tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1995:33

med ändringar i TFS 1987:42

beslutad den 30 augusti 1995
Utkom från trycket den 20 september 1995

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla vid utgången av år 2000 genom TFS 2000:8

Bemyndigande: 84 §§ tullförordningen (1994:1558) och 16 § verksförordningen (1987:1100) och efter samråd med Statistiska centralbyrån


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens redovisningsordning (TFS 1987:42)

[Generaltullstyrelsen föreskriver] i fråga om redovisningsordningen (TFS 1987:42)

dels att punkterna 23.1.3 och 23.1.4 skall upphöra att gälla,

dels att punkterna 23.1.2 och 23.1.5 skall ha följande lydelse.

23.1.2

Fartygsdeklarationer (blad 1) från tullmyndighet sänds till Statistiska centralbyrån, utrikes sjöfart, M/TRP, 701 89 Örebro för varje redovisningsperiod (fredag–torsdag) senast den fjärde dagen efter periodens utgång.

Om en redovisningsperiod går över ett månadsskifte, sänds de fartygsdeklarationer, som avser den förra månaden, senast den fjärde dagen i påföljande månad. De återstående sänds därefter enligt första stycket.

23.1.5

Statistikuppgifter om färjor och passagerarfartyg i regelbunden utrikestrafik, Tv 602.6, sänds till Statistiska centralbyrån, utrikes sjöfart, M/TRP, 701 89 Örebro för varje kalendermånad senast den åttonde dagen i påföljande månad.


Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Tullverkets författningssamling. Bestämmelserna tillämpas dock från och med den 1 september 1995.