tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1995:35

med ändringar i TFS 1987:42

beslutad den 28 september 1995
Utkom från trycket den 13 oktober 1995

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla vid utgången av år 2000 genom TFS 2000:8

Bemyndigande: 84 § tullförordningen (1994:1558) och 16 § verksförordningen (1987:1100)


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens redovisningsordning (TFS 1987:42)

Generaltullstyrelsen föreskriver [  ] i fråga om redovisningsordningen (TFS 1987:42) att bilaga 7 ska ha följande lydelse.

Bilaga 7

Förteckning över koder som skall anges i tulldeklarationer m.m.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

A Avgiftskoder*

(*Senaste lydelse TFS 1995:24.)


Avgifts-
kod

Medelsslag


 

Tullmedel och Jordbruksavgifter

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

32

Schablontull, privatinförsel från tredje land (Lag (1994:1551) om frihet från skatt vid import m.m.)

26

Specifik tull

24

Tilläggsbelopp

582

Tilläggstull på mjölinnehåll

583

Tilläggstull på mjölkprodukter

581

Tilläggstull på sockerinnehåll

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

 

Avgifter vid Tullverket

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

83

Tullinformation

95

Tullräkningar på ADB-media

220

Tullräkningsavgift

96

Tulltaxa på ADB-media

208

Tulltillägg

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

B Tullnedsättningskoder

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —


Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Tullverkets författningssamling. Bestämmelserna skall dock tillämpas från och med den 1 juli 1995.