tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1995:31

med ändringar i TFS 1989:20

beslutad den 30 juni 1995
Utkom från trycket den 28 juli 1995

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 mars 1999 genom TFS 1999:7

Bemyndigande: 16 § verksförordningen (1987:1100)


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens kungörelse (TFS 1989:20) med föreskrifter om arbetsordning för Generaltullstyrelsen

[Generaltullstyrelsen föreskriver] i fråga om kungörelsen (TFS 1989:20) med föreskrifter om arbetsordning för Generaltullstyrelsen

dels att i 10 och 11 §§ ordet byråchef skall bytas ut mot chef för byrå,

dels att l–3, 5, 9, 12–15, 18, 20, 21, 26, 27, 30, 31, 34 och 35 §§ samt bilagan i författningen skall ha följande lydelse,

dels att det i författningen skall införas en ny paragraf 2 a § av följande lydelse.

1 §  I förordningen (1991:1524) med instruktion för Tullverket föreskrivs att Generaltullstyrelsen är Tullverkets chefsmyndighet, att det vid Generaltullstyrelsen skall finnas en styrelse (verksstyrelse), att generaltulldirektören är Tullverkets chef samt att en överdirektör är generaltulldirektörens ställföreträdare.

I verksförordningen – – – hos Generaltullstyrelsen.

Om regionala tullmyndigheters ansvarsområden och om delegering av beslutsbefogenheter till befattningshavare inom dessa myndigheter föreskrivs i tjänstgöringsreglementet (TFS 1979:19) för tullstaten.

(Senaste lydelse TFS 1991:65.)

2 §  Inom Generaltullstyrelsen finns följande sju byråer och där ingående sektioner, samt ett verkssekretariat, ett juridiskt sekretariat och en enhet för internrevision:

Tariffbyrån med en tariffsektion, en tullfrihetssektion och ett laboratorium;

Trafikbyrån med en trafiksektion och en TDS-sektion;

Kontrollbyrån med en kontrollsektion, en tullkriminalsektion, en revisionssektion och en underrättelse- och rikssambandscentral;

Uppbörds- och statistikbyrån med en kameralsektion, en uppbördssektion och en statistiksektion;

Personalbyrån med en personalsektion och en utbildningssektion;

ADB-byrån med en administrationssektion, en utvecklingssektion, en teknisk sektion och en driftssektion;

Administrativa byrån med en budgetsektion, en författningssektion och en servicesektion.

Inom verkssekretariatet finns en funktion för säkerhetsfrågor.

(Senaste lydelse TFS 1991:65.)

2 a §  Cheferna för tariffbyrån, trafikbyrån, kontrollbyrån och uppbörds- och statistikbyrån kallas tullråd, chefen för personalbyrån personaldirektör, chefen för ADB-byrån IT-chef, chefen för administrativa byrån administrativ direktör och chefen för juridiska sekretariatet chefsjurist.

3 §  Byråerna och sekretariaten har i huvudsak de ansvars- och arbetsområden som anges i bilaga till denna arbetsordning. Om inte annat särskilt anges, ingår i enheternas ansvar för där angivna sakområden att inom respektive områden svara för bl.a.

– handläggning av remisser, överklaganden av regional tullmyndighets beslut och andra inkommande ärenden;

– utarbetande av – – – för tullverksamheten;

– lämnande av – – – på området.

För samtliga enheter gäller att de skall

– medverka i arbetet med anslagsframställning och årsredovisning

– medverka i utformning och uppföljning av den styrning av verksamheten som Generaltullstyrelsen utövar genom budgetårsvisa verksamhetsuppdrag till de regionala tullmyndigheterna (verksamhetsöverenskommelser)

– svara för beredskapsfrågor och internationella frågor inom enhetens område samt

– svara för förvaring och utlämnande av enhetens allmänna handlingar.

Om allmänna åligganden för chef för byrå och sekretariat och om särskilda åligganden för vissa befattningshavare finns föreskrifter i 8 § respektive 14 §.

(Senaste lydelse TFS 1991:65.)

5 §  Ärende som rör mer än en byrås eller ett sekretariats verksamhetsområde handläggs på den enhet dit ärendet huvudsakligen hör, varvid samråd skall äga rum. Enheten med vilken samråd ägt rum skall teckna uppgift härom på koncept eller annan handling, som hör till ärendet, såvida enheten inte deltagit i ärendets avgörande.

