lämnas för en svensk persons räkning och artikel 793.5, 793.6 eller 793.6 a i förordning (EEG) nr 2454/93 tillämpas, behöver blad 3 tas ut endast om deklaranten anser att han behöver den påteckning som sägs i artikel 793.3 i förordning (EEG) nr 2454/93, under förutsättning att exporttullkontoret och utfartstullkontoret är samma tullkontor. I dessa fall skall blad 3 ej medfölja transporten utan bladet skall, på det sätt som sägs i tillståndet, efter det att den godkände exportören vidtagit åtgärder enligt vad som sägs i första och andra stycket, inlämnas till exporttullkontoret för påteckning.
(Senaste lydelse TFS 1995:23. Ändringen innebär bl.a. att fjärde stycket har upphävts.)

Administrativ ordning då ett kommersiellt eller administrativt dokument som ersätter blad 3 avlämnas till utfartstullkontor

26 a §  Om förfarandet med godkänd exportör eller förenklat deklarationsförfarande tillämpas skall ett utfartstullkontor godta att ett kommersiellt eller administrativt dokument avlämnas som ersätter blad 3 av enhetsdokumentet under förutsättning att det innehåller följande uppgifter

— varuslag,

— varornas klassificering enligt den kombinerade nomenklaturen,

— godsmärkning, kollis antal och slag,

— bestämmelseland,

— exporttullkontorets stämpel och tulltjänstemans signatur eller i de fall förfarandet med godkänd exportör tillämpas påteckning med den speciella stämpel som anges i artikel 286.2 b i förordning (EEG) nr 2454/93,

— tillståndsnummer och den tullmyndighet som utfärdat tillståndet,

— påteckning med "FÖRENKLAD EXPORT",

— tullid.

Uppgifterna i föregående stycke skall vara angivna på ett sådant sätt att de kan läsas på ett enkelt och otvetydigt sätt. Om möjligt skall stämpeln finnas i övre högra hörnet.

26 b §  I de fall förenklat deklarationsförfarande tillämpas skall utfartstullkontoret acceptera ett administrativt eller kommersiellt dokument som ersätter blad 3 av enhetsdokumentet om det inte är helt uppenbart att dokumentet inte uppfyller kraven i 26 a § och deklaranten själv kan konstatera detta.

26 c §  Om förfarandet med godkänd exportör tillämpas och ett administrativt eller kommersiellt dokument som ersätter blad 3 av enhetsdokumentet som inte uppfyller kraven i 26 a § presenteras vid utfartstullkontoret skall utfartstullkontoret inte godkänna dokumentet.

Utfartstullkontoret skall därvid ange en motivering till varför dokumentet inte kan godkännas. Motiveringen får vara muntlig.

En ny exportdeklaration enligt normalförfarandet skall inges till utfartstullkontoret.

14 kap.

16 §  Tulldeklaration skall lämnas till det tullkontor som anges i 10 kap. 15 § vid export med post i följande fall:

1. Varor som är underkastade särskilda exportrestriktioner.

Om företaget meddelats tillstånd enligt 6 eller 7 § förordningen (1994:2060) om strategiska produkter, får dock tulldeklaration för export avseende sådana varor som omfattas av dessa tillstånd avlämnas till postkontoret på avsändningsorten.

2. Varor som deklareras för export där det på grund av exporten görs anspråk på bidrag eller befrielse från eller återbetalning av tull, annan skatt eller avgift annan än sådan skatt som får dras av vid redovisning av skatt enligt lagen (1994:200) om mervärdesskatt eller befrielse från skatt på grund av att varan omfattas av ett ledsagardokument av den typ som avses i kommissionens förordning (EEG) nr 2719/92 om ledsagardokument för flyttning av varor med punktskatteuppskov.

3. Varor för vilka exporttull skall tas ut.

4. Varor som temporärt exporteras under tullförfarandet passiv förädling, om inget annat sägs i tillståndet till passiv förädling.

5. Varor som exporteras eller återexporteras efter att ha varit införda under något tullförfarande med ekonomisk verkan, om inget annat sägs i tillståndet till tullförfarandet.

Av artikel 313.2 d i förordning (EEG) nr 2454/93 framgår att en postförsändelse innehållande icke-gemenskapsvaror som avsänds från ett postkontor i en medlemsstat skall förses med en etikett som anger varornas tullstatus.
(Senaste lydelse TFS 1995:27.)

