tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1995:27

med ändringar i TFS 1994:45

beslutad den 22 juni 1995
Utkom från trycket den 18 juli 1995

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 januari 2001 genom TFS 2000:20

Bemyndigande: 84 § tullförordningen (1994:1558)


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens tullordning (TFS 1994:45)

[Generaltullstyrelsen föreskriver] i fråga om tullordningen (TFS 1994: 45)

dels att ordet "tullkammare" i olika böjningsformer i 2 kap. 2, 7, 10, 13, 16, 21, 29, 34, 37, 42, 50, 52, 54, 58 a, 77, 79 och 83 §§, 7 kap. 17, 20, 23—26 och 31 §§, 9 kap. 47 §, 10 kap. 6, 16, 21 och 23 §§, 13 kap. 1 och 33 §§ samt 15 kap. 9 § skall bytas ut mot "tullmyndighet" i motsvarande form,

dels att ordet "tullkammare" i olika böjningsformer i 2 kap. 35, 70, 75, 76, 81 och 82 §§, 5 kap. 2 §, 7 kap. 36 §, 10 kap. 17 §, 14 kap. 16 § samt 15 kap. 5, 8, 11, 19, 25 och 26 §§ skall bytas ut mot "tullkontor" i motsvarande form,

dels att ordet "tulldistrikt" i olika böjningsformer i 2 kap. 7 och 53 §§, 7 kap. 17, 24 och 26 §§, 9 kap. 47 § samt 13 kap. 33 § skall bytas ut mot "tullregion" i motsvarande form,

dels att 1 kap. 1 och 3 §§, 2 kap. 3—6, 8, 9, 11, 12, 14, 25, 33, 41, 43—45, 47—49, 56, 57, 60 och 71—74 §§, 4 kap. 1, 2 och 4 §§, 5 kap. 8 och 14 §§, 6 kap. 13 och 27 §§, 7 kap. 2, 9, 11, 15, 34 och 44 §§, 8 kap. 3 och 23 §§, 10 kap. 10, 15, 22 och 24 §§, 13 kap. 2 §, 15 kap. 2, 4 och 20—23 §§, 16 kap. 2 och 7 §§ samt 17 kap. 7 § skall ha följande lydelse,

dels att övergångsbestämmelserna skall ha följande lydelse,

dels att i tullordningen skall införas en ny paragraf, 2 kap. 58 b §, samt ett nytt kapitel, 11 kap., av följande lydelse.

Vidare beslutar Generaltullstyrelsen

dels att ordet "tullkammare" i olika böjningsformer i de allmänna råden till 4 kap. 1 § och 8 kap. 3 § skall bytas ut mot "tullmyndighet" i motsvarande form,

dels att de allmänna råden till 2 kap. 8, 14 och 18 a §§ samt 17 kap. 8 § skall ha följande lydelse,

dels att till 10 kap. 22 § samt 11 kap. 3, 11, 12 och 27 §§ skall införas allmänna råd av följande lydelse.

1 kap.

1 §  I tullordningen förstås med

tullgods: varor som står under tullkontroll enligt 55 § tullagen (1994:1550),

varor som fritt får införas: varor som medförs av resande eller av den som utför arbete på transportmedel, om varorna enligt särskilda bestämmelser för resande får införas utan betalning av tull eller annan skatt och utan hinder av införselrestriktioner,

tullmyndighet: tullmyndighet, om inte annat särskilt anges, enligt Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1995:21) om organisation av tullstaten m.m.,

lokalkontor: del av en tullmyndighet vilken är lokaliserad till annan ort än huvudorten för tullmyndigheten,

tullkontor: dels den del av en tullmyndighet som är lokaliserad till huvudorten för tullmyndigheten, dels varje lokalkontor,

tullklareringsområde: sådant område inom en tullplats till eller från vilket transportmedel och varor som står under tullkontroll får föras,

taxebestämmande dag: sådan dag som avses i artikel 67 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen. Den dag då begäran om tullklarering avseende en elektronisk tulldeklaration kommit in anses som taxebestämmande dag,

utlämningsdag: den dag då tullmyndigheten frigör en vara som anmälts till ett tullförfarande,

direktförtullning: normalförfarande då varor anmäls till tullförfarandet övergång till fri omsättning,

expeditionstid: kl. 7—17 helgfri måndag—fredag och kl. 7—13 helgfri lördag. Expeditionstiden slutar kl. 13 på nedan angivna dagar:

trettondagsafton som infaller på en måndag—lördag

skärtorsdag

valborgsmässoafton som infaller på en måndag—lördag

dagen före alla helgons dag

den 23 december som infaller på en fredag.

Följande dagar jämställs med helgdag:

påskafton

pingstafton

midsommarafton

julafton

nyårsafton

I övrigt har uttryck i tullordningen samma innebörd som i förordning (EEG) nr 2913/92 och kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen och som i tullagen och tullförordningen (1994:1558).

Med lokal tullmyndighet i 2 § första stycket tullförordningen förstås, om inte annat särskilt anges, tullkontor.

Tullmyndighet skall bestämma var tullklareringsområden skall finnas inom tullplatsen eller tullplatserna inom tullregionen, vilken omfattning de skall ha och förekommande inskränkningar i rätten att föra transportmedel och varor till och från områdena.

Förteckningar över tullplatser och tullklareringsområden utfärdas av Generaltullstyrelsen. Generaltullstyrelsen tillkännager uppgifter om Tullverkets sambandscentraler.

3 §  Tillsynen över en persons import- eller exportverksamhet utövas av ett kontrolltullkontor. Kontrolltullkontor är vanligtvis den tullmyndighet inom vars tullregion personen bedriver sin verksamhet. Tullmyndighet får besluta om att kontrolltullkontorets uppgifter skall fullgöras av visst lokalkontor eller av visst lokalkontor avseende viss person. Om personens verksamhet berör flera tullregioner överenskommer berörda tullmyndigheter om hur tillsynen skall utövas.

I fråga om personer som inte har hemvist eller säte inom landet är tullmyndigheten Norrköping kontrolltullkontor.

2 kap.

3 §  Inkommande fartyg får inte föras till annan plats inom det svenska tullområdet än tullklareringsområde.

Undantag från första stycket (trafiktillstånd) kan medges av tullmyndighet som avses i tredje stycket om det är möjligt med hänsyn till tullkontrollen. Tillståndet kan förbindas med de villkor och föreskrifter som tullmyndigheten finner behövliga. Om tillståndet avser ankrings-, lastnings- eller lossningsplats till sjöss på svenskt sjöterritorium skall fastställandet av villkor och föreskrifter ske efter samråd med Kustbevakningen. Därvid förutsätts att Kustbevakningen inhämtar andra myndigheters synpunkter beträffande lämpliga uppehållsplatser.

Trafiktillstånd skall, om inte tullmyndigheten medger annat i särskilt fall, sökas skriftligen och senast tjugofyra timmar innan fartyget beräknas ankomma till den plats som avses. I ansökan skall anges om denna avser ett enstaka fall eller avser tillstånd för viss tid eller tills vidare. Ansökan skall prövas av den tullmyndighet inom vars tullregion platsen ligger. Ligger platsen vid inlandsvatten får ansökan i stället prövas av tullmyndigheten inom vars tullregion inloppsorten ligger.

Tullförordningens och denna tullordnings föreskrifter om färd till tullplats och uppehåll vid tullklareringsområde skall i tillämpliga delar iakttas under färd till och uppehåll på plats som avses i trafiktillstånd.

4 §  Fartyg i regelbunden trafik med tredje land, som medför passagerare eller sådan last i fordon eller andra lastenheter som skall tullklareras i omedelbart samband med ankomsten, får endast ankomma på tid och till tullklareringsområde som godkänts av berörd tullmyndighet.

Anmälan om planerad trafik av sådant slag skall göras av vederbörande trafikföretag till tullmyndigheten i god tid innan trafiken sätts igång.

Tullmyndigheten skall underrätta Generaltullstyrelsen om beslut om godkännande enligt första stycket.

5 §  Ett inkommande fartyg får inte föras till tullklareringsområde vid Göta Älv och Vänern utan att anmälan görs hos tullmyndigheten Göteborg. Anmälan skall innehålla uppgift om varor som avses i 7 § första stycket. När sådan anmälan görs skall åtgärd som avses i nämnda författningsrum ha vidtagits. Tullmyndigheten kan i särskilt fall föreskriva att fartyget skall undersökas eller underkastas annan kontrollåtgärd.

6 §  Det åligger befälhavaren på ett inkommande fartyg att på förhand meddela Tullverket när fartyget beräknas komma till tullklareringsområde och lämna uppgift om fartyget och dess last (förhandsanmälan). Detta gäller inte om fartyget går i regelbunden trafik enligt tidtabell som delgetts tullmyndigheten i förväg. Vidare kan tullmyndigheten medge att förhandsanmälan inte behöver lämnas för viss trafik i tullregionen om befälhavaren lämnar motsvarande uppgifter i förväg till hamnförvaltning eller annat organ och tullmyndigheten har tillgång till uppgifterna.

Förhandsanmälan, som får vara muntlig, skall göras hos någon av Tullverkets sambandscentraler. Den får även göras hos tullkontoret för den tullplats dit fartyget skall föras eller, om tullkontoret ligger vid annat inlandsvatten än Mälaren, hos tullkontoret för inloppsorten. Om inte tullmyndigheten medger annat i särskilt fall eller för viss trafik, skall förhandsanmälan göras senast tjugofyra timmar innan fartyget beräknas komma till tullplatsen eller, i förekommande fall, inloppsorten.

Förhandsanmälan skall innehålla uppgift om fartygets namn, slag, nationalitet och storlek, ort eller orter som senast besökts, last och antal passagerare, tullklareringsområde dit fartyget skall föras och den beräknade tiden för ankomsten. Lasten behöver endast anmälas summariskt.

Har tidpunkten för ankomsten ändrats, skall uppgift om den beräknade nya ankomsttiden lämnas senast två timmar i förväg, dock inte senare än två timmar före den tidigare angivna ankomsttiden. Motsvarande uppgift skall lämnas om ankomsttiden beräknas bli ändrad för fartyg som enligt första stycket är befriat från skyldighet att lämna förhandsanmälan.

