tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1995:43

beslutad den 3 november 1995
Utkom från trycket den 20 november 1995

Upphört: Författningen har upphört att gälla den 1 september 2001 genom TFS 2001:13

Bemyndigande: 16 § verksförordningen (1987:1100)


Generaltullstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
om utrustning med och bruk av skjutvapen inom Tullverket

1 §  Tullmyndigheten beslutar om tilldelning av tjänstepistol till tullregionens personal. Tilldelning får endast ske till personal med sådan tjänstgöring som medför särskild risk för att sådana nödvärnssituationer som avses i 24 kap. 1 § brottsbalken kan uppstå.

Pistol får vidare endast tilldelas tjänsteman som innehar tillsvidareanställning, av tullmyndigheten anses lämplig att tilldelas vapen och som genomgått teoretisk och praktisk utbildning enligt av Generaltullstyrelsen fastställd kursplan samt avlagt godkänt skjutprov enligt de fordringar som framgår av bilaga.

Allmänna råd

Som exempel på sådan tjänstgöring, där nödvärnssituationer kan uppstå, kan nämnas patrullering i ensligt belägna områden, viss tullkriminaltjänst samt genomförande av vissa husrannsakningar m.fl. tvångsåtgärder.

Tilldelning av pistol bör normalt ske som fast lån. Tjänsteman får dock tilldelas pistol även tillfälligt för visst uppdrag om det bedöms erforderligt med hänsyn till uppdragets art.

2 §  Om förutsättningar för tilldelning av tjänstepistol inte längre föreligger skall tullmyndigheten omedelbart ombesörja att vapnet återlämnas.

Tjänsteman ansvarar för att tilldelat vapen inte blir åtkomligt för obehörig. Om vapen förkommer skall detta anmälas omedelbart till tullmyndigheten. Tullmyndigheten har att anmäla förhållandet till Generaltullstyrelsen samt till polisen.

3 §  Vid tjänstgöring i uniform bärs pistolen synligt i hölster fäst vid livrem. Vid tjänstgöring i civila kläder bärs pistol dold (under kläderna), företrädesvis i midjehölster.

Vid tjänstgöring skall vapnet vara laddat, pistol av märket Walther PP med fem patroner och pistol av märket Glock 19 med tio patroner. Patron får inte vara införd i patronläget. Reservmagasin med fem respektive tio patroner skall medföras i särskild hållare.

När förhållandena kräver höjd beredskap får patron införas i patronläget och vapnet bäras i handen. Under förflyttning skall därvid särskild försiktighet iakttas.

Allmänt råd

Vid gränsbevakningstjänst (patrulltjänst) vid landgränsen och vid spaningstjänst bör pistol medföras om inte särskilda skäl talar för motsatsen.

4 §  Tulltjänsteman, som får utrustas med tjänstepistol enligt 1 §, har rätt att bruka tjänstepistol under fredstillstånd enbart i nödvärnssituation som avses i 24 kap. 1 § brottsbalken. Härvid gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i kungörelsen (1969:84) om användande av skjutvapen i polistjänsten.

5 §  När tulltjänsteman använt tjänstevapen i en nödvärnssituation, skall han avge skriftlig rapport om händelsen till tullmyndigheten. Rapporten skall med yttrande skyndsamt sändas till Generaltullstyrelsen.

6 §  Om tulltjänstemans bruk av vapen vid deltagande i gränsövervakning under beredskapstillstånd och krig gäller särskilda bestämmelser.

7 §  Utom tjänstgöringstid skall vapen och ammunition förvaras på tjänstestället i låst utrymme med lägst skyddsnivå säkerhetsskåp och med låsbara innerfack. Vid förvaring får patron inte finnas i patronläget.

Om det på grund av särskilda skäl (till exempel i samband med tjänsteresa) inte är möjligt att förvara vapnet på ovan angivet sätt skall det förvaras på annat säkert sätt eller hållas under ständig uppsikt. Vid bedömning av vad som är säker förvaring kan regler i 26 § vapenlagen (1973:1176) tjäna som vägledning.

Förvaring på annan plats än tjänstestället får ske endast undantagsvis.

Om tjänsteman är borta från tjänsten under längre sammanhängande tid än 30 dagar skall vapnet mot kvitto inlämnas till av tullmyndigheten utsedd vapenredogörare för förvaring. Patroner får därvid inte finnas i vare sig patronläge eller infört magasin.

8 §  För upprätthållandet av erforderlig skjutskicklighet skall förnyat skjutprov genomföras årligen. Godkänt sådant prov är en förutsättning för fortsatt tilldelning av tjänstepistol.

Allmänna råd

Tjänsteman som tilldelats pistol bör genom återkommande övningar vidmakthålla sina färdigheter. Övning bör genomföras minst en gång varannan månad.

Tillstånd att tillfälligt använda tjänstevapen för tävlingsskjutning kan medges av tullmyndigheten. Sådan tävlingsskjutning kan då ses som en ersättning för nämnd övning.

Utbildning, övning och skjutprov anordnas av tullmyndigheten. Förteckning bör föras över de tjänstemän som genomgått utbildning och godkänts i skjutprov samt över de återkommande årliga skjutproven.


Bilaga

Skjutprov pistol

Skjutavstånd:

7 meter

Skjutställning:

Stående

Måltavla:

Enligt beskrivning

Tidtagning:

Företrädesvis elektronisk med akustiskt stopp
Tid räknas från kommando "eld" till avfyrning

Genomförande:

2 serier om vardera 5 skott enligt följande:

Serie A
Vapnet buret i hölster, laddat med 1 patron i magasin
På kommando "eld"
— drag av vapnet
— 1 skott
Max tid 3 sekunder
Utföres 5 gånger

Serie B
Vapnet buret i färdigställning laddat med 1 patron i patronläge
På kommando "eld"
— anläggning
— 1 skott
Max tid 2 sekunder
Utföres 5 gånger

Fordringar:

För godkänt resultat krävs i vardera serien minst 4 träff inom centrumringen och 1 träff i tavlan i övrigt.
Vid skjutprov med Walter PP tillämpas endast serie B.

Måltavla vid skjutprov


Denna kungörelse träder i kraft tre veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den kom ut från trycket i Tullverkets författningssamling. Samtidigt skall Generaltullstyrelsens kungörelse (TFS 1988:28) med föreskrifter om utrustning med och bruk av skjutvapen inom Tullverket och bevaknings- och kontrollbyråns tillämpningsföreskrifter 1990-11-23 till Generaltullstyrelsens kungörelse (TFS 1988:28) med föreskrifter om utrustning med och bruk av skjutvapen inom Tullverket upphöra att gälla.