18 kap.

7 §  Förrättningsavgift skall inte tas ut för

a) summarisk deklaration,

b) uppläggning på tillfälligt lager,

c) gränsövergångsattest,

d) ATA- och TIR-carneter,

e) utfärdande av T2L-dokument samt

f) företeende av blad 3 av exporttulldeklaration vid utfartstullkontor.

(Senaste lydelse TFS 1995:14.)

Bilaga B

6.2.3 Vad skall stå i de olika fälten?

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —

26 TRANSPORTSÄTT INRIKES

Ange transportsättskod enligt nedan. Uppgiften avser det transportmedel på vilket godset är lastat då exportformaliteterna fullgörs.

l

Sjötransport

2

Järnvägstransport

3

Vägtransport

4

Flygtransport

5

Postförsändelse

7

Fasta transportinstallationer

8

Transport på inre vatten

9

Egen framdrivning

28 FINANSIELLA UPPLYSNINGAR OCH BANKDATA

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —

38 NETTOVIKT

Ange nettovikt uttryckt i hela kilogram för de varor som är upptagna i fält 31. Om nettovikten understiger ett kilogram anges 0. Enheten anges inte. Kvantitetsredovisning av vissa varor skall även ske på annat sätt, enligt vad som anges i tulltaxan. Sådan annan kvantitet anges i fält 41.

Om kommersiell varulista bifogas skall fältet spärras.

40 SUMMARISK DEKLARATION/TIDIGARE HANDLINGAR

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —

7.3 Vad skall stå i de olika fälten?

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —

38 NETTOVIKT

Fältet ifylls endast om det krävs enligt gemenskapsreglerna.

Ange nettovikt uttryckt i hela kilogram för de varor som är upptagna i fält 31. Om nettovikten understiger ett kilogram anges 0. Enheten anges inte.

Om lastspecifikation bifogas skall fältet spärras.

40 SUMMARISK DEKLARATION/TIDIGARE HANDLINGAR

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —

7.4 T2L-dokumentet

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —

38 NETTOVIKT

Ange nettovikt uttryckt i hela kilogram för de varor som är upptagna i fält 31. Om nettovikten understiger ett kilogram anges 0. Enheten anges inte.

Om lastspecifikation bifogas skall fältet spärras.
(Senaste lydelse TFS 1995:23.)

40 SUMMARISK DEKLARATION/TIDIGARE HANDLINGAR

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —

8.2.2 Förenklade förfaranden

Förenklat deklarationsförfarande (hemtagning)

(Ändringen innebär bl.a. att siffran 29 tagits bort ur förteckningen avseende fält som skall fyllas i.)

Den förenklade deklarationen lämnas på enhetsdokumentet blad 6 och 8 eller överförs till TDS i form av ett elektroniskt dokument.

Observera att då det förenklade förfarandet enligt 8 § 2 TF tillämpas (företag som är ombud för importör i form av förenklat deklarationsförfarande för förtullning för annans räkning, även benämnt hemtagning för annans räkning) måste både den förenklade deklarationen och den kompletterande tulldeklarationen överföras till TDS i form av ett elektroniskt dokument.

Följande fält skall fyllas i. Om inget annat anges skall fälten fyllas i enligt vad som sägs för fullständigt uppgiftslämnande enligt 8.2.3.

1

Första delfältet

2

6

7

Frivillig uppgift

8

14

15 a

18

19

21

25

26

31

Samtliga varor som anmäls tas upp på grundblanketten

34 a

35

37

Första delfältet fylls i enligt 8.2.3
I andra delfältet skall anges en treställig kod enligt något av följande alternativ:

 

10H = förenklat deklarationsförfarande för förtullning för egen räkning (hemtagning för egen räkning)
11H = godkänd importör (tulldeklarationen skall överföras till TDS i form av ett elektroniskt dokument)
12H = förenklat deklarationsförfarande för förtullning för annans räkning (hemtagning för annans räkning)

 

Både den förenklade deklarationen och den kompletterande tulldeklarationen skall överföras till TDS i form av ett elektroniskt dokument.

 

Exempel

 

44

I tillämpligt fall

49

Godslokalkod

54

I de fall det är fråga om licensbelagda varor skall dessutom fälten 33 första delfältet, 38, 41 och 46 fyllas i.