Föreskrifter eller blanketter som rör följande frågor skall granskas från juridisk synpunkt av juridiska sekretariatet innan de fastställs genom slutligt beslut

– frågor om – – – bl. a. tullproceduren;

– frågor om – – – och tullkriminalverksamhet.

(Senaste lydelse TFS 1991:65.)

9 §  Chef för byrå skall

planera, samordna, – – – säkerheten eftersätts;

följa frågor – – – så påkallas;

se till att tullpersonalen får för sin verksamhet behövliga instruktioner, anvisningar, råd och upplysningar inom byråns område;

såvitt avser – – – och uppläggning;

se till – – – annan enhet.

Chef för byrå skall vidare

ägna omtanke – – – i arbetet;

i erforderlig – – – byråns verksamhet;

inom sitt – – – om medbestämmande;

såsom arbetsgivarens – – – inom byrån.

Chef för byrå skall var och en på sitt område se till att verksamheten på byrån planeras och bedrivs så, att tilldelad budget disponeras på avsett vis och inte överskrids.

Chef för byrå bör bl.a. genom besök vid regionala tullmyndigheter följa upp verksamheten inom respektive ansvarsområde varvid särskilt bör beaktas innehållet i den verksamhetsöverenskommelse som gäller för myndigheten i fråga. Chefen för byrån bör vidare i samband härmed rapportera till generaltulldirektören iakttagelser av större vikt eller som eljest bedöms böra komma till Generaltullstyrelsens kännedom.

(Senaste lydelse TFS 1991:65.)

12 §  Chef för byrå får bemyndiga sektionschef och annan underställd tjänsteman att besluta i vissa slag av ärenden som chefen för byrån får avgöra. Om sådant bemyndigande skall generaltulldirektören underrättas genom att tillställas kopia av den handling som utvisar delegeringsbeslutet. Nämnda bemyndigande bör innefatta befogenhet att besluta om åtgärd som avses i 28 § verksförordningen (1987:1100) i berörda ärenden.

Den som beslutar skall underrätta närmaste chef om viktigare avgjorda ärenden.

Vad som sägs om chefs för byrå beslutsbefogenheter i 10–12 §§ äger motsvarande tillämpning på chefen för verkssekretariatet och chefen för juridiska sekretariatet.

(Senaste lydelse TFS 1991:65.)

13 §  Chefen för verkssekretariatet, chefen för juridiska sekretariatet samt chef för sektion eller annan dylik arbetsenhet åligger i tillämpliga delar vad som föreskrivs för chef för byrå i 9 §. Chef för sektion ansvarar inför chefen för byrån för att tilldelad budget disponeras på avsett vis och inte överskrids.

(Senaste lydelse TFS 1991:65.)

14 §  Chefen för det juridiska sekretariatet är verkets ombudsman. Denne får själv eller genom ombud föra statens talan enligt 2 § verksförordningen (1987:1100), om inte Generaltullstyrelsen för det särskilda fallet bestämmer annat.

Den som inom verkssekretariatet svarar för funktionen för Säkerhet har till särskild uppgift dels att lämna allmänheten upplysningar om Tullverkets ADB-register och deras användning såsom avses i 15 kap. 11 § p. 7 sekretesslagen (1980:100) dels att föra sådan förteckning och lämna sådant bistånd som avses i 7 a § respektive 8 § fjärde stycket datalagen (1973:289).

Befattningshavare som – – – i Generaltullstyrelsen.

Bestämmelser om funktionellt förvaltningsansvar beträffande vissa datasystem finns i denna arbetsordnings bilaga. Bestämmelser om registeransvar, systemägaransvar och informationssäkerhetsansvar m.m. beträffande tulldatasystemet (TDS), Tullverkets spaningsregister (SPADI) och andra datasystem har Generaltullstyrelsen meddelat i annan ordning.

(Senaste lydelse TFS 1991:65.)

15 §  Chef för byrå eller sekretariat får för enheten eller arbetsenhet inom byrå utse särskild tjänsteman att närmast under honom eller arbetsenhetens chef handlägga löpande personalärenden. Han skall utse särskild tjänsteman att i fråga om enheten eller arbetsenhet inom byrå sörja för viss rapportering enligt det statliga löneuträkningssystemet (personalrapportör).

