tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1995:48

beslutad den 21 december 1995
Utkom från trycket den 4 januari 1996

Bemyndigande: 15 § verksförordningen (1987:1100)


Generaltullstyrelsens föreskrifter
om upphävande av vissa äldre författningar

Generaltullstyrelsen föreskriver [ ] att följande författningar skall upphöra att gälla vid utgången av år 1995, nämligen

1. kungörelsen (TFS 1919:468) angående öppnande av Stockholms provisoriska frihamn,

2. kungörelsen (TFS 1922:301) angående öppnande av Göteborgs frihamn,

3. kungörelsen (TFS 1922:329) angående öppnande av Malmö frihamn,

4. cirkuläret (TFS 1922:426) angående insändande av uppgifter om å fartyg befintliga lönnrum m.m.,

5. cirkuläret (TFS 1923:281) angående vissa föreskrifter beträffande finska fartyg m.m.,

6. kungörelsen (TFS 1924:261) angående fortsatt tillstånd för Stockholms stad att driva frihamn vid Lindarängen m.m.,

7. kungörelsen (TFS 1949:154) angående viss ändrad sträckning av gränserna för Stockholms frihamns område,

8. kungörelsen (TFS 1954:56) angående viss ändrad sträckning av gränsen för Stockholms frihamns område,

9. kungörelsen (TFS 1956:55) angående viss ändrad sträckning av gränsen för Stockholms frihamns område,

10. kungörelsen (TFS 1957:91) angående viss ändrad sträckning av gränsen för Malmö frihamns område,

11. kungörelsen (TFS 1957:117) angående viss ändring av gränsen för Malmö frihamns område,

12. kungörelsen (TFS 1958:7) angående viss ändrad sträckning av gränsen för Stockholms frihamns område,

13. kungörelsen (TFS 1959:83) angående viss ändring av gränsen för Malmö frihamns område,

14. kungörelsen (TFS 1960:290) angående viss ändrad sträckning av gränsen för Göteborgs frihamns område,

15. kungörelsen (TFS 1961:172) angående viss ändrad sträckning av gränsen för Göteborgs frihamns område,

16. cirkuläret (TFS 1962:104) angående skyddsåtgärder vid förtullning av försändelser innehållande radioaktiva ämnen,

17. kungörelsen (TFS 1964:41) angående vissa ändringar av gränsen för Göteborgs frihamns område,

18. kungörelsen (TFS 1964: 59) angående tillämpningen av narkotikaförordningen,

19. cirkuläret (TFS 1964:94) angående i Sverige utfärdade ATA-carneter,

20. kungörelsen (TFS 1968:140) med föreskrifter för tull- och skattefrihet enligt Kungl. Maj:ts kungörelse den 28 juni 1968 (nr 450) angående tillämpning av avtal den 29 januari 1968 mellan Sverige och Finland om viss tull- och skattefrihet vid byggande av gränsbroar m.m.,

21. kungörelsen (TFS 1968:166) angående ändringar av gränsen för Stockholms frihamn,

22. kungörelsen (TFS 1968:183) angående viss ändring av gränsen för Stockholms frihamn,

23. cirkuläret (TFS 1969:119) angående tillfällig införsel av i utlandet hemmahörande brevduvor, som införs för att deltaga i tävlingar,

24. kungörelsen (TFS 1969:205) angående viss ändring av gränsen för Stockholms frihamn,

25. kungörelsen (TFS 1970:16) om befrielse från tull och skatt för materiel m.m. avsedd för tyska krigsgravar i Sverige,

26. cirkuläret (TFS 1970:36) om försäljning och förstöring av rusdrycker,

27. kungörelsen (TFS 1970:51) om ändring av gränsen för Göteborgs frihamn,

28. kungörelsen (TFS 1971:34) om ändring av gränsen för Göteborgs frihamn,

29. kungörelsen (TFS 1973:68) om ändring av gränsen för Göteborgs frihamn,

30. kungörelsen (TFS 1973:83) om bestämning av volym och vikt,

31. cirkuläret (TFS 1973:201) med tillämpningsföreskrifter till 12 och 13 kap. tullordningen (TFS 1973:159),

32. kungörelsen (TFS 1978:26) med föreskrifter för verkställigheten av lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon,

33. kungörelsen (TFS 1980:27) med föreskrifter med anledning av nya bestämmelser om export i lagen (1968:430) om mervärdeskatt,

34. kungörelsen (TFS 1981:42) om riktlinjer för användning av bokföringsmässigt särskiljande av material i vissa fall vid tillverkning av ursprungsvaror enligt EG-avtalet och EFTA-konventionen,

35. cirkuläret (TFS 1983:40) med föreskrifter för tillämpningen av bestämmelserna om temporär tullfrihet vid införsel av hästar i vissa fall,

36. cirkuläret (TFS 1984:19) med arbetsordning m.m. för Tullverkets exportkontrollgrupper m.fl.,

37. kungörelsen (TFS 1984:47) med föreskrifter om tillämpning av förordningen (1984:59) om varors ursprung,

38. kungörelsen (TFS 1987:38) med föreskrifter i anledning av införande av ny tullag,

39. kungörelsen (TFS 1987:41) med föreskrifter och allmänna råd om inrikes transitering av tullgods,

40. kungörelsen (TFS 1987:43) med föreskrifter om tulltaxa med statistisk varuförteckning,

41. kungörelsen (TFS 1987:51) med föreskrifter m.m. för verkställigheten av förordningen (1987:1072) om rätt för resande m.fl. att införa varor tull- och skattefritt,

42. kungörelsen (TFS 1987:54) med föreskrifter m.m. för verkställigheten av lagen (1987:1069) om tullfrihet m.m. och tullfrihetsförordningen (1987:1289) (tullfrihetskungörelse),

43. kungörelsen (TFS 1987:55) med föreskrifter med anledning av införande av ny lag om tullfrihet m.m.,

44. kungörelsen (TFS 1988:2) med föreskrifter om tullrestitution eller därmed likvärdig förmån enligt 9 § frihandelsförordningen (1987:1185),

45. kungörelsen (TFS 1988:32) med föreskrifter om tullfrihet för ämnen som används som läkemedel m.m.,

46. kungörelsen (TFS 1988:33) med föreskrifter om transitering och återutförsel av spritdrycker, vin och starköl samt tobaksvaror som resgods,

47. kungörelsen (TFS 1988:38) med allmänna råd m.m. angående tillämpningen av tulltaxelagen (1987:1068), Generaltullstyrelsens kungörelse (TFS 1987:43) med föreskrifter om tulltaxa med statistisk varuförteckning och förordningen (1988:700) om tullfrihet enligt 12 § lagen (1987:1069) om tullfrihet m.m.,

48. kungörelsen (TFS 1989:41) med allmänna råd angående tillämpningen av tulltaxelagen (1987:1068) och Generaltullstyrelsens kungörelse (TFS 1987:43) med föreskrifter om tulltaxa med statistisk varuförteckning,

49. kungörelsen (TFS 1990:39) med tillämpningsföreskrifter till bilagorna 1 och 2 till frihandelsförordningen (1987:1185),

50. kungörelsen (TFS 1991:38) med föreskrifter och allmänna råd om transitering av hundar och katter mellan Limhamn och Ystad,

51. föreskrifterna (TFS 1992:20) om tillämpning av förordningen (1986:89) om förbud mot viss utförsel,

52. föreskrifterna (TFS 1994:12) om förmånsbehandling enligt frihandelsavtal m.m. vid import,

53. föreskrifterna och allmänna råd (TFS 1994:13) om ursprungsintyg enligt frihandelsbestämmelser vid export.