8 §  Befälhavaren på ett inkommande fartyg skall efter ankomsten till ort inom det svenska tullområdet utan dröjsmål, om inte tullmyndigheten bestämmer annat senast två timmar efter ankomsten, lämna tullmyndigheten skriftlig anmälan (inkommande fartygsanmälan) om fartyget och medförda varor samt om antal passagerare. Han behöver dock inte anmäla resandes handresgods eller järnvägsvagn i trafik och däri medförd last och inte heller last i fordon som åtföljs av förare. Har fartyget kommit från nordiskt land skall kopior av proviant- och besättningsdeklarationer, som utfärdats där, uppvisas för tullmyndigheten. Till fartygsanmälan skall fogas de övriga handlingar som enligt särskilda föreskrifter skall lämnas vid fartygs ankomst till riket. Tullverket skall beredas tillfälle att undersöka fartyget och vidta andra kontrollåtgärder.

Är tullkontoret stängt skall inkommande fartygsanmälan lämnas i tullkontorets brevinkast eller brevlåda om tullmyndigheten inte föreskrivet annan ordning. För fartyg som ankommit mellan kl. 17 och 07 behöver fartygsanmälan emellertid inte lämnas förrän kl. 09. Att fartygsanmälan eller vissa därtill hörande handlingar skall upprättas och undertecknas före viss tidpunkt är föreskrivet i 7 § första stycket och 10 § första stycket.

Befälhavare på inkommande fartyg skall under färd mellan orter inom det svenska tullområdet medföra av Tullverket utfärdad passhandling (inkommande tullpass).

Om befälhavares anmälningsskyldighet för på fartyget medfört fordon och dess last, när fordonet inte åtföljs av förare, föreskrivs i 29 § och 75 § andra stycket.

Närmare föreskrifter om inkommande fartygsanmälan och tullpass meddelas i 31–37 §§.

Allmänna råd

Tullmyndighet får ge tillstånd att erforderliga handlingar för klarering av inkommande fartyg översänds till tullmyndigheten per telefax enligt villkor som tullmyndigheten föreskriver (Telefaxklarering).

Förfarandet är i första hand avsett att kunna tillämpas för klarering av fartyg på annan ort än där tullkontor är beläget.

Klarerande tullkontor bekräftar därvid klareringen genom att per telefax översända tullpass och debiteringsavi för fyravgift. På tullpasset anges att tullmyndigheten medgett telefaxklarering.

Efter avslutad klarering översänder tullkontoret debiteringsavier för fyr- och farledsvaruavgift per post till mäklaren och/eller betalningsansvarigt företag.

Tillstånd enligt första stycket bör vara förknippat med följande villkor.

1. Trafiktillstånd (om sådant erfordras) skall ha erhållits.

2. Vederbörligen upprättad fartygsdeklaration med erforderliga bilagor jämte besättningslista, allt undertecknat, samt senast utfärdade debiteringsavi för erlagd fyravgift och eventuellt tidigare under resan utfärdat tullpass skall översändas med telefax till i tillståndet angivet klarerande tullkontor. För fartyg som ankommer från annat nordiskt land skall även kopior av proviant- och besättningsdeklarationer, som utfärdats där, telefaxas till tullkontoret.

3. Klarerande företag skall med första postgång översända inkommande fartygsdeklaration till klarerande tullkontor. Deklaration för farledsvaruavgift skall insändas inom föreskriven tid. Övriga handlingar skall förvaras av klarerande företag i sex år enligt tullmyndighetens bestämmande.

4. Handlingar som inte behöver företes för tullmyndighet genom telefax såsom registreringsbevis, mäthandling, etc. skall finnas tillgängliga ombord eller hos mäklaren för att möjliggöra myndighetens kontroll.

5. Begäran om klarering på annan tid än tullkontorets öppettid skall beställas under öppettid hos det tullkontor som skall verkställa förrättningen.

9 §  När ett inkommande fartyg anlöpt sista ort dit det medfört last till det svenska tullområdet skall allt tullgods som medförts till orten utan dröjsmål anmälas till tullklarering, såvida inte anmälan om avgång från tullområdet enligt 14 § gjorts på tidigare bestämmelseort eller görs på den nu besökta orten. Vad som sagts nu tillämpas även när ett inkommande fartyg som inte medfört last till det svenska tullområdet anlöpt första orten därinom.

Tullmyndigheten kan i särskilt fall medge att oförtullad eller obeskattad proviant som medförts vid inkommandet får behållas ombord under förutsättning att fartyget skall besöka endast ett fåtal orter och avsikten är att därefter omedelbart avgå med fartyget i utrikestrafik.

Provianten skall transiteras på T1-dokument enligt regler som avses i 18 § till tullkontoret i den första destinationsorten (bestämmelsetullkontor). Avgår fartyget därifrån till utrikes ort sänds ankomstattest till avgångstullkontoret. Om fartyget i stället avser att fortsätta sin inrikes resa bör tullkontoret omdestinera provianten till tullkontoret i nästa destinationsort. Detta tullkontor blir då bestämmelsetullkontor. Avgångstullkontoret skall underrättas om ändringen.

Tullkontor på ort, som besöks av sådant fartyg skall, då tullmyndigheten anser det påkallat, inventera provianten samt vidta de ytterligare kontrollåtgärder som behövs för att motverka överträdelser.

11 §  Ett fartyg som skall avgå från det svenska tullområdet till tredje land och står under tullkontroll samt fartyg till plats inom EG:s tullområde och som medför last eller proviant som står under tullkontroll (utgående fartyg) får inte avgå från eller under utresan anlöpa annan plats än tullklareringsområde.

Undantag från första stycket (trafiktillstånd) kan medges av tullmyndigheten inom vars tullregion avgångsplatsen ligger, om det är möjligt med hänsyn till tullkontrollen. Bestämmelserna i 3 § andra, tredje och fjärde styckena tillämpas i fråga om ansökan om sådant trafiktillstånd.

Om fartyget avgår från ort vid Göta Älv eller Vänern skall anmälan göras hos tullmyndigheten Göteborg senast två timmar innan fartyget beräknas passera densamma.

12 §  Fartyg i regelbunden trafik med tredje land, vilket medför passagerare eller sådan last i fordon eller andra lastenheter som skall tullklareras i omedelbart samband med avgången, får endast avgå på tid och från tullklareringsområde som godkänts av berörd tullmyndighet.

Anmälan om planerad trafik av sådant slag skall göras av vederbörande trafikföretag till tullmyndigheten i god tid innan trafiken sätts igång.

Tullmyndigheten skall underrätta Generaltullstyrelsen om beslut om godkännande enligt första stycket.

14 §  Innan ett fartyg lämnar en ort, där det hämtat last eller passagerare som skall medföras till tredje land eller plats inom EG:s tullområde och lasten eller provianten står under tullkontroll eller, om så inte skett, den ort som det sist besöker före avgången från det svenska tullområdet, skall befälhavaren lämna tullkontoret för orten skriftlig anmälan (utgående fartygsanmälan) om fartyget, medförd last, antal passagerare samt beräknad avgångstid. Ändras meddelad avgångstid med mer än en timme skall uppgift om den nya avgångstiden meddelas tullmyndigheten eller närmaste sambandscentral utan dröjsmål.

Befälhavaren behöver inte anmäla på fartyget medförd järnvägsvagn i trafik och däri medförd last och inte heller last i fordon, när fordonet åtföljs av förare.

Tullmyndighet kan medge att uppgift om medförda varor lämnas i annan ordning än enligt första stycket.

Befälhavaren får inte avgå med fartyget från orten förrän tullmyndigheten har medgett det.

Befälhavaren på ett utgående fartyg skall under färd mellan orter inom det svenska tullområdet medföra en av Tullverket utfärdad passhandling (utgående tullpass).

Närmare föreskrifter om utgående fartygsanmälan och tullpass meddelas i 38–41 §§.

Allmänna råd

Tullmyndighet får ge tillstånd att erforderliga handlingar för klarering av utgående fartyg översänds till tullmyndigheten per telefax enligt villkor som tullmyndigheten föreskriver (Telefaxklarering).

Klarerande tullkontor bekräftar därvid klareringen genom att per telefax översända tullpass och debiteringsavi för fyravgift. På tullpasset anges att tullmyndigheten medgett telefaxklarering.

Efter avslutad klarering översänder tullkontoret debiteringsavier för fyr- och farledsvaruavgift per post till mäklaren och/eller betalningsansvarigt företag.

Tillstånd enligt första stycket bör vara förknippat med följande villkor.

1. Trafiktillstånd (om sådant erfordras) skall ha erhållits.

2. Vederbörligen upprättad fartygsdeklaration med erforderliga bilagor jämte besättningslista, allt undertecknat, samt senast utfärdade debiteringsavi för erlagd fyravgift och eventuellt tidigare under resan utfärdat tullpass skall översändas med telefax till i tillståndet angivet klarerande tullkontor.

3. Klarerande företag skall med första postgång översända utgående fartygsdeklaration till klarerande tullkontor. Deklaration för farledsvaruavgift skall insändas inom föreskriven tid. Övriga handlingar skall förvaras av klarerande företag i sex år enligt tullmyndighetens bestämmande.

4. Handlingar som inte behöver företes för tullmyndighet genom telefax såsom registreringsbevis, mäthandling; debiteringsavi för fyravgift etc. skall finnas tillgängliga ombord eller hos mäklaren för att möjliggöra myndighetens kontroll.

5. Begäran om klarering på annan tid än tullkontorets öppettid skall beställas under öppettid hos det tullkontor som skall verkställa förrättningen.

Har tullmyndighet i fall som avses i fjärde stycket medgett, att fartyget får avgå. bör tullmyndigheten meddela befälhavaren eller ombudet detta.

18 a §  

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —

Allmänna råd

Ankommer fartyget till eller avgår från annan plats än tullplats kan tullmyndigheten medge att fartygsanmälan samt övriga erforderliga handlingar avseende fartyget får översändas per telefax. De allmänna råden till 8 och 14 §§ skall därvid äga motsvarande tillämpning.

25 §  Ett fritidsfartyg som kommer till det svenska tullområdet skall utan onödigt uppehåll föras till ett tullklareringsområde. Det behöver dock inte förhandsanmälas enligt 6 §. Vid ankomsten dit skall fartyget och medförda varor utan dröjsmål anmälas hos tullmyndigheten. Anmälan får utan hinder av 8 § göras muntligt. Skriftlig uppgift om medförd proviant skall dock lämnas om tulltjänsteman begär det. Från det att anmälan gjorts och till dess fritidsfartyget avgår från tullområdet är befälhavaren fritagen från att följa föreskrifterna i 1–16 §§. Anmälan skall dock göras vid fartygets avgång från tullområdet i den utsträckning som anges i 26 §.

