tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1995:45

med ändringar i TFS 1987:42

beslutad den 15 november 1995
Utkom från trycket den 4 december 1995

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla vid utgången av år 2000 genom TFS 2000:8

Bemyndigande: 84 § tullförordningen (1994:1558) och 16 § verksförordningen (1987:1100)


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens redovisningsordning (TFS 1987:42)

Generaltullstyrelsen föreskriver [ ] i fråga om redovisningsordningen (TFS 1987:42) att bilaga 7 ska ha följande lydelse.

Bilaga 7

Förteckning över koder som skall anges i tulldeklarationer m.m.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

A Avgiftskoder*

(*Senaste lydelse TFS 1995:36.)

Avgifts-
kod

Medelsslag


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

 

Andra skatter och avgifter

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

756

Kvalitetskontrollavgift, färska frukter och grönsaker

 

Mervärdesskatt:

17

  reducerad, 12%

18

  reducerad

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

B Tullnedsättningskoder

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —


Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Tullverkets författningssamling. Bestämmelserna skall dock tillämpas från och med den 1 november 1995.