tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1995:40

med ändringar i TFS 1994:66

beslutad den 19 oktober 1995
Utkom från trycket den 2 november 1995

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla vid utgången av år 1995.
(Grundförfattningen skall tillämpas under samma tid som förordningen (1994:2083) om tillämpning av vissa provisoriska tullkvoter m. m. med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen gäller. Förordningen upphörde att gälla vid utgången av år 1995 genom förordning (1995:990)).

Bemyndigande: 84 § tullförordningen (1994:1558), 16 § verksförordningen (1987:1100) och 3 § förordningen (1994:2083) om tillämpning av vissa provisoriska tullkvoter m. m. med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1994:66) för tillämpning av vissa provisoriska tullkvoter m. m. enligt rådets förordning (EG) nr 3361/94 av den 29 december 1994 om öppnande av tullkvoter för Österrike, Finland och Sverige

[Generaltullstyrelsen föreskriver] att 3 och 5 §§ Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1994:66) för tillämpning av vissa provisoriska tullkvoter m. m. enligt rådets förordning (EG) nr 3361/94 av den 29 december 1994 om öppnande av tullkvoter för Österrike, Finland och Sverige skall ha följande lydelse.

3 §  Fördelning av kvoterna sker hos tullmyndigheten Helsingborg efter "först-till-kvarn" metoden. Utgångspunkt vid fördelningen är taxebestämmande dag.

5 §  Besked om kvottilldelning kan påräknas dagen efter det att tulldeklaration med yrkande om kvottilldelning mottagits av tullkontoret. Upplysning om lediga tullkvoter lämnas av tullmyndigheten Helsingborg på telefon 042-17 09 11.


Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Tullverkets författningssamling. Bestämmelserna tillämpas dock från och med den 23 oktober 1995.