Medför fritidsfartyget endast varor som fritt får införas av de ombordvarande, får vid ankomsten till det svenska tullområdet fartyget föras till annan plats än tullklareringsområde och anmälan underlåtas. Lättnaden får dock åtnjutas endast om fartyget inte behöver anmälas till tullförfarandet övergång till fri omsättning eller annan godkänd tullbehandling enligt vad som sägs i 28 §.

Att begränsningar gäller i fråga om på vilka orter en utlänning får resa in på svenskt landterritorium framgår av utlänningsförordningen (1989:547).

33 §  När ett fartyg kommer till det svenska tullområdet med last till två eller flera orter därinom, skall fartygsdeklaration samt en eller flera lastspecifikationer enligt vad som sägs i 32 § andra stycket upprättas för varje sådan ort. Proviantdeklaration och besättningsdeklaration skall upprättas endast för den första ort som anlöps.

Fartygets befälhavare skall till tullkontoret för den första ort som anlöps lämna fartygsdeklaration för orten, lastspecifikationerna för samtliga orter samt proviant- och besättningsdeklarationerna. Sedan fartyget klarerats för fortsatt färd, återfår han i slutet kuvert ett av tullmyndigheten påtecknat exemplar av fartygsdeklarationen (inkommande tullpass), vartill fogats den eller de lastspecifikationer som upptar återstående last, proviant- och besättningsdeklarationerna samt annan handling som behövs för tullkontrollen. Befälhavaren skall därefter till tullkontoret för varje ort som anlöps inom det svenska tullområdet lämna kuvert och fartygsdeklaration för orten. Efter ny klarering erhåller han tullpasset och därtill fogade handlingar i slutet kuvert på motsvarande sätt som i den första orten.

41 §  Utgående tullpass utfärdas av tullkontoret på första ort, där anmälan om avgång från det svenska tullområdet görs enligt 14 §, genom påteckning på ett exemplar av fartygsanmälan.

Passet och de handlingar, som tullmyndigheten fogat till detta, skall medföras under färd inom det svenska tullområdet och företes på begäran av tulltjänsteman. När fartyget förs till annan ort inom det svenska tullområdet skall tullpasset jämte därtill fogade handlingar inges till ortens tullkontor, som påtecknar passet om anlöpandet och bifogar för tullkontrollen behövlig handling.

Av 14 § framgår att tullpass inte utfärdas när avgång sker direkt till utrikes ort. Tullmyndighet kan dock på särskild begäran utfärda tullpass i sådant fall.

43 §  Flygplatserna inom det svenska tullområdet indelas från tullsynpunkt i fyra klasser enligt följande.

Klass A

Flygplats som utgör tullklareringsområde och som har kontinuerligt öppethållande med ständig bemanning av tullpersonal.

Klass B

Annan flygplats som utgör tullklareringsområde. I 48, 49 och 55 §§ föreskrivs om skyldighet att på förhand underrätta tullmyndighet om vissa luftfartygs ankomst till och avgång från B-flygplats.

Klass C

Flygplats som inte utgör tullklareringsområde. Utan hinder härav får vissa mindre luftfartyg komma till eller avgå från C-flygplats enligt de villkor som anges i 60 §.

Klass D

Flygplats som inte tillhör klass A, B eller C. Luftfartyg får inte komma till eller avgå från D-flygplats utan trafiktillstånd av tullmyndighet.

Flygplatser som tillhör klass A och B samt svävarterminalen i Malmö utgör internationella gemenskapsflygplatser enligt artikel 190 b i förordningen (EEG) nr 2454/93.

44 §  Till klass A hänförs flygplatserna Arlanda, Landvetter och Malmö-Sturup.

(Senaste lydelse TFS 1995:14.)

45 §  Till klass B hänförs följande flygplatser, nämligen Falun (Borlänge), Göteborg (Säve), Halmstad, Jönköping (Axamo), Kalmar, Karlstad, Kiruna, Kristianstad (Everöd), Linköping (Saab), Luleå (Kallax), Norrköping (Kungsängen), Nyköping (Stockholm-Skavsta), Ronneby, Stockholm (Bromma), Sundsvall (Sundsvall/Härnösand), Umeå, Visby, Västerås (Hässlö), Växjö (Kronoberg). Örebro samt Östersund (Frösön).

För trafik till och från B-flygplatser gäller följande inskränkningar:

1. Om det inte har tillstånd av tullmyndigheten för vederbörande flygplats får luftfartyg i internationell trafik, linjefart undantagen, endast ankomma på tider enligt följande.

Borlänge:

Måndag–fredag kl. 08.00–16.00

Säve:

Måndag–fredag kl. 07.00–16.00

Halmstad:

Måndag–fredag kl. 07.00–16.00

Jönköping:

Alla dagar kl. 07.00–24.00

Kalmar:

Måndag–fredag kl. 08.00–16.00

Karlstad:

Måndag–fredag kl. 07.00–16.00

Kiruna:

Måndag–fredag kl. 08.00–16.00

Kristianstad:

Måndag–fredag kl. 08.00–16.00

Linköping:

Måndag–fredag kl. 08.00–16.00

Luleå:

Måndag–fredag kl. 08.00–16.00

Norrköping:

Måndag–fredag kl. 06.30–23.30

Nyköping:

Måndag–fredag kl. 08.00–16.00

Ronneby:

Måndag–fredag kl. 08.00–16.00

Bromma:

Alla dagar kl. 07.00–21.00

Sundsvall:

Måndag–fredag kl. 07.30–16.00

Umeå:

Måndag–fredag kl. 08.00–16.00

Visby:

Måndag–fredag kl. 08.00–16.00

Västerås:

Måndag–fredag kl. 06.00–22.00

Växjö:

Måndag–fredag kl. 08.00–16.00

Örebro:

Måndag–fredag kl. 08.00–16.00

Östersund:

Måndag–fredag kl. 08.00–16.00

2. Medför luftfartyg varor utöver resgods och proviant för besättningens och passagerarnas behov skall uppgift därom i förväg lämnas till tullmyndigheten. Därvid skall gälla de tidsfrister som föreskrivs i 49 §.

47 §  Ett inkommande luftfartyg får inte utan tillstånd föras till annan plats inom det svenska tullområdet än A- eller B-flygplats. Tillstånd att föra ett inkommande luftfartyg till annan plats (trafiktillstånd, även generella) kan medges av tullmyndighet, om det är möjligt med hänsyn till tullkontrollen. I sådant fall tillämpas 3 § andra, tredje och fjärde styckena.

Utan hinder av första stycket får vissa mindre luftfartyg föras till C-flygplats enligt de villkor som anges i 60 §.

Generella trafiktillstånd kan medges för privata, mindre luftfartyg och för flygklubbar avseende C- eller D-flygplats. Därvid skall som villkor i tillämpliga delar gälla vad som föreskrivs i 60 §.

48 §  Det åligger befälhavaren på ett inkommande luftfartyg att på förhand meddela när luftfartyget beräknas komma till B-flygplats och lämna uppgift om luftfartyget och dess last (förhandsanmälan). Detta gäller inte luftfartyg som bedriver luftfart i regelbunden trafik i förvärvssyfte (linjefart).

Förhandsanmälan, som får vara muntlig, skall göras hos någon av Tullverkets sambandscentraler eller hos tullkontoret för den ort, dit luftfartyget skall föras. Förhandsanmälan skall göras under den för tullkontoret fastställda öppettiden och senast fyra timmar innan luftfartyget beräknas ankomma till flygplatsen. Luftfartyg som har en tillåten startvikt överstigande 5.700 kilogram och som bedriver luftfart i förvärvssyfte i icke regelbunden trafik, skall dock förhandsanmälas senast 24 timmar före den beräknade ankomsten. Tullmyndigheten får i särskilt fall eller för viss trafik medge dels att förhandsanmälan får göras med kortare frist än som sagts nu, dels att sådan anmälan får göras under annan tid än öppettid.

Förhandsanmälan skall innehålla uppgift om luftfartygets beteckning och typ, ort som senast besökts, last och antal ombordvarande, flygplats dit luftfartyget skall föras och den beräknade tiden för ankomsten. Lasten behöver endast anmälas summariskt.

Har den beräknade tiden för ankomsten ändrats, skall uppgift om den beräknade nya ankomsttiden lämnas senast fyra timmar i förväg, dock inte senare än fyra timmar före den tidigare angivna ankomsttiden. Uppgiften skall lämnas under den för tullkontoret fastställda öppettiden.

Verkställd förhandsanmälan får återkallas. Uppgift härom skall utan dröjsmål lämnas till den sambandscentral eller det tullkontor hos vilken förhandsanmälan gjorts.

49 §  Ett inkommande luftfartyg, som inte medför andra varor än förnödenheter och proviant för luftfartyget samt resgods, behöver inte förhandsanmälas enligt 48 §, om färdplan avseende luftfartygets resa till det svenska tullområdet lämnas till flygtrafikledningsorgan på ort utom tullområdet i så god tid att uppgifterna i denna genom överföring via luftfartens internationella sambandsnät kan vara någon av Tullverkets sambandscentraler tillhanda senast fyra timmar och för luftfartyg vars högsta startvikt överstiger 5.700 kilogram 24 timmar innan luftfartyget beräknas ankomma till flygplatsen.

Även uppgift om ändrad ankomsttid får lämnas på sätt som sägs i första stycket. Har den beräknade tiden för ankomsten ändrats, skall uppgift om den beräknade nya ankomsttiden lämnas senast fyra timmar i förväg, dock inte senare än fyra timmar före den tidigare angivna ankomsttiden. Återkallelse skall lämnas utan dröjsmål.

56 §  Ett utgående luftfartyg, som inte medför andra varor än förnödenheter och proviant för luftfartyget samt resgods, behöver inte förhandsanmälas enligt 55 § om färdplan avseende luftfartygets resa från det svenska tullområdet lämnas till flygtrafikledningsorgan i så god tid att uppgifterna i denna genom överföring via luftfartens internationella sambandsnät kan vara någon av Tullverkets sambandscentraler tillhanda senast fyra timmar innan luftfartyget beräknas avgå från flygplatsen.

Även uppgift om ändrad avgångstid samt återkallelse av förhandsanmälan får lämnas på sätt som sägs i första stycket. Har den beräknade tiden för avgång ändrats, skall uppgift om den beräknade nya avgångstiden lämnas senast fyra timmar i förväg, dock inte senare än fyra timmar före den tidigare angivna avgångstiden. Återkallelse skall lämnas utan dröjsmål.

57 §  Innan ett utgående luftfartyg lämnar en ort, där det lastat för export eller, om det inte lastat, den ort som det sist besöker före avgången från det svenska tullområdet, skall befälhavaren lämna tullkontoret för orten skriftlig anmälan (utgående luftfartygsanmälan) om luftfartyget och dess last.

Anmälan får i befälhavarens ställe göras av lufttrafikföretag eller ombud för detta. Tullmyndigheten kan medge att anmälan görs muntligt eller på annat sätt om last inte intagits. I fråga om intagen last kan tullmyndigheten medge att anmälan görs periodiskt av lufttrafikföretag.

Befälhavaren får inte avgå med luftfartyget från orten förrän tullmyndigheten har medgett det.

Anmälan om avgång behöver inte göras för luftfartyg vars högsta tillåtna startvikt inte överstiger 5.700 kilogram om luftfartyget förhandsanmälts enligt 55 § eller lämnat färdplan enligt 56 § och i detta endast medförs varor som enligt 10 kap. 2 § inte behöver anmälas till export.

Närmare föreskrifter om utgående luftfartygsanmälan meddelas i 67 och 68 §§.

58 b §  Inskrivet resgods från tredje land som ankommer med luftfartyg direkt från sådant land eller från flygplats inom EG:s tullområde skall med tillämpning av artikel 194.5 i förordningen (EEG) nr 2454/93 anmälas till tullmyndigheten på den första flygplats inom det svenska tullområdet som utgör internationell gemenskapsflygplats.

Inskrivet resgods som skall föras till tredje land med luftfartyg direkt till sådant land eller med luftfartyg som skall avgå till flygplats inom EG:s tullområde skall på motsvarande sätt anmälas till tullmyndigheten på den sista flygplats inom det svenska tullområdet som utgör internationell gemenskapsflygplats.

60 §  Luftfartyg vars högsta tillåtna startvikt inte överstiger 5.700 kilogram får föras till eller avgå från C-flygplats utan trafiktillstånd på de villkor som anges nedan.

I fråga om inkommande luftfartyg gäller följande villkor:

1. Luftfartyget får inte medföra andra varor än sådana som fritt får införas av de ombordvarande.

2. Förhandsanmälan skall ha gjorts i enlighet med bestämmelserna i 48 § respektive 49 §.

3. Luftfartyget skall ankomma från Norge.

4. Skyldighet att anmäla luftfartyget till tullförfarandet övergång till fri omsättning eller annan godkänd tullbehandling enligt 61 § skall inte föreligga.

5. När det är fråga om yrkesmässig trafik skall befälhavaren före avgången avkräva samtliga ombordvarande en skriftlig deklaration på fastställd blankett om att de inte medför andra varor än sådana som får införas fritt. Vid ankomsten skall befälhavaren överlämna deklarationerna i förslutet kuvert till tulltjänsteman om sådan är närvarande eller i annat fall utan dröjsmål tillställa kuvertet den tullmyndighet inom vars tullregion flygplatsen är belägen.

I fråga om utgående luftfartyg gäller följande villkor:

1. Luftfartyget får inte medföra andra varor än sådana som enligt 10 kap. 2 § inte behöver anmälas till export.

2. Förhandsanmälan skall ha gjorts i enlighet med bestämmelserna i 55 eller 56 §§.

Att begränsningar gäller i fråga om på vilka orter en utlänning får resa in eller ut från svenskt landterritorium framgår av utlänningsförordningen (1989:547).

71 §  Föraren på ett fordon som kommer till det svenska tullområdet över yttre landgräns skall utan dröjsmål lämna skriftlig anmälan om fordonet och medförda varor (inkommande fordonsanmälan) till tullkontor som avses i 70 §. Inkommande fordonsanmälan behöver inte lämnas om fordonets hela last är upptagen på T1- eller T2-dokument, TIR-carnet eller ATA-carnet. Medförs inte last skall anmälan göras muntligt. Tullverket skall beredas tillfälle att undersöka fordonet och vidta andra kontrollåtgärder. Om tulltjänsteman begär det, skall föraren lämna skriftlig uppgift om medförd proviant samt förete samtliga medförda handlingar som rör lasten.

Föraren får inte fortsätta sin färd med fordonet förrän tullmyndigheten har medgett det.

Närmare föreskrifter om inkommande fordonsanmälan finns i 77 §.

72 §  Sedan inkommande fordonsanmälan lämnats till tullkontoret skall de varor som fordonet medför utan dröjsmål anges till en godkänd tullbehandling hos tullkontoret. Lossning ur eller lastning i fordonet får inte ske dessförinnan utan medgivande av tullmyndigheten.

Om skyldighet att lägga upp icke-gemenskapsvara på tillfälligt lager m.m. föreskrivs i 47 § tullagen (1994:1550).

73 §  Utan hinder av vad som sägs i 71 och 72 §§ får vid rikets yttre landgräns mot Norge för gränsbefolkningens behov varor införas till i gränstrakterna belägen ort, som inte är tullplats, efter tillstånd av närmaste tullkontor vid gränsen. När tillståndet begärs, skall uppgifter lämnas om varornas slag och mängd samt om plats och tid för införseln. Vid införseln skall iakttas de föreskrifter som tullmyndigheten kan meddela i särskilt fall för att motverka missbruk.

74 §  Den som vill föra ett fordon från tullområdet över yttre landgräns och därvid medföra varor, som skall anmälas till export enligt 10 kap. 2 § skall lämna skriftlig anmälan om fordonet och de varor som medförs (utgående fordonsanmälan) till tullkontor vid tullväg. Utgående fordonsanmälan behöver inte lämnas om fordonets hela last är upptagen på T-dokument, TIR-carnet eller ATA-carnet. Tullverket skall beredas tillfälle att undersöka fordonet och vidta andra kontrollåtgärder. Om tulltjänsteman begär det, skall föraren förete samtliga medförda handlingar som rör lasten.

Föraren får inte avgå med fordonet förrän tullmyndigheten har medgett det. Fordonet skall under sin fortsatta resa mot gränsen hålla sig till tullvägen.

Tullmyndigheten kan medge att anmälan görs muntligt om fordonets last upptagits på handling som lämnas enligt 10 kap. 2 § andra stycket och föraren intygat på handlingen att fordonet inte medför andra varor som last.

Närmare föreskrifter om utgående fordonsanmälan finns i 7 §.

Om erläggande i gränsort av trafikförsäkringspremie och om fordonsskatt är särskilt föreskrivet.

4 kap.

1 §  Fråga om tillstånd att inrätta tillfälligt lager prövas av tullmyndigheten inom vars tullregion lagret avses vara beläget. I samband med tillståndsprövningen fastställer tullmyndigheten storlek på säkerhet som skall ställas. Säkerheten skall ställas för tull och uppgå till minst 200.000 kronor. Tillstånd beviljas inte förrän säkerhet ställts.

2 §  Ansökan om att inrätta tillfälligt lager skall innehålla uppgift om sökandens huvudsakliga verksamhet, trafikstruktur, uppskattat antal sändningar per år, antal anställda i lagerverksamheten, beskrivning av lagerbokföringen och eventuellt datorstöd i bokföringen, uppgift om tidigare erfarenheter av liknande verksamhet samt om för verksamheten ansvarig person. Om ansökan görs av någon som driver rörelse med registrerad firma skall styrkt kopia av registreringsbevis bifogas ansökan. Till ansökan skall bifogas ritning, karta eller motsvarande, varav lagrets läge och omfattning framgår.

I tillstånd till tillfälligt lager anges bl. a.

1. giltighetstiden för tillståndet,

2. lagrets läge och gränser,

3. vilka lokaler och anordningar som disponeras av Tullverket inom lagret och i vad mån hyra skall erläggas för dem,

4. den närmare ordningen för uppläggning, utlämning och tullklarering av varor på lagret,

5. den närmare ordningen för lagerhavarens godsregistrering och godsredovisning,

6. tullkontor, som har överinseende över lagret (tillsynsmyndighet).

Lagerhavaren skall därutöver följa de föreskrifter för tullkontroll, tullklarering, godsregistrering och godsredovisning som meddelas av tullmyndighet.

Om lagerverksamheten avses upphöra, skall lagerhavaren utan dröjsmål meddela tillsynsmyndigheten detta.

4 §  Lagerhavare och på tillfälligt lager verksam personal, som har att ta befattning med tulldeklarationer och andra handlingar som lämnas för tullbehandling av varor, skall avlämna en skriftlig förklaring om att de erinrats om den tystnadsplikt som föreskrivs i 53 § tullagen (1994:1550). Avlämnade förklaringar förvaras hos tillsynsmyndigheten.

5 kap.

8 §  På faktura eller annan motsvarande handling som används för att styrka uppgifterna i en tulldeklaration skall den tullskyldige, om sändningen innehåller varor som skall klassificeras enligt olika varukoder (stat nr), anteckna tillämpad varukod vid varje varupost i handlingen.

Om tulldeklarationen omfattar varor med olika tullsatser skall, för de skatter och avgifter som anges nedan, följande beteckningar antecknas vid respektive varupost i fakturan.

alkoholskatt .................................................................................................. A

reklamskatt ................................................................................................... R

tobaksskatt ................................................................................................... T

Vid varuposter för vilka mervärdesskatt ej skall tas ut antecknas "Ej MV". Vid varuposter för vilka reducerad mervärdesskatt skall utgå antecknas "Red MV".

14 §  I samband med att förtullning skall ske, skall den tullskyldige eller någon som företräder honom begära tullklarering hos tullmyndigheten. Begäran om tullklarering får endast ske om uppgiftslämnaren har fått ett svarsmeddelande från tulldatasystemet att tulldeklarationen tagits emot av systemet och accepterats för vidare bearbetning. Begäran om tullklarering skall ske hos tullkontoret på den ort där varan finns.

Begäran om tullklarering kan framställas i tullkontorets expeditionslokal. Därvid skall skriftlig uppgift lämnas om det tullid som den tullskyldige eller hans ombud åsatt tulldeklarationen.

Uppgiften om tullid skall lämnas skriftligen. Tullverkets blankett Fordonsanmälan (Tv 650.1) bör användas. Även annan handling som innehåller de uppgifter som finns i blanketten får användas. Tullid skall anges så att det på ett enkelt och otvetydigt sätt kan säkerställas att samtliga i handlingen angivna poster blir klarerade.

Om tullklarering begärs genom elektroniskt dokument, skall i detta lämnas uppgift i kodform (godslokalkod) om den plats där varan finns. Förteckning över godslokalkoder finns i Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1992:33) om tullklareringsområden m. m.

En elektronisk tulldeklaration kan även lämnas i omedelbar anslutning till att importen äger rum. Det elektroniska dokumentet kan i sådant fall även innefatta en begäran om tullklarering.

6 kap.

13 §  I samband med att hemtagningen skall ske, skall hemtagaren eller någon som företräder honom begära tullklarering hos tullmyndigheten. Begäran om tullklarering får endast ske om uppgiftslämnaren har fått ett svarsmeddelande från tulldatasystemet att den förenklade deklarationen tagits emot av systemet och accepterats för vidare bearbetning. När tullklarering begärs skall varan befinna sig på tullklareringsområde som hör till det tullkontor där begäran framställs.

Begäran om tullklarering kan framställas i tullkontorets expeditionslokal. Därvid skall uppgift lämnas om det tullid som hemtagaren eller hans ombud åsatt tulldeklarationen.

Uppgiften om tullid skall lämnas skriftligen. Tullverkets blankett Fordonsanmälan (Tv 650.1) bör användas. Även annan handling som innehåller de uppgifter som finns i blanketten får användas. Tullid skall anges så att det på ett enkelt och otvetydigt sätt kan säkerställas att samtliga i handlingen angivna poster blir klarerade.

Om tullklarering begärs i elektroniskt dokument, skall i detta lämnas uppgift i kodform (godslokalkod) om den plats där varan finns när tullklarering skall ske. Förteckning över godslokalkoder finns i Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1992:33) om tullklareringsområden m. m.

En elektronisk förenklad deklaration kan även lämnas i omedelbar anslutning till att hemtagningen skall ske. Det elektroniska dokumentet kan i sådant fall även innefatta en begäran om tullklarering.

Bestämmelserna i 11 § andra stycket har motsvarande tillämpning när tullklarering begärs för licensbelagda varor.
(Senaste lydelse TFS 1994:61.)

27 §  En kompletterande tulldeklaration som överförs till tulldatasystemet i form av ett elektroniskt dokument skall åsättas samma tullid som åsatts den förenklade deklaration i vilken varorna anmäldes till övergång till fri omsättning.

En kompletterande tulldeklaration som överförs elektroniskt får omfatta varor som är upptagna i flera förenklade deklarationer om varorna frigjordes samma dag, har samma taxebestämmande dag och har avsänts från samma leverantör. Det elektroniska dokumentet skall därvid innehålla uppgift om tullid för samtliga sändningar som den kompletterande tulldeklarationen omfattar. Tulldeklarationen skall åsättas ett nytt tullid.

Kontrolltullkontoret kan medge att gemensam kompletterande tulldeklaration lämnas även om varorna frigjorts olika dagar och olika taxebestämmande dag gäller för varorna under förutsättning att ändringar inte skett i tullsats och annan skattesats. I sådant fall skall tidsfristen för inlämnande av kompletterande tulldeklaration räknas från den dag då de första varorna frigjordes. Hemtagaren eller dennes ombud skall i detta fall särskilt göra kontrolltullkontoret uppmärksamt på att den kompletterande tulldeklarationen omfattar varor som är upptagna i flera förenklade deklarationer. Underrättelsen kan ske muntligt eller skriftligt, t. ex. per telefon eller telefax.

7 kap.

2 §  Varor får vid transitering endast föras till och från tullklareringsområde på ort med för transitering behörigt tullkontor.

Om det kan ske med hänsyn till Tullverkets kontrollverksamhet i övrigt kan tullmyndighet i särskilt fall medge att en vara transiteras till eller från annat område än som sägs i första stycket.

9 §  Samlad säkerhet inlämnas till tullmyndigheten inom vars tullregion den huvudansvariges huvudsakliga verksamhet är förlagd.

Samlad säkerhet, som tecknats i enlighet med förlagan i bilaga 48 till förordning (EEG) nr 2454/93 respektive "Formulär I" i tillägg IV till bilaga II till konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande och som utfästs av svensk bank (svenskt bankinstitut) eller svenskt försäkringsbolag får garantitullkontor godta. Säkerhet av annat slag skall underställas Generaltullstyrelsen.

Med svensk bank (svenskt bankinstitut) förstås svensk affärsbank, sparbank och föreningsbank. Till affärsbanker hänförs samtliga till Svenska bankföreningen anslutna banker.

11 §  Fast säkerhet inlämnas till tullmyndigheten inom vars tullregion garantens huvudsakliga verksamhet är förlagd. Fast säkerhet, som tecknats i enlighet med förlagan i bilaga 50 till förordning (EEG) nr 2454/93 respektive "Formulär III" i tillägg VI till bilaga II till konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande och som utfästs av svensk bank (svenskt bankinstitut) eller svenskt försäkringsbolag får garantitullkontor godta. Säkerhet av annat slag skall underställas Generaltullstyrelsen.

15 §  Fråga om befrielse enligt artikel 95.1 i förordning (EEG) nr 2913/92 från kravet att ställa säkerhet prövas av tullmyndigheten inom vars tullregion den huvudansvariges huvudsakliga verksamhet är förlagd.

Förbindelse, som tecknats i enlighet med förlagan i bilaga 55 till förordning (EEG) nr 2454/93 av person som uppfyller samtliga villkor i artikel 95.2 i förordning (EEG) nr 2913/92 får garantitullkontor godta. Förbindelse av annat slag skall underställas Generaltullstyrelsen.

34 §  Tillstånd att vara godkänd mottagare enligt artikel 406 i förordning (EEG) nr 2454/93 respektive enligt artikel 111 i bilaga II till konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande kan lämnas den som är kredithavare enligt 19 kap. 2 §.

Tillstånd ges endast till företag som har fått Generaltullstyrelsens tillstånd till elektronisk uppgiftslämning vid import.

Frågan om tillstånd prövas av sökandens kontrolltullkontor i de fall då avsikten är att förfarandet skall kombineras med förfarandet med godkänd importör. I annat fall prövas frågan om tillstånd av den tullmyndighet inom vars tullregion varornas avlämningsplats är belägen.

I ansökan om tillstånd att vara godkänd mottagare skall sökanden uppge till vilka platser varor kommer att avlämnas. I de fall då avsikten är att förfarandet skall kombineras med förfarandet med godkänd importör och en sådan plats ligger inom en annan tullregion än kontrolltullkontorets skall detta samråda med berörd tullmyndighet innan tillstånd meddelas.

Utan hinder av vad som sägs i andra stycket kan Generaltullstyrelsen medge tillstånd att vara godkänd mottagare även om tillstånd till elektronisk uppgiftslämning saknas.

44 §  Vid inrikes transitering skall gemenskapens transiteringsregler och föreskrifterna om transitering i tullagen (1994:1550), tullförordningen (1994:1558) och i denna tullordning gälla, dock med de avvikelser som anges nedan och i 45–47 §§.

Föreskrifterna i bilaga B angående ifyllande av enhetsdokument för transitering tillämpas även i fråga om inrikes transitering. Härvid behöver dock endast fälten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 18, 31, 32, 35, 40, 44, 50, 52 och 53 fyllas i av deklaranten. Orden "Inrikes transitering" skall anges i fält 51.

Om godsets bestämmelsetullkontor är detsamma som avgångstullkontoret kan tullmyndigheten medge att anmälan till transitering görs på annan handling än enhetsdokumentet (blad 1, 4, 5 och 7). För sådan transitering kan också medges lättnader i reglerna om anmälan, ankomstattest och försegling. Förutsättning härför är att en säker tullkontroll kan utövas. Lättnaderna kan medges för en enstaka transport eller för viss tid eller tills vidare.

8 kap.

3 §  Fråga om tillstånd att inrätta tullager prövas av tullmyndigheten inom vars tullregion lagret avses vara beläget utom för tullager av typ E, där fråga om tillstånd prövas av tullmyndigheten inom vars tullregion lagerhavarens huvudsakliga bokföring finns.

I samband med tillståndsprövningen fastställer tullmyndigheten storlek på säkerhet som skall ställas. Säkerheten skall ställas för tull och uppgå till minst 200.000 kronor. Tillstånd beviljas inte förrän säkerhet ställts.

Tullkontor som har överinseende över lagret benämns tillsynsmyndighet.

23 §  Tullagerförfarandet avslutas genom att varorna anges till en godkänd tullbehandling. Angivningen skall göras hos tillsynsmyndigheten eller annan myndighet som föreskrivs i tillståndet. Bestämmelserna i 4 kap. 24 § tillämpas på motsvarande sätt.

10 kap.

10 §  I samband med att exporten skall ske, skall exportören eller någon som företräder honom begära tullklarering hos exporttullkontoret. Begäran om tullklarering får endast ske om exportören har fått ett svarsmeddelande från tulldatasystemet att tulldeklarationen tagits emot av systemet och accepterats för vidare bearbetning. Begäran om tullklarering skall ske hos det tullkontor där varan finns. I övrigt gäller reglerna i 15 och 16 §§.

Begäran om tullklarering kan framställas i tullkontorets expeditionslokal. Därvid skall uppgift lämnas om det tullid som exportören eller hans ombud åsatt tulldeklarationen.

Uppgiften om tullid skall lämnas skriftligen. Tullverkets blankett fordonsanmälan (Tv 650.1) bör användas. Annan handling som innehåller de uppgifter som finns i nu nämnda blankett får användas. Tullid skall anges på ett sådant sätt att det på ett enkelt och otvetydigt sätt kan säkerställas att samtliga i handlingen angivna poster blir klarerade.

Begäran om tullklarering skall ske inom 40 dagar från den dag då den elektroniska tulldeklarationen överfördes. Om den sändning som avsågs i deklarationen skall exporteras därefter, måste en ny tulldeklaration lämnas. Den som lämnat en elektronisk tulldeklaration utan att sedan begära tullklarering inom föreskriven tid skall på anmodan lämna närmare upplysningar till kontrolltullkontoret om omständigheterna.

15 §  Av artikel 161.5 i förordning (EEG) nr 2913/92 framgår att tulldeklarationen för export skall inges till det tullkontor som är ansvarigt för övervakning av den plats där exportören är etablerad eller där varorna packas eller lastas för att sändas på export. Vid tillämpning av nämnda artikel gäller att tulldeklaration för export får inges till valfritt tullkontor inom den tullregion där exportören är etablerad.

Särskilda föreskrifter gäller då varor deklareras för export och det är fråga om jordbruksprodukter, krigsmateriel samt strategiska produkter. Om förfarandet vid export av varor med post eller järnväg föreskrivs i 14 respektive 15 kap.

22 §  Tillstånd att tillämpa förfarandet med godkänd exportör kan ges till exportör eller en speditör som, på uppdrag av en exportör, från sitt lager eller andra, av tullmyndigheten anvisade eller godkända, platser ombesörjer export av varor till tredje land.

Tillstånd ges endast till företag som har fått Generaltullstyrelsens tillstånd till elektronisk uppgiftslämning enligt 1 kap. 6 §.

Fråga om tillstånd enligt artikel 283 i förordning (EEG) nr 2454/93 prövas av den tullmyndighet inom vars tullregion företaget har sin huvudsakliga verksamhet. Ett företag som har verksamhet inom flera tullregioner skall ansöka om tillstånd hos varje tullmyndighet som kan komma att bli berörd av det förenklade förfarandet.

(Senaste lydelse TFS 1995:14.)

Allmänna råd

Tillstånd bör kunna medges en speditör som träffat överenskommelse med en eller flera exportörer om att hos respektive exportör få disponera visst utrymme (lager) varifrån speditören i egenskap av ombud ombesörjer exporten av varor till tredje land. Varje sådant lager tilldelas särskild godslokalkod.

24 §  I tillståndet att tillämpa förfarandet med godkänd exportör skall anges den tidsfrist inom vilken och det sätt på vilket tillståndshavaren skall underrätta exporttullkontoret om sändningar som skall exporteras (avisering). Aviseringen skall utgöras av en elektroniskt överförd exportdeklaration med samtidig begäran om klarering och skall överföras till tulldatasystemet under exporttullkontorets öppettid. Aviseringen skall innehålla uppgift om godslokalkod samt tidpunkt för avgången.

I tillståndet skall anges vilket tullkontor som skall vara exporttullkontor samt godslokalkod bestående av bokstaven L och en lokalkod.

Den godkände exportören skall ha erhållit ett svarsmeddelande från tulldatasystemet, ett så kallat CUSRES, med innebörden att ärendet klarerats av tulltjänsteman innan transporten får påbörjas.

Transporten får påbörjas tidigast vid den i aviseringen angivna tidpunkten för avgången.

Särskilda bestämmelser gäller enligt vad som föreskrivs i tillståndet då det är fråga om jordbruksprodukter för vilka det på grund av exporten görs anspråk på bidrag.
(Senaste lydelse TFS 1995:14.)

11 kap. Frizoner och frilager

Allmänna bestämmelser

1 §  Vad som sägs i detta kapitel om frizon gäller, om inte annat anges, även frilager.

2 §  En frizon står under tillsyn av den tullmyndighet inom vars tullregion frizonen är belägen (tillsynsmyndighet).

3 §  Vid bestämmandet av gränser för frizon enligt 33 § första stycket tullförordningen (1994:1558) skall avstånd till byggnader, behov av belysning och alla andra omständigheter som är av betydelse för övervakningen beaktas.

Stängsel och andra avspärrningar enligt 33 § andra stycket tullförordningen skall vara av sådan utformning att kommunikation däröver eller igenom hindras.

Låsanordningar till infarter och utfarter skall ha sådan beskaffenhet att tillträde inte otillbörligen kan ske.

Allmänna råd

Om byggnader är belägna i omedelbar anslutning till gränsen för frizon bör dessa sakna fönster mot gränsen och i övrigt vara konstruerade så att de inte kan utnyttjas för otillbörligt tillträde till frizonen.

Området närmast gränsen får frizon bör vara belyst så att tillfredsställande uppsikt över gränsen kan hållas.

Stängsel och andra avspärrningar bör ha en höjd av minst två meter och vara överst försedda med taggtrådshinder.

4 §  Ansökan om godkännande av föreståndare för frizon enligt 41 § tullförordningen (1994:1558) skall göras skriftligen hos Generaltullstyrelsen.

5 §  Vid tillämpningen av artikel 803 i förordningen (EEG) nr 2454/93 gäller att tillstånd att uppföra byggnad inom frizon samt tillstånd till ombyggnad av i frizon redan befintlig byggnad lämnas av tillsynsmyndigheten.

6 §  Tillsynsmyndigheten meddelar villkoren vid tillämpningen av 34 § tullförordningen (1994:1558) och bestämmer därvid på vilket sätt nycklar till övergångar skall förvaras.

7 §  Tillsynsmyndigheten prövar frågan om tillstånd enligt artikel 802 andra stycket i förordningen (EEG) nr 2454/93.

8 §  Förare av fordon till eller från frizon skall utan anmaning stanna vid frizonsutgång och invänta tulltjänstemans medgivande att fortsätta färden.

Tillsynsmyndigheten kan uppdra åt frizonsinnehavaren att på de villkor som myndigheten bestämmer lämna medgivande enligt första stycket.

9 §  Innehavare av frizon och i frizonen verksam personal som har att ta befattning med tulldeklarationer och andra handlingar som lämnas för tullbehandling av varor, skall avlämna en skriftlig förklaring om att de erinrats om den tystnadsplikt som föreskrivs i 53 § tullagen (1994:1550). Avlämnade förklaringar skall förvaras hos tillsynsmyndigheten.

Bedrivande av verksamhet i frizon

10 §  Ansökan om godkännande av lagerbokföringen enligt artikel 176.1 i förordningen (EEG) nr 2913/92 skall lämnas till tillsynsmyndigheten och innehålla de uppgifter och göras på sätt som anges i artikel 808 i förordningen (EEG) nr 2454/93.

För verksamhet som avser jordbruksprodukter enligt artikel 166 b i förordningen (EEG) nr 2913/92 gäller bestämmelserna i artiklarna 823–828 i förordningen (EEG) nr 2454/93. För sådana varor gäller dessutom särskilda bestämmelser.

För verksamheter som avses i artikel 173 c eller d i förordningen (EEG) nr 2913/92 gäller bestämmelserna i artiklarna 829–839 i förordningen (EEG) nr 2454/93.

Införsel av varor i frizon

11 §  Den som vill föra in andra varor än sådana som avses i artikel 170.2 och 170.3 i förordningen (EEG) nr 2913/92 i frizon skall, om inte tillsynsmyndigheten i särskilt fall bestämmer annat, till tillsynsmyndigheten överlämna ett exemplar av antingen kopia, försedd med påskrift om anmälan till införsel i frizon, av det transportdokument som enligt artikel 168.4 i förordningen (EEG) nr 2913/92 skall medfölja varorna eller blanketten Uppläggningsanmälan (Tv 723.7).

Med transportdokument enligt första stycket avses fartygs-, luftfartygs- eller fordonsanmälan och därtill hörande lastförteckning eller varje annan handling enligt artikel 812 i förordningen (EEG) nr 2454/93.

Transportdokumentet skall innehålla uppgifter om kollis antal och slag, godsmärkning. varuslag och bruttovikt. Utgör varorna gemenskapsvaror skall detta särskilt anges ävensom då i förekommande fall dessa är avsedda för konsumtion inom frizonen.

Allmänna råd

Bemyndigande för frizonsinnehavare enligt första stycket bör endast gälla gemenskapsvaror.

12 §  När varor enligt artikel 170.2 och 170.3 i förordningen (EEG) nr 2913/92 förs in i frizon gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 7, 9 och 10 kap.

En vara som är avsedd att exporteras från gemenskapen och som förs in i frizon skall, om varan avses lämna frizonen direkt, anmälas till export då den förs in i frizonen. I annat fall skall anmälan till export ske då varan tas ut från frizonen.

För varor enligt artikel 170.3 i förordningen (EEG) nr 2913/92 gäller dessutom särskilda bestämmelser.

Allmänna råd

Vid export skall enligt artikel 793 i förordningen (EEG) nr 2454/93 utfartstullkontoret förvissa sig om att de uppvisade varorna överensstämmer med dem som deklarerats och övervaka deras fysiska utförsel. Det innebär att – om en vara anmälts till export vid annat tullkontor än tillsynsmyndigheten för frizonen och varan inte är avsedd att lämna frizonen omedelbart – tillsynsmyndigheten inte kan påteckna blad 3 av exportdeklarationen när varan förs in i frizonen. En sådan vara måste alltid anmälas till tillsynsmyndigheten innan den fysiskt lämnar frizonsområdet.

13 §  En vara anses införd i frizon när transiteringen har avslutats, exportdeklarationen eller blad 3 av densamma, transportdokumentet eller uppläggningsanmälan där varan finns upptagen tagits emot av tillsynsmyndigheten eller, i fall som avses 11 § tredje stycket, frizonsinnehavaren och varan förts in i frizonsområdet.

Om ett angivande om införsel i frizon uppenbarligen avser hela lasten av icke-gemenskapsvaror i en lastenhet, skall lasten anses vara införd i frizonen, även om det konstateras att vissa av varorna inte tagits upp i transportdokumentet.

14 §  Vid införsel av varor i frizon, eller när varor redan befinner sig i frizon, vilka anges till något av förfarandena aktiv förädling (suspensionssystemet) eller bearbetning under tullkontroll gäller, om varorna är andra än jordbruksprodukter som avses i artikel 166 b i förordningen (EEG) nr 2913/92, vad som föreskrivs i artiklarna 832 och 833 i förordningen (EEG) nr 2454/93.

15 §  När en vara förts in i frizon skall frizonsinnehavaren kontrollera uppgifterna om varan i exportdeklarationen eller blad 3 av densamma, transiteringsdokumentet, transportdokumentet eller uppläggningsanmälan mot den mottagna varan. Avvikelser skall noteras och registreras enligt de närmare bestämmelserna i 23 och 24 §§.

16 §  Har icke-gemenskapsvaror förts in i en frizon och avses förvaras där i den lastenhet i vilken de lastades utanför gemenskapen skall frizonsinnehavaren genom lossning eller på annat lämpligt sätt förvissa sig om att samtliga kollin som befordrats med lastenheten finns upptagna i transportdokumentet. Sådan åtgärd behövs dock inte om lastenheten utan lossning skall sändas vidare under tullkontroll eller återexporteras från gemenskapen.

Godsregistrering i frizon

17 §  Att varor som förs in i en frizon omedelbart skall registreras i frizonsinnehavarens lagerbokföring framgår av artikel 811 andra stycket i förordningen (EEG) nr 2454/93.

Bokföringen skall utgöras av journaler (frizonsjournaler); en för icke-gemenskapsvaror med beteckningen X, en för gemenskapsvaror enligt artikel 170.2 i förordningen (EEG) nr 2913/92 med beteckningen M samt en för övriga gemenskapsvaror med beteckningen W.

18 §  Frizonsinnehavaren skall på varje transportdokument eller i förekommande fall transiteringshandling, exportdeklaration eller blad 3 av densamma anteckna ett godsregistreringsnummer (godsnummer). Tillsynsmyndigheten bestämmer närmare om sammansättningen av godsnummer i frizonsjournal. I godsnummer skall ingå journalbeteckning enligt 17 § och en lokalkod som utgör identitetsbeteckning för frizonen.

Godsnumret skall anges i fält 7 alternativt fält 40 såvitt avser transiteringshandling, exportdeklaration eller blad 3 av densamma. I övrigt anges godsnumret längst upp i högra hörnet på dokumentet.

Om transportdokumentet omfattar mer än en sändning, skall sändningarna numreras i den ordningsföljd som de är upptagna i dokumentet. Om dokumentet innehåller uppgift om konossement- eller ordningsnummer eller andra beteckningar som skiljer sändningarna åt, får beteckningarna anses som sändningsnummer. Med sändning avses här varje varumängd som i transportdokumentet tagits upp för sig till kollital, vikt eller annan kvantitet.

19 §  Frizonsjournal skall innehålla de uppgifter som framgår av artikel 817.3 i förordningen (EEG) nr 2454/93. I frizonsjournal skall dessutom i förekommande fall för varje transportdokument eller annan motsvarande handling anges

– datum för införseln till frizonen,

– godsnummer som åsatts transportdokumentet,

– antal blad som transportdokumentet omfattar,

– transportsättskod,

– inkommande fordons registreringsbeteckning,

– inkommande fartygs namn,

– inkommande luftfartygs flightnummer,

– transittullid eller transiteringsnummer vid ankomst efter transitering,

– tullid eller referensuppgift enligt artiklarna 824 och 833.2 samt 834 i förordningen (EEG) nr 2454/93,

– handlingar som lagts till i efterhand, såsom lossningsrapport enligt 24 § eller förlustrapport enligt 31 §.

20 §  Efter att ha kontrollerat uppgifterna i transportdokumentet eller i förekommande fall transiteringshandlingen, exportdeklarationen eller blad 3 av densamma mot de mottagna varorna skall frizonsinnehavaren teckna införselattest. Införselattesten skall omfatta datum för införseln samt kollital eller annan motsvarande enhet (vagnslast, parti) som förts in i frizonen. Genom införselattesten bekräftar frizonsinnehavaren att varorna förts in i frizonen den dag som antecknats i attesten.

21 §  Införselattest skall tecknas på följande sätt på olika slag av transportdokument varefter de skall behandlas på sätt som anges.

Enhetsdokument: Införselattest på blad 1 eller 3 av dokumentet i fält B och C.

T-dokument: Införselattest tecknas på blad 7 eller extrablad i utrymmet under fälten 15 och 17.

TIR-carnet: Införselattest tecknas i den carnetcupong nr 2 som gäller för införseln.

Uppläggningsanmälan: Införselattest tecknas på blad 1.

Annat transporldokument: Genom anteckningar enligt 19 och 20 §§.

Införselattest skall vara bestyrkt med frizonsinnehavarens stämpel och namnteckning av ansvarig företrädare för frizonsinnehavaren. För införselattest på enhetsdokument, T-dokument och TIR-carnet skall frizonsinnehavaren använda stämpel med text som godkänts av tillsynsmyndigheten. Införselattest får efter tillsynsmyndighetens medgivande även lämnas i särskild handling.

Frizonsinnehavarens exemplar av dokumentet förvaras i frizonen till dess att redovisning till tillsynsmyndigheten sker enligt 38 §.

22 §  De för tillsynsmyndigheten avsedda exemplaren av införselattesten skall i de fall som avses i 11 § tredje stycket överlämnas till tillsynsmyndigheten senast kl 10.00 första arbetsdagen efter det att frizonsinnehavaren mottagit handlingen.

23 §  Om frizonsinnehavaren vid kontroll enligt 20 § finner bristande överensstämmelse (manko, överlossning eller skada) mellan varorna och uppgifterna i ett transiteringsdokument, skall frizonsinnehavaren anmärka detta i införselattesten. Anmärkningen skall innehålla de uppgifter som är nödvändiga för den fortsatta utredningen rörande förhållandet.

24 §  Om frizonsinnehavaren vid kontroll i annat fall än som sägs i 23 § finner bristande överensstämmelse mellan varorna och transportdokumentet, skall frizonsinnehavaren upprätta en särskild rapport, lossningsrapport, om mottagna varor. Lossningsrapporten skall överlämnas till tillsynsmyndigheten senast dagen efter den då lossningen slutfördes.

Lossningsrapporten skall innehålla uppgifter om godsnummer och i förekommande fall sändningsnummer enligt transportdokument, godsmärkning och varuslag, kollital eller annan motsvarande enhet och kvantitet som utrönts vid uppräkningen samt i förekommande fall en kort beskrivning av skada. Rapporten skall bestyrkas med frizonsinnehavarens stämpel och namnteckning av ansvarig företrädare för frizonsinnehavaren.

Frizonsinnehavaren skall behålla en kopia av lossningsrapporten som verifikation till frizonsjournalen enligt 19 §.

25 §  Om frizonsinnehavare har funnit att en icke-gemenskapsvara avlämnats i frizonen utan att på föreskrivet sätt ha anmälts till införsel eller att den avlämnats på annat obehörigt sätt skall han utan uppskov anmäla det till tillsynsmyndigheten.

Om varan inte kan hänföras till visst transportdokument, skall frizonsinnehavaren själv anmäla varan till införsel på fastställd blankett (Uppläggningsanmälan, Tv 723.7). I anmälan lämnas redogörelse för de närmare omständigheterna då varan påträffades. Varan anses införd i frizonen i fall som avses i 11 § tredje stycket när anmälan upprättats och i annat fall när anmälan tagits emot av tillsynsmyndigheten. Införselanmälan skall registreras i frizonsjournalen enligt vad som sägs i 19 §. I anmälan skall frizonsinnehavaren anteckna godsnummer som sägs i 18 § samt teckna införselattest på sätt som framgår av 20 och 21 §§.

Bestämmelserna i första och andra styckena tillämpas även i fråga om varor som, utan att vara upptagna i transportdokument, skall anses vara införda i frizonen enligt 13 § andra stycket.

Säkerhet i vissa fall när varor förs in eller redan befinner sig i frizon

26 §  Vid tillämpningen av artikel 173 c–e i förordningen (EEG) nr 2913/92 skall säkerhet ställas enligt de bestämmelser som gäller för respektive förfarande i 9 kap.

Att tillsynsmyndigheten skall begära garantibekräftelse eller annat bevis på att säkerhet i vissa fall ställts hos annan myndighet framgår av särskilda bestämmelser.

Förvaringen i frizon

27 §  En vara som förts in i frizon skall förvaras på det sätt tillsynsmyndigheten bestämmer. Spritdrycker, vin, starköl och tobaksvaror skall förvaras under lås i särskilt utrymme som tillsynsmyndigheten godkänt. Tillsynsmyndigheten kan medge att sådana varor förvaras på annat betryggande sätt. Tillsynsmyndigheten kan föreskriva att även varor av annat slag skall förvaras i särskilt utrymme under lås.

Allmänna råd

Exempel på varor av annat slag i 27 § är videoapparater, datautrustning och andra stöldbegärliga varor.

28 §  Förvaringen av gemenskapsvaror och icke-gemenskapsvaror enligt artikel 169 i förordningen (EEG) nr 2913/92 skall ske på sådant sätt att sammanblandning inte kan ske.

29 §  För obeskattade punktskattepliktiga gemenskapsvaror som förvaras i frizon gäller särskilda bestämmelser.

30 §  Frizonsinnehavaren skall svara för att en upplagd vara inte förs bort från frizonen eller för detta ändamål lastas i transportmedel i strid mot bestämmelserna i artiklarna 177 och 181 i förordningen (EEG) nr 2913/92.

31 §  Om en frizonsinnehavare finner att en vara som förts in i frizonen har gått förlorad eller annars saknas eller att skada uppstått på sådan vara skall han utan dröjsmål anmäla det till tillsynsmyndigheten.

Anmälan om att en vara saknas, förlustrapport, skall innehålla uppgifter om godsnummer och i förekommande fall sändningsnummer enligt lastdeklarationen, godsmärkning och varuslag, kollital eller annan motsvarande enhet och kvantitet som gått förlorad samt de omständigheter i övrigt som är kända eller kunnat utrönas av frizonsinnehavaren. Rapporten skall bestyrkas med frizonsinnehavarens stämpel och namnteckning av ansvarig företrädare för frizonsinnehavaren.

Frizonsinnehavaren skall behålla en kopia av förlustrapporten som verifikation till frizonsjournal.

Företagslager

32 §  Frizonsinnehavare får på de villkor och för de ändamål som anges i artikel 176.1 i förordningen (EEG) nr 2913/92 och 38 § tullförordningen (1994:1558) upplåta lokal eller annat utrymme inom frizonen åt annan näringsidkare (operatör). Godkännande av sådan upplåtelse innefattas i tillsynsmyndighetens godkännande av lagerbokföringen enligt 33 §.

Godsregistrering av varor avsedda att tas in i sådan lokal eller sådant utrymme skall ske i en särskild del av frizonsjournal, som skall ha en särskild godslokalkod. Bestämmelserna i 17–26 §§ äger därvid motsvarande tillämpning utom i fall som avses i artikel 832.3 i förordningen (EEG) nr 2454/93.

33 §  Operatören skall föra den särskilda lagerbokföring som föreskrivs för den verksamhet som bedrivs. Därvid skall bestämmelserna i artiklarna 824, 832.1, 832.3 och 833 i förordningen (EEG) nr 2454/93 iakttas.

Uttag av varor från frizon

34 §  Angivning till en ny godkänd tullbehandling av varor som är införda i frizon skall göras hos tillsynsmyndigheten. En angivning får omfatta endast varor som angivits till införsel i frizonen på samma transportdokument. Tillsynsmyndigheten kan i särskilt fall medge undantag härifrån.

När jordbruksvaror enligt artikel 166 b i förordningen (EEG) nr 2913/92 exporteras från frizon gäller bestämmelserna i artikel 827 i förordningen (EEG) nr 2454/93.

35 §  Gemenskapsvaror upptagna i frizonsjournal W skall när de förs ut ur frizonen anmälas till tillsynsmyndigheten.

Tillsynsmyndigheten får uppdra åt frizonsinnehavaren att motta anmälan enligt första stycket utom då anmälan utgör en angivning till en godkänd tullbehandling.

Att mervärdesskatt i vissa fall skall utgå för gemenskapsvaror som förs från frizon till andra delar av det svenska tullområdet följer av 85 § tullförordningen (1994:1558). I dessa fall skall varorna anmälas till tullmyndigheten.

36 §  Om frizonsinnehavaren som ombud för trafikanten har begärt tullklarering i elektroniskt dokument till tulldatasystemet lämnas en upplysning om utlämningsmedgivandet i elektroniskt dokument. Ett utlämningsmedgivande enligt första stycket måste dock alltid finnas innan varorna lämnas ut.

Innan utlämning sker skall frizonsinnehavaren jämföra uppgifterna i utlämningsmedgivandet med motsvarande uppgifter i angivningen enligt 34 § samt kontrollera att de kollin som lämnas ut stämmer med utlämningsmedgivandet.

Utlämningsbeslut avseende en vara som skall transiteras från frizonen innefattas i tillsynsmyndighetens transiteringsbeslut. I fråga om sådan vara åligger det fraktföraren eller i övrigt den som skall transportera varan att till frizonsinnehavaren lämna skriftlig bekräftelse på att varan tagits emot för befordran.

37 §  Om en uppgift i utlämningsmedgivandet inte stämmer med motsvarande uppgift i transportdokumentet skall frizonsinnehavaren genom att undersöka den sändning som kan antas vara avsedd med utlämningsmedgivandet, fastställa den korrekta uppgiften.

I förekommande fall skall frizonsinnehavaren hänvisa trafikanten till att begära rättelse hos tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten utfärdar därefter ett nytt utlämningsmedgivande.

Frizonsinnehavarens och operatörs redovisning

38 §  Frizonsinnehavaren och operatör skall för tillsynsmyndighetens granskning tillhandahålla bokföringen i enlighet med vad tillsynsmyndigheten föreskriver.

39 §  Frizonsinnehavaren och operatör skall inventera de intagna varorna. Tillsynsmyndigheten bestämmer hur ofta inventering skall ske, dock skall inventering ske minst en gång per år. Tillsynsmyndigheten skall ges tillfälle att närvara vid inventeringen.

40 §  Frizonsinnehavaren och operatör skall föra protokoll över inventeringen. Av inventeringsprotokollet skall framgå

– lager som har inventerats,

– tidpunkt för inventeringen,

– vem som har utfört inventeringen,

– om inventeringen utförts fullständigt eller stickprovsvis,

– bokförd behållning per deklaration eller transportdokument eller uppläggningsanmälan (godsnummer),

– eventuella avvikelser mellan bokförd och faktisk behållning.

Protokollet skall vara bestyrkt med frizonsinnehavarens eller operatörens stämpel och undertecknas av den som är ansvarig för inventeringen. Protokollet skall överlämnas till tillsynsmyndigheten.

41 §  Tillsynsmyndigheten kan bestämma att inventering skall utföras gemensamt av frizonsinnehavarens eller operatörens personal och tullpersonal. Om sådan inventering underrättas frizonsinnehavaren eller operatören senast då förrättningen börjar. Därvid gäller bestämmelserna i 39 § tullförordningen (1994:1558).

13 kap.

2 §  Provianteringslager är avsett för förvaring av icke-gemenskapsvaror och obeskattade gemenskapsvaror som skall användas för

1. proviantering eller utrustning av fartyg eller luftfartyg som går i utrikestrafik,

2. försäljning i exportbutik,

3. försäljning av icke-gemenskapsvaror till den som har rätt till tullfrihet enligt 4 § första stycket lagen (1994:1547) om tullfrihet m. m., eller

4. omsättning till annat EG-land eller exportförsäljning. Särskilda bestämmelser om försäljning av spritdrycker, vin och starköl finns i alkohollagen (1994:1738).

Tillsynsmyndigheten får medge att en vara som har lagts upp på ett provianteringslager tas ut från lagret för annat ändamål än som sägs i första stycket, om varan är behäftad med fel eller brist eller om det annars finns särskilda skäl.

15 kap.

2 §  Icke-gemenskapsvaror, som kommer in till det svenska tullområdet på järnväg, får i avvaktan på att anges till godkänd tullbehandling förvaras av Statens järnvägar inom område, som utgör tullklareringsområde. För sådan förvaring gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 26 § första stycket 4 tullförordningen (1994:1558), 4 kap. 3 § tredje stycket, 18 § andra stycket, 21 och 24 §§ denna tullordning. Med tillsynsmyndighet skall därvid avses tullkontoret för orten. Icke-gemenskapsvaror skall under förvaringen hållas avskilda från andra varor. Tullmyndigheten kan i särskilt fall bestämma närmare hur icke-gemenskapsvaror varor skall förvaras.

Statens järnvägar ställer de lokaler och anordningar som behövs för tullförrättning inom tullklareringsområdet till Tullverkets förfogande utan kostnad för verket. För lokal, där tullpersonal tjänstgör stadigvarande och som är avsedd endast för tullpersonalen, får Statens järnvägar dock ta ut skälig hyra.

Varor som avses i första stycket får inte lämnas ut från Statens järnvägar utan medgivande av tullmyndigheten utom i fall som avses i 18 och 19 §§.

4 §  Om en inkommen vara åtföljs av ett T-dokument som upphör att gälla på gränsorten, skall blad 4 och 5 i dokumentet förses med ankomstattest av Statens järnvägar och därefter överlämnas till tullkontoret. Attesten tecknas genom datumstämpel och namnteckning av tjänsteman på bladens baksida omedelbart ovanför fält 1. Om Statens järnvägar iakttar oregelmässigheter beträffande den transiterade varan skall även detta antecknas i anslutning till ankomstattesten eller meddelas tullmyndigheten på annat sätt som överenskommes mellan Statens järnvägar och tullkontoret för gränsorten.

20 §  Järnvägspersonal skall stickprovsvis utan att öppna kolli undersöka polletterat resgods som lämnas ut av Statens järnvägar enligt 18 och 19 §§ för kontroll av att godset synbarligen utgörs endast av varor som fritt får införas.

Tulldeklarationer och resgodsdeklarationer för polletterat resgods, som lämnats ut av Statens järnvägar, skall förses med påskrift om utförd kontroll och därefter överlämnas till tullkontoret för orten.

Närmare anvisningar för tullklarering som avses i denna paragraf meddelas av tullmyndigheten.

21 §  Tullklarering i gränsort av polletterat resgods kan ske utan den resandes närvaro och verkställas av tullkontoret för orten. Tullmyndigheten kan dock medge, att resgods som avses i 18 § andra stycket omedelbart sänds vidare av Statens järnvägar och lämnas ut på bestämmelsestationen, under förutsättning att tullmyndigheten bereds möjlighet att stickprovsvis undersöka resgodset, innan det sänds vidare.

22 §  Föreskrifterna i 16 § gäller även polletterat resgods, som kommer in till eller avgår från det svenska tullområdet på direkt befordringshandling i kombinerad transport på järnväg och med fartyg. Sådant resgods behöver inte anges på lastspecifikation.

Tullmyndigheterna bör med Statens järnvägar och berört rederi träffa överenskommelse om hur tullkontroll av resgods, som avses i första stycket, skall anordnas intill dess Statens järnvägar övertagit tullkontrollen.

23 §  Resande som inkommer med tåg till det svenska tullområdet får förvara medfört handresgods endast i personvagn. Innan den resande lämnar tåget eller för bort sitt handresgods skall han lämna uppgift om medförda varor, som inte fritt får införas, till tull- eller järnvägstjänsteman som tjänstgör på tåget. Har detta inte kunnat ske skall han så snart han lämnat tåget uppge varorna för närmaste tulltjänsteman eller tullmyndighet.

Handresgods kan anges till godkänd tullbehandling i personvagn under medverkan av Statens järnvägar på villkor som tullkontoret på gränsorten bestämmer. Därvid skall den resande i förväg upprätta tulldeklaration som genom tågpersonalen lämnas till tulltjänsteman som svarar för resgodsvisitationen. För deklarationen skall användas av Generaltullstyrelsen fastställd blankett (Tulldeklaration, Tv 680.2) eller motsvarande blankett som tillhandahålls av Statens järnvägar.

16 kap.

2 §  Inom Tullverket får beslut om att påföra eller efterge tulltillägg endast fattas av följande befattningshavare.

a) Hos Generaltullstyrelsen: generaltulldirektören, överdirektören och chefsjuristen.

b) Hos tullmyndighet: chef för tullmyndighet samt chef med ansvar för tulltaxeringsverksamhet.

Utan hinder av vad som sägs i första stycket om eftergift får den som fattar tulltaxeringsbeslut även fatta beslut om eftergift på grund av ringa belopp.

7 §  Med tullmyndighet i 98 och 99 §§ tullagen (1994:1550) och 72 § andra stycket tullförordningen (1994:1558) förstås tullmyndighet enligt 1 kap. 1 §.

17 kap.

7 §  Med tullmyndighet i 70 § tullagen (1994:1550) förstås Generaltullstyrelsen och tullmyndighet enligt l kap. 1 §.

Följande befattningshavare får, med de inskränkningar som anges nedan, meddela beslut om revision.

a) Hos Generaltullstyrelsen: generaltulldirektören, överdirektören, chefen för kontrollbyrån samt chefen för revisionssektionen.

b) Hos tullmyndighet: chef för tullmyndighet samt chef för kontrollavdelning eller annan chef med ansvar för revisionsverksamhet.

8 §

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —

Allmänna råd

En tullmyndighet kan informellt använda sig av en persons sakkunskap så länge denne inte får tillgång till några sekretessbelagda uppgifter om en enskilds förhållanden eller på annat sätt får insyn i utredningen.

Vid anlitande av särskild sakkunnig enligt 64 § tullagen (1994:1550) skall tullmyndigheten särskilt beakta den sakkunniges kompetens och tillförlitlighet. Vissa myndigheter och allmänna institutioner är skyldiga att gå myndigheterna till handa med sakkunnigyttranden. Så har t. ex. handelskamrarna möjlighet att utse särskilt förordnade besiktningsman.

Den som är föremål för kontroll bör underrättas om anlitandet av sakkunnig.

Den sakkunnige skall underrättas om tillämpliga bestämmelser om sekretess.

Befattningshavare som anges under 7 § andra stycket b) får meddela beslut om revision endast om de handlingar som skall granskas finns inom hans tullregion eller hos företag eller del därav som tullmyndigheten är kontrolltullkontor eller tillsynsmyndighet för. Finner han det påkallat att granska handlingar som finns på annan plats, skall han vända sig till tjänsteman inom ifrågavarande område som är behörig att meddela beslut.

Övergångsbestämmelser

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —

17. Vad som sägs i tullordningen om trafik till och från tullklareringsområden skall från och med den 1 juli 1995 tills vidare gälla även de tullklareringsområden som finns vid tullmyndigheter som dras in vid utgången av juni månad 1995.


Denna författning träder i kraft den 1 juli 1995.