Öppnande av anbudsförsändelser enligt 1 kap. 20 § lagen (1992:1528) om offentlig upphandling skall ske genom administrativa byråns försorg. Chefen för byrån skall utse tjänstemän inom byrån att delta vid anbudsöppnande.

Chef för byrå eller sekretariat kan uppdra åt underställd tjänsteman att leda arbetsmiljöarbetet inom enheten eller viss del av enheten.

18 §  Inkommet ärende skall registreras på den byrå eller det sekretariat, till vars sakområde ärendet hör.

(Senaste lydelse TFS 1991:65.)

20 §  Enhetens diarium skall minst en gång i kvartalet granskas av chefen för enheten i syfte att övervaka att ärende handläggs utan dröjsmål och att onödiga balanser inte uppkommer.

Varje enhet skall årligen före den sista februari lämna chefen för juridiska sekretariatet sådan förteckning över ärenden på byrån som avses i 18 § verksförordningen (1987:1100).

(Senaste lydelse TFS 1991:65.)

21 §  Ärende, som avgörs av generaltulldirektören eller överdirektören, skall föredras av chef för byrå eller sekretariat eller annan tjänsteman. Generaltulldirektören eller överdirektören bestämmer vem eller vilka som förutom föredraganden skall delta i ärendets avgörande. Ärende som avgörs av chef för byrå eller sekretariat skall föredras, om chefen ej bestämmer annat.

Avgörande som – – – utan föredragning.

Chef för byrå eller sekretariat får själv överta beredning och föredragning av ärende.

(Senaste lydelse TFS 1991:65.)

26 §  Generaltulldirektören, överdirektören samt cheferna för byråerna och sekretariaten och särskilt kallade sektionschefer eller andra befattningshavare sammanträder som regel en gång varannan vecka. På sammanträdena behandlas vidare frågor av gemensamt intresse och diskuteras aktuella projekt och planeringsfrågor m.m. enligt utsänd föredragningslista.

Cheferna för – – – inom Generaltullstyrelsen.

(Senaste lydelse TFS 1991:65.)

27 §  Utgående expedition i ärende, som ej skall besvaras genom viss arbetsenhet, skrivs under av generaltulldirektören, om han deltagit i ärendets prövning och i annat fall av den som avgjort ärendet. Underskriften tecknas under ordet "GENERALTULLSTYRELSEN" eller i fråga om ärende som avgjorts enligt i 12 § givet bemyndigande under namn på byrå, sekretariat och sektion eller annan arbetsenhet. Expeditionen skall kontrasigneras om den skrivs under av generaltulldirektören eller överdirektören samt i övrigt när chef för byrå eller sekretariat så bestämmer.

Vid förfall – – – av föredraganden.

Utgående expedition skall innehålla uppgift om på vilken byrå, vilket sekretariat, sektion eller annan arbetsenhet ärendet handlagts. Uppgiften kan kompletteras med uppgift om tjänsteman som handlagt ärendet.

(Senaste lydelse TFS 1991:65.)

30 §  Chef för byrå eller sekretariat eller chef för sektion eller annan dylik arbetsenhet får förfoga över medel för Tullverkets utgifter, när chefen enligt denna arbetsordning eller annan gällande bestämmelse eller enligt bemyndigande med stöd härav kan besluta om utgifter.

Chef för byrå eller sekretariat eller chef för sektion eller annan dylik arbetsenhet som har att handlägga upphandlingsärende skall iaktta de anvisningar för upphandlingsverksamheten inom Generaltullstyrelsen som meddelas av administrativa byrån.

(Senaste lydelse TFS 1991:65.)

31 §  Beslut om – – – påverkas (utbetalningsorder).

Utbetalningsorder får tecknas av tjänsteman som enligt 30 § får förfoga över medel för Tullverkets utgifter. Chef för byrå eller sekretariat kan förordna även annan tjänsteman att teckna utbetalningsorder. Generaltulldirektören samt kameralsektionen skall underrättas om sådant förordnande.

Har någon – – – om beslutet.

Tjänsteman får – – – sådant besked.

Vad som – – – system S (omföringsorder).

(Senaste lydelse TFS 1991:65.)

34 §  Chef för byrå och verkssekretariatet samt juridiska sekretariatet beslutar för honom underställd tjänsteman om förläggning av arbetstiden och raster med iakttagande av bestämmelserna i 33 §, sektoravtalet för civila statsförvaltningen (SA-C) fjärde och femte avdelningarna och de särskilda överenskommelser som träffats med berörda personalorganisationer i anslutning till nämnda avtal.

Chef som avses i första stycket beslutar sålunda för honom underställd tjänsteman om

övertidstjänstgöring;

tjänstgöring på mertid;

tidsförskjutning samt vidare om

kompensationsledighet;

tillfällig omläggning av arbetstid och

befrielse från ordinarie arbetstid enligt första avdelningen 55 § sektoravtal för civila statsförvaltningen (SA-C).

Chef som avses i första stycket kan till chef för sektion eller annan arbetsenhet helt eller delvis delegera beslutsrätt som tillkommer honom enligt denna paragraf.

(Senaste lydelse TFS 1991:65.)

35 §  Vid anmälan om sjukledighet eller annat som har betydelse för beräkningen av lön m.m. enligt det statliga löneuträkningssystemet skall den som är anställd eller beordrad tjänstgöra hos styrelsen vända sig till personalrapportör som utsetts enligt 15 §.

Reseräkning, reseförskottsrekvisition och framställning om sjukvårdsförmån skall lämnas till personalbyrån.

Periodiskt underlag för beräkning av lön m.m. enligt löneuträkningssystemet skall upprättas av personalrapportören enligt de föreskrifter som gäller för systemet. Underlaget skall granskas av chef för byrå eller sekretariat eller arbetsenhet inom byrå eller av särskild tjänsteman, som utsetts enligt 15 § första stycket, och efter dennes godkännande lämnas till personalbyrån.

(Senaste lydelse TFS 1991:65.)Bilaga
(Senaste lydelse TFS 1991:65.)

Byråernas och sekretariatens ansvars- och arbetsområden

1 TARIFFBYRÅN

– varas klassificering och avgiftsbeläggning enligt de nomenklaturer som avses i artikel 20.6 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen

– gynnsam behandling i tullhänseende enligt artikel 21 i tullkodexen

– om antidumpningstull

– tillfällig befrielse från autonoma tullar enligt tulltaxan (tullsuspensioner)

– bindande besked om varas klassificering enligt artikel 12 i tullkodexen

– tullvärde och valutakurser

– mervärdesskatt, punktskatter och andra avgifter vid import och export som inte faller inom annan enhets ansvarsområde

– import- och exportregleringar som inte faller inom kontrollbyråns ansvarsområde

– aktiv förädling, bearbetning under tullkontroll, temporär import, passiv förädling och returvaror, som inte faller inom annan enhets ansvarsområde

– tullskyldighet som kan uppkomma enligt artikel 204 i tullkodexen i vad den avser bestämmelser som hör till byråns ansvarsområde

– återbetalning eller eftergift av tull som inte faller inom annan enhets ansvarsområde

– tullfrihet enligt rådets förordning (EEG) nr 918/83 av den 28 mars 1983 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse

– frihandel och annan preferensberättigad utrikeshandel

– ursprungsfrågor

– funktionell förvaltning av TDS delsystem tulltaxa samt EU-systemet EBTI

– funktionell förvaltning av prejudikatsystemet PREJUD

– laboratorieverksamhet i Stockholm och Malmö

– redigering av Tullverkets författningshandbok I och varuhandböckerna.2 TRAFIKBYRÅN

– ordningen för utrikestrafiken och andra tullprocedurfrågor, som regleras i tullagstiftningen, om inte frågan faller inom annan byrås ansvarsområde; gränstullsamarbetsfrågor, nordisk provianteringsöverenskommelse och provianteringsfrågor i övrigt

– TIR-konventionen

– konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande

– internationella tullfrågor rörande land-, sjö- och lufttransporter

– funktionell förvaltning av TDS delsystem mottagningsfunktion, import, export, transit, företagsregister, gemensamma register, klarerade ärenden, initialkontroll och behörighetskontrollsystem

– samordning av den funktionella förvaltningen för alla TDS delsystem

– elektronisk uppgiftslämning

– funktionell förvaltning och drift av Tullverket administrerade system för kvothantering

– vägtrafikskatt, försäkringar m.m. för transportmedel

– interimslicens, turistvagnslicens och exportvagnsförteckning och registrering av fordon i vissa fall

– tullskyldighet som kan uppkomma enligt artiklarna 204–205 i förordning (EEG) nr 2913/92 i vad de avser bestämmelser som hör till byråns ansvarsområde

– sjöfartsavgifter

– funktionell förvaltning av INTRASTAT

– tjänstedräkt och tjänstetecken i samverkan med kontrollbyrån

– samordning av beredskapsfrågor för Generaltullstyrelsen.3 KONTROLLBYRÅN

– utveckling av strategi, metoder m.m. för kontroll-, revisions-, övervaknings- och kriminaltjänstverksamheten

– utarbetande av kontrollplaner och utvärdering av kontrollarbetet

– kontroll avseende exportreglering krigsmateriel och strategiska produkter

– kontrollfrågor avseende farligt gods

– central underrättelsetjänst med bl.a. insamling, analys och bearbetning samt vidarebefordran och registrering av uppgifter som rör Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

– samverkan med EG-kommissionen och andra länders centrala tullbrottsbekämpande organ i enlighet med gällande biståndsavtal och konventioner

– samarbete och samverkan såväl med enheter inom Tullverket som med andra myndigheter i kontroll-, revisions-, övervaknings- och räddningstjänstfrågor

– säkerställande av ledning och samordning av särskilda insatser och åtgärder avseende kontrollverksamhet, som berör flera tullmyndigheter eller är av stor omfattning, när så bedöms oundgängligen nödvändigt

– funktionell förvaltning av TDS delsystem avseende spärrhantering och efterkontroll

– funktionell förvaltning av SPADI

– utveckling av materiel och utrustning för kontroll-, revisions-, övervaknings- och fjällräddningstjänst och, i samverkan med trafikbyrån, för trafikexpedierande tjänst

– teknisk drift och underhåll av Tullverkets fasta sambandsnät

– operativ drift av rikssambandscentralen.4 UPPBÖRDS- OCH STATISTIKBYRÅN

– uppbörd av tull, annan skatt och avgifter (och därmed sammanhängande frågor om kreditimportörstillstånd, säkerhet, tullräkning, betalningsfrist, betalningsuppskov, betalningsmedel, ränta och dröjsmålsavgift) samt uppbördsprognoser

– indrivnings-, konkurs-, ackords- och avskrivningsärenden

– funktionell förvaltning av TDS delsystem central och lokal uppbörd, övrig debitering, Intrastat och handelsstatistik samt övriga datasystem för ekonomisk redovisning

– utveckling och förvaltning av ekonomisystemet

– inkomst- och utgiftsprognoser

– internkontrollrutiner i samband med uppbörd och betalningsvägar samt övriga ekonomiadministrativa rutiner

– avgiftsprinciper och kalkyler såvitt avser offentligrättsliga avgifter (exempelvis förrättningstaxan)

– redovisningsprinciper och bokslut för Tullverket

– ekonomiadministrativ redovisning

– kvalitetsgranskning av underlag till handelsstatistik

– handläggning och kvalitetsgranskning av transportstatistik

– handelsstatistiska uppgifter till myndigheter.5 PERSONALBYRÅN

– lönepolitiska frågor, löneförhandlingar

– underlag för beräkning av löneavtalskonsekvenser

– personalförsörjning, chefsförsörjning

– personalavvecklingsfrågor

– arbetsmiljöfrågor

– jämställdhetsfrågor

– personalsociala frågor

– disciplinansvar, åtalsanmälan och avstängning och andra frågor som avses i 19 § verksförordningen (1987:1100)

– tillämpning av kollektivavtal

– pensions- och delpensionsfrågor

– löne- och personalredovisningssystem, inklusive systemförvaltning

– personaladministrativa frågor för Generaltullstyrelsen

– utbildning

– förvaltningsansvar för TDS utbildningssystem

– tullmuseifrågor

– arkiv- och ärenderegistreringsfrågor.6 ADB-BYRÅN

– utvecklings-, teknik- och driftfrågor på ADB-området

– systemteknisk förvaltning och drift av TDS

– systemteknisk förvaltning och drift av verksgemensamma ekonomi- och personalsystem

– förvaltning och utveckling av Tullverkets datanät

– tekniskt ansvar för mottagning av elektroniska meddelanden (MF)

– medverkan i utformande av EDIFACT-standard inom tullområdet

– stöd och utbildning till datoranvändare inom Tullverket i frågor rörande såväl programvara som maskinvara

– driftansvar för Generaltullstyrelsens datorer

– pc-stöd inom Generaltullstyrelsen

– framtagande och underhåll av ADB-tekniska riktlinjer för Tullverket

– samordning av arbete med framtagande av plan för informationsteknologi (IT-plan) för Tullverket såvitt avser ADB-tekniska frågor

– utveckla standard för informationsteknologi (IT-standard) för Tullverket såvitt avser metodstöd, dokumentation och systemkonstruktion.7 ADMINISTRATIVA BYRÅN

– den interna budgetprocessen samt upprättande, uppföljning och utvärdering av verksamhetsöverenskommelser

– tillsyn av att Tullverket inte överskrider tillgängliga medel

– upprättande av anslagsframställning och årsredovisning

– icke- offentligrättsliga avgifter

– Tullverkets uppföljningssystem, TUSS

– samordning, normering, uppföljning och rådgivning angående tullokaler och Tullverkets fastigheter samt fordon och lokalvård hos Generaltullstyrelsen

– upphandlingsfrågor, rådgivning, tecknande av avropsavtal och samordnad upphandling för Tullverket

– upphandling av materiel och blanketter m.m. samt central förrådshållning för Tullverket

– Generaltullstyrelsens lokaler och inventarier, telefonväxel, vaktmästeri, distribution och verkstad

– blankettfrågor och reproverksamhet

– redigering och utgivning av Tullverkets författningssamling och författningshandböcker II–VIII samt tidskriften Tullinformation m.m.; utgivning av författningshandbok I och Tullverkets varuhandböcker

– redigering och utgivning av handledningar och broschyrer för importörer och exportörer samt foldrar som rör tullbestämmelser för resande och dylik information.8 VERKSSEKRETARIATET

– samordning av internationella frågor

– samordning av övergripande drifts- och organisationsfrågor av större betydelse

– informationsstrategi och pressansvar för Tullverket

– information av allmän karaktär, bl.a. genom Svensk Tull

– riktlinjer och föreskrifter i ADB-säkerhetsfrågor

– metoder och hjälpmedel i ADB-säkerhetsarbetet

– säkerhetsskydd som rör totalförsvaret och rikets säkerhet i övrigt

– utredningsuppdrag åt verksledningen

– sekreterarservice åt generaltulldirektören, överdirektören och verksstyrelsen.

– internrevision (avser enheten för internrevision).9 JURIDISKA SEKRETARIATET

– expertfunktion beträffande frågor av renodlat juridisk karaktär

– tillsyn över och rådgivning avseende tullverksamhetens bedrivande med hänsyn till rättssäkerheten, särskilt beträffande frågor om tullmyndigheternas befogenheter och skyldigheter vid kontroll- och tullkriminalverksamhet

– granskning av förslag till författningar som skall utfärdas av Generaltullstyrelsen såvitt avser de juridiska ramarna för föreskrifterna och den formella utformningen av dessa

– smuggellagstiftningen och andra straffbestämmelser på tullområdet; Tullverkets åklagare; strafföreläggande- och ordningsbotsförfarandet och andra straffprocessuella frågor

– tulltillägg, förseningsavgift och vite; tullskyldighet enligt artiklarna 202–203 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92

– uttagande av tull och annan skatt ur en vara enligt 10 och 37 §§ tullagen (1994:1550)

– tjänstgöringsreglementet och arbetsordningen i samråd med berörda enheter

– skadeståndsfrågor och andra frågor om skadeersättning, klagomål från trafikant angående fel eller försummelse vid tjänsteutövning

– rådgivning beträffande juridiska frågor i övrigt.


Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den kom ut från trycket i Tullverkets författningssamling. Författningen tillämpas dock för tid från och med den 1 juli 1995.