Fält 33 fylls i med samma antal tecken som finns angivet i aktuell licens för motsvarande uppgift. Om en förenklad deklaration därvid innefattar licensbelagda varor som skall deklareras enligt skilda nummer i fält 33 skall tilläggsblad användas. På tilläggsbladet behöver endast uppgifter lämnas i fälten 3, 5, 31, 32, 33 första delfältet, 34 a, 38, 41 och 46. I dessa fall skall utöver vad som tidigare föreskrivits uppgifter lämnas i fälten 3, 5 och 32 på grundblanketten.

I de fall den förenklade deklarationen överförs i form av ett elektroniskt dokument skall tills vidare uppgifterna i fälten 33 första delfältet, 34 a (om det är fråga om flera varuposter), 38, 41 och 46 lämnas i det fält som motsvarar fält 44 i enhetsdokumentet. Uppgifterna skall lämnas på ett sådant sätt att en rad motsvarar en varupost.

Godkänd importör

Både den förenklade deklarationen och den kompletterande tulldeklarationen måste överföras till TDS i form av ett elektroniskt dokument. I övrigt gäller vad som sägs under avsnittet förenklat deklarationsförfarande.

Ofullständig deklaration

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —

Den ofullständiga deklarationen skall följas av en kompletterande tulldeklaration som lämnas på blad 6 av enhetsdokumentet eller sänds till TDS i form av ett elektroniskt dokument.

Kompletterande tulldeklaration

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —

8.2.3 Vad skall stå i de olika fälten?

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —

18 TRANSPORTMEDLETS IDENTITET OCH NATIONALITET VID ANKOMSTEN

Uppgiften behöver inte anges i den kompletterande tulldeklarationen då förenklat förfarande annat än ofullständig deklaration tillämpas.

Ange identitet, t. ex. registreringsnummer eller namn, samt nationalitet (anges i högra delfältet) för det transportmedel på vilket godset är lastat när det visas upp för tullkontoret där ankomstformaliteterna fullgörs. Om dragfordon och släpvagn med olika registreringsnummer används, anges bådas registreringsnummer, men nationalitet endast för dragfordonet.

Vid postförsändelse eller transport med fast installation (t.ex. rörledning) anges varken identitet eller nationalitet.

Vid järnvägstransport anges inte nationalitet.

Nationalitet anges med ISO landkoder (tvåbokstavskoder) enligt del 3 bilaga 2 till tulltaxan.

19 CONTAINER

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —

26 TRANSPORTSÄTT INRIKES

Ange transportsättskod enligt nedan.

Uppgiften behöver inte anges i den kompletterande tulldeklarationen då förenklat förfarande annat än ofullständig deklaration tillämpas. Uppgiften avser det transportmedel på vilket godset är lastat när det visas upp för tullkontoret där ankomstformaliteterna fullgörs.

1

Sjötransport

2

Järnvägstransport

3

Vägtransport

4

Flygtransport

5

Postförsändelse

7

Fasta transportinstallationer

8

Transport på inre vatten

9

Egen framdrivning

28 FINANSIELLA UPPLYSNINGAR OCH BANKDATA

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —

38 NETTOVIKT

Ange nettovikt uttryckt i hela kilogram för de varor som är upptagna i fält 31. Om nettovikten understiger ett kilogram anges 0. Enheten anges inte. Kvantitetsredovisning av vissa varor skall även ske på annat sätt, enligt vad som anges i tulltaxan. Sådan annan kvantitet anges i fält 41.

39 KVOTER

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —

8.3.3 Förenklade förfaranden

Observera att tillståndsnummer måste uppges fält 44 och att tillståndet normalt måste uppvisas redan i samband med att den förenklade deklarationen lämnas.

Om restitutionssystemet tillämpas

Förenklat deklarationsförfarande (hemtagning)

(Ändringen innebär bl.a. att siffran 29 tagits bort ur förteckningen avseende fält som skall fyllas i.)

Den förenklade deklarationen lämnas på enhetsdokumentet blad 6 och 8 eller överförs till TDS i form av ett elektroniskt dokument.

Observera att då det förenklade förfarandet enligt 8 § 2 TF tillämpas (företag som är ombud för importör i form av förenklat deklarationsförfarande för förtullning för annans räkning, även benämnt hemtagning för annans räkning) måste både den förenklade deklarationen och den kompletterande tulldeklarationen överföras till TDS i form av ett elektroniskt dokument.

