tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1995:24

med ändringar i TFS 1987:42

beslutad den 28 juni 1995
Utkom från trycket den 14 juli 1995

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla vid utgången av år 2000 genom TFS 2000:8

Bemyndigande: 84 § tullförordningen (1994:1558) och 16 § verksförordningen (1987:1100)


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens redovisningsordning (TFS 1987:42)

Generaltullstyrelsen förskriver [ ] i fråga om redovisningsordningen (TFS 1987:42) att bilaga 7 ska ha följande lydelse.

Bilaga 7

Förteckning över koder som skall anges i tulldeklarationer m. m.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

A Avgiftskoder*

(*Senaste lydelse TFS 1995:18.)


Avgifts-
kod

Medelsslag


  Tullmedel och Jordbruksavgifter
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
599 Jordbruksavgifter, övergångsbestämmelser
25
Jordbrukskomponenter (EA)
207 Kompensationsränta
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
32 Schablontull, privatinförsel från tredje land (Lag (1994:1551) om frihet från skatt vid import m.m.)
582
Tilläggstull på mjölinnehåll
581
Tilläggstull på sockerinnehåll
27 Tull
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
  Andra skatter och avgifter
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
345 Försäljningsskatt på motorfordon9
520
Gödselmedelsavgift13
337 Kassettskatt2
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
394 Koldioxidskatt, övriga bränslen
756
Kvalitetskontrollavgift, färska varor och grönsaker

18
Mervärdesskatt:
   reducerad

Notförteckning

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

2 Skatt eller avgift skall inte tas ut, om taxebestämmande dag är den l januari 1993 eller senare.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

9 Tull, skatt eller avgift skall ej tas ut, om taxebestämmande dag är den l januari 1995 eller senare.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

13 Avgift skall ej tas ut, om taxebestämmande dag är den l juli l995 eller senare.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

B Tullnedsättningskoder

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —


Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Tullverkets författningssamling. Bestