tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1995:26

med ändringar i TFS 1981:45

beslutad den 30 juni 1995
Utkom från trycket den 14 juli 1995

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 september 2005 genom TFS 2005:20

Bemyndigande: 20 § andra stycket ordningsbotskungörelsen (1968:199) och efter samråd med Rikspolisstyrelsen


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1981:45) om tillämpningen av ordningsbotssystemet i vissa tullmål

[Generaltullstyrelsen meddelar] att bilaga 2 till föreskrifterna (TFS 1981:45) om tillämpningen av ordningsbotssystemet i vissa tullmål skall ha följande lydelse.


Bilaga 2
( Senaste lydelse TFS 1992: 10. )

Förteckning över områden där ordningsbotssystemet får tillämpas jämte för tullmyndigheterna gällande koder


Tullmyndighet Område
(kommun om ej annat anges)
Kod

Arlanda Arlanda flygplats TV 3200
Stockholm Stockholm, Norrtälje och Nynäshamn TV 3540
Karlshamn Karlshamn, Kalmar, Karlskrona, Kristianstad, Oskarshamn och Växjö TV 3340
Ystad Trelleborg och Ystad TV 3680
Malmö Burlöv, Vellinge, Kävlinge, Lomma, Svedala och Malmö TV 3450
Helsingborg Helsingborg, Höganäs, Landskrona och Ängelholm TV 3300
Borås Härryda TV 3210
Göteborg Öckerö, Stenungsund, Tjörn, Göteborg och Kungälv TV 3260


Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Tullverkets författningssamling. Bestämmelserna skall dock tillämpas från och med den 1 juli 1995.