Följande fält skall fyllas i. Om inget annat anges skall fälten fyllas i enligt vad som sägs för fullständigt uppgiftstämnande enligt 8.2.3.

1

Första delfältet

2

6

7

Frivillig uppgift

8

14

15 a

18

19

21

25

26

31

Samtliga varor som anmäls tas upp på grundblanketten

34 a

35

37

Första delfältet fylls i enligt 8.2.3
I andra delfältet skall anges en treställig kod enligt något av följande alternativ:

 

10H = förenklat deklarationsförfarande för förtullning för egen räkning (hemtagning för egen räkning)
11H = godkänd importör (tulldeklarationen skall överföras till TDS i form av ett elektroniskt dokument)
12H = förenklat deklarationsförfarande för förtullning för annans räkning (hemtagning för annans räkning)

 

Både den förenklade deklarationen och den kompletterande tulldeklarationen skall överföras till TDS i form av ett elektroniskt dokument.

 

Exempel

 

44

Här anges tillståndsnumret

49

Godslokalkod

54

I de fall det är fråga om licensbelagda varor skall dessutom fälten 33 första delfältet, 38, 41 och 46 fyllas i.

Fält 33 fylls i med samma antal tecken som finns angivet i aktuell licens för motsvarande uppgift. Om en förenklad deklaration därvid innefattar licensbelagda varor som skall deklareras enligt skilda nummer i fält 33 skall tilläggsblad användas. På tilläggsbladet behöver endast uppgifter lämnas i fälten 3, 5, 31, 32. 33 första delfältet, 34 a, 38, 41 och 46. I dessa fall skall utöver vad som tidigare föreskrivits uppgifter lämnas i fälten 3, 5 och 32 på grundblanketten.

I de fall den förenklade deklarationen överförs i form av ett elektroniskt dokument skall tills vidare uppgifterna i fälten 33 första delfältet, 34 a (om det är fråga om flera varuposter), 38, 41 och 46 lämnas i det fält som motsvarar fält 44 i enhetsdokumentet. Uppgifterna skall lämnas på ett sådant sätt att en rad motsvarar en varupost.

Godkänd importör

Både den förenklade deklarationen och den kompletterande tulldeklarationen måste överföras till TDS i form av ett elektroniskt dokument. I övrigt gäller vad som sägs under avsnittet förenklat deklarationsförfarande.

Ofullständig deklaration

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —

Den ofullständiga deklarationen skall följas av en kompletterande tulldeklaration som lämnas på blad 6 av enhetsdokumentet eller överförs till TDS i form av ett elektroniskt dokument.

Kompletterande tulldeklaration

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —

8.6.3 Förenklade förfaranden

Observera att tillståndsnummer måste uppges i fält 44 och att tillståndet normalt måste uppvisas redan i samband med att den förenklade deklarationen lämnas.

Förenklat deklarationsförfarande (hemtagning)

(Ändringen innebär bl.a. att siffran 29 tagits bort ur förteckningen avseende fält som skall fyllas i.)

Den förenklade deklarationen lämnas på enhetsdokumentet blad 6 och 8 eller överförs till TDS i form av ett elektroniskt dokument.

Observera att då det förenklade förfarandet enligt 8 § 2 TF tillämpas, (företag som är ombud för importör i form av förenklat deklarationsförfarande för förtullning för annans räkning, även benämnt hemtagning för annans räkning) måste både den förenklade deklarationen och den kompletterande tulldeklarationen överföras till TDS i form av ett elektroniskt dokument.

Följande fält skall fyllas i. Om inget annat anges skall fälten fyllas i enligt vad som sägs för fullständigt uppgiftslämnande enligt 8.2.3.

1

Första delfältet

2

6

7

Frivillig uppgift

8

14

15 a

18

19

21

25

26

31

Samtliga varor som anmäls tas upp på grundblanketten

34 a

35

37

Första delfältet fylls i enligt 8.2.3
I andra delfältet skall anges en treställig kod enligt något av följande alternativ:

 

10H = förenklat deklarationsförfarande för förtullning för egen räkning (hemtagning för egen räkning)
11H = godkänd importör (tulldeklarationen skall överföras till TDS i form av ett elektroniskt dokument)
12H = förenklat deklarationsförfarande för förtullning för annans räkning (hemtagning för annans räkning)

 

Både den förenklade deklarationen och den kompletterande tulldeklarationen skall överföras till TDS i form av ett elektroniskt dokument.

 

Exempel

 

44

Här anges tillståndsnumret

49

Godslokalkod

54

I de fall det är fråga om licensbelagda varor skall dessutom fälten 33 första delfältet, 38, 41 och 46 fyllas i.

Fält 33 fylls i med samma antal tecken som finns angivet i aktuell licens för motsvarande uppgift. Om en förenklad deklaration därvid innefattar licensbelagda varor som skall deklareras enligt skilda nummer i fält 33 skall tilläggsblad användas. På tilläggsbladet behöver endast uppgifter lämnas i fälten 3, 5, 31, 32, 33 första delfältet, 34 a, 38, 41 och 46. I dessa fall skall utöver vad som tidigare föreskrivits uppgifter lämnas i fälten 3, 5 och 32 på grundblanketten.

I de fall den förenklade deklarationen överförs i form av ett elektroniskt dokument skall tills vidare uppgifterna i fälten 33 första delfältet, 34 a (om det är fråga om flera varuposter), 38, 41 och 46 lämnas i det fält som motsvarar fält 44 i enhetsdokumentet. Uppgifterna skall lämnas på ett sådant sätt att en rad motsvarar en varupost.

Godkänd importör

Både den förenklade deklarationen och den kompletterande tulldeklarationen måste överföras till TDS i form av ett elektroniskt dokument. I övrigt gäller vad som sägs under avsnittet för förenklat deklarationsförfarande.

Ofullständig deklaration

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —

Den ofullständiga deklarationen skall följas av en kompletterande tulldeklaration som lämnas på blad 6 av enhetsdokumentet eller överförs till TDS i form av ett elektroniskt dokument.

Kompletterande tulldeklaration

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —

Bilaga l

EG:s procedurkoder

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —

Skattebefriad import

Begreppet "exempt supply" har här översatts med "skattebefriad import".

Detta uttryck som förekommer i flera procedurkoder (se exempelvis kod 42, 63 m.fl.) innebär att en vara är föremål får skattebefriad import då den undantas från mervärdesskatt vid import om varan skall omsättas till ett annat EG-land. Detta gäller bland annat om varan transporteras av säljaren eller köparen eller för någonderas räkning från Sverige till ett annat EG-land, om köparen är registrerad i ett annat EG-land som skattskyldig till mervärdesskatt för omsättning av varor eller tjänster eller för förvärv av varor eller varorna är punktskattepliktiga och förvärvaren inte är en privatperson. Jämför 3 kap. 30 a § första stycket 1 och 2 mervärdesskattelagen (1994:200).

(Senaste lydelse TFS 1995:14.)

Utdrag ur bilaga 38

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —

Övergångsbestämmelser

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —

4. Med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 kap. 46 och 60 §§ skall, såvitt gäller luftfartyg som ankommer från eller avgår till Norge, bestämmelserna i 2 kap. 50 och 64 §§ i den upphävda tullordningen (TFS 1987:35) tillämpas i den lydelse bestämmelserna hade dagen före Sveriges anslutning till Europeiska unionen till utgången av mars månad 1996.

(Senaste lydelse TFS 1995:14.)

5. Med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 kap. 45 och 60 §§ skall, såvitt gäller luftfartyg som ankommer från eller avgår till Norge, bestämmelserna i 2 kap. 49 och 64 §§ i den upphävda tullordningen (TFS 1987:35) tillämpas i den lydelse bestämmelserna hade dagen före Sveriges anslutning till Europeiska unionen till utgången av mars månad 1996.

(Senaste lydelse TFS 1995:14.)

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —

7. Områden som utgör tullupplag enligt tillstånd att inrätta tullupplag som utfärdats med stöd av 46 § första stycket i den upphävda tullagen (1987:1065) skall, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer annat och under förutsättning att säkerhet ställts enligt bestämmelserna i 4 kap. 1 §, anses utgöra platser för tillfällig förvaring som avses i artikel 51.1 i förordning (EEG) nr 2913/92 dock längst ett år efter ikraftträdandet av tullförordningen (1994:1558). Motsvarande skall gälla även därefter för nämnda områden till dess frågan om tillstånd att inrätta tillfälligt lager prövats i de fall ansökan därom inkommit till den tullmyndighet som anges i 4 kap. 1 § senast den 31 december 1995.

(Senaste lydelse TFS 1995:14.)

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —


Denna författning träder i kraft den 1 januari 1996.