tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1995:28

beslutad den 3 juli 1995
Utkom från trycket den 18 juli 1995

Författningen har ersatts den 19 december 1996 genom TFS 1996:41


Generaltullstyrelsens tillkännagivande
av uppgifter om Tullverkets sambandscentraler

Med hänvisning till 1 kap. 1 § tullordningen (TFS 1994:45) tillkännager Generaltullstyrelsen nedanstående uppgifter om Tullverkets sambandscentraler.

Sambandscentralerna är öppna hela dygnet.


 Sambandscentral  Telefon  Telex  Telefax

Stockholm 08-789 76 39   08-667 50 67
Helsingborg 042-17 08 02 72423 tullhbg s 042-13 21 01
Göteborg 031-63 71 50 20847 tullgg s 031- 80 26 81


Sambandscentralen i Göteborg kan även nås direkt på radio, VHF kanal 16, anropssignal exempelvis "Tullen Göteborg".

Sambandscentralerna i Stockholm och Göteborg kan även nås över Stockholm och Göteborg radio.


Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivande (TFS 1994:9) av uppgifter om sambandscentraler.