tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1995:41

med ändringar i TFS 1994:67

beslutad den 19 oktober 1995
Utkom från trycket den 2 november 1995

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla vid utgången av år 1995.
(Grundförfattningen skall tillämpas under samma tid som förordningen (1994:2083) om tillämpning av vissa provisoriska tullkvoter m. m. med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen gäller. Förordningen upphörde att gälla vid utgången av år 1995 genom förordning (1995:990)).

Bemyndigande: 84 § tullförordningen (1994:1558), 16 § verksförordningen (1987:1100) och 3 § förordningen (1994:2083) om tillämpning av vissa provisoriska tullkvoter m. m. med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1994:67) för tullkontorens hantering av provisoriska tullkvoter m. m. enligt rådets förordning (EG) nr 3361/94 av den 29 december 1994 om öppnande av tullkvoter för Österrike, Finland och Sverige

[Generaltullstyrelsen föreskriver] att 4 och 7 §§ Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1994:67) för tullkontorens hantering av provisoriska tullkvoter m. m. enligt rådets förordning (EG) nr 3361/94 av den 29 december 1994 om öppnande av tullkvoter för Österrike, Finland och Sverige skall ha följande lydelse.

4 §  Tulldeklarationer försedda med tullid samt i förekommande fall utskrift av elektroniska ärenden ur TDS skall faxas löpande under dagen till tullmyndigheten Helsingborg, fax nr 042-17 09 14.

7 §  Tullmyndigheten Helsingborg vidarebefordrar dagligen per fax besked om kvoter till berört tullkontor.

Samtliga tullkontor erhåller meddelande om 

– förbrukade kvoter, 

– att kvottilldelning har medgivits,

– att kvottilldelning ej har medgivits.

Tills vidare kommer dessutom följande rutin att tillämpas:

Tullmyndigheten Helsingborg förser tulldeklarationer respektive utskrifter ur TDS med uppgift om eventuell kvottilldelning samt återsänder
dem per fax till avsändande tullkontor.


Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Tullverkets författningssamling. Bestämmelserna tillämpas dock från och med den 23 oktober 1995.