tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1995:47

med ändringar i TFS 1994:45

beslutad den 19 december 1995
Utkom från trycket den 4 januari 1996

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 januari 2001 genom TFS 2000:20

Bemyndigande: 18 och 84 §§ tullförordningen (1994:1558)


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens tullordning (TFS 1994:45)

[Generaltullstyrelsen föreskriver] i fråga om tullordningen (TFS 1994:45) att 10 kap. 16 och 22 §§ tullordningen (TFS 1994:45) skall ha följande lydelse.

10 kap.

16 §  Av artikel 791.1 i förordning (EEG) nr 2454/93 framgår att fråga om att ta emot en tulldeklaration för export vid ett annat tullkontor än det som anges i artikel 161.5 i förordning (EEG) nr 2913/92 prövas av det förstnämnda tullkontoret.

På skriftlig framställning från exportör med återkommande export kan det berörda tullkontoret, i samråd med exportörens kontrolltullkontor, på förhand pröva begäran om att med åberopande av artikel 791.1 första strecksatsen i förordning (EEG) nr 2454/93 få inge tulldeklaration för export till det förstnämnda tullkontoret.

Framställningen skall, förutom exportörens organisationsnummer med tilläggsnummer, firma och adress, innehålla skälen till varför exportören önskar deklarera varor för export vid ett annat tullkontor än det som anges i artikel 161.5 i förordning (EEG) nr 2913/92. Därutöver skall framställningen innehålla uppgift om varuslag, lastningsplatser, eventuellt ombud, transportväg och antal exporttillfällen hos berört tullkontor.

Medgivande enligt andra stycket avser inte:

1. Varor som är underkastade särskilda exportrestriktioner.

Om företaget meddelats tillstånd enligt 6 eller 7 § förordningen (1994:2060) om strategiska produkter, får dock sådana varor som omfattas av dessa tillstånd anmälas till export vid ett annat tullkontor än det som anges i artikel 161.5 i förordning (EEG) nr 2913/92.

2. Varor som deklareras för export där det på grund av exporten görs anspråk på bidrag eller befrielse från eller återbetalning av tull, annan skatt eller avgift annan än sådan skatt som får dras av vid redovisning av skatt enligt lagen (1994:200) om mervärdesskatt.

3. Varor för vilka exporttull skall tas ut.

4. Varor som temporärt exporteras under tullförfarandet passiv förädling, om det inte av tillståndet till passiv förädling särskilt framgår att tulldeklaration får lämnas till annat tullkontor än exportörens kontrolltullkontor.

5. Varor som exporteras eller återexporteras efter att ha varit införda under något tullförfarande med ekonomisk verkan, om det inte av tillståndet till tullförfarandet särskilt framgår att tulldeklaration för export eller anmälan om återexport får lämnas till annat tullkontor än exportörens kontrolltullkontor.

(Senaste lydelse TFS 1995:27.)

22 §  Tillstånd att tillämpa förfarandet med godkänd exportör kan ges till exportör eller en speditör som, på uppdrag av en exportör, från sitt lager eller andra, av tullmyndigheten anvisade eller godkända, platser ombesörjer export av varor till tredje land.

Tillstånd ges endast till företag som har fått Generaltullstyrelsens tillstånd till elektronisk uppgiftslämning enligt 1 kap. 6 §.

Fråga om tillstånd enligt artikel 283 i förordning (EEG) nr 2454/93 prövas av den tullmyndighet inom vars tullregion företaget har sin huvudsakliga verksamhet. Ett företag som har verksamhet inom flera tullregioner skall ansöka om tillstånd hos varje tullmyndighet som kan komma att bli berörd av det förenklade förfarandet.

Tullmyndighet kan med beaktande av egna resurser, för år 1996, i tillstånd att tillämpa förfarandet med godkänd exportör övergångsvis medge undantag från kravet på elektronisk uppgiftslämning.

(Senaste lydelse TFS 1995: 27.)


1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 1996.

2. Tillstånd att lämna exporttulldeklaration till annat tullkontor än det som anges i artikel 161.5 i förordning (EEG) nr 2913/92 som före den 15 december 1995 meddelats med stöd av 10 kap. 16 § i dess äldre lydelse skall fortsätta att gälla till utgången av januari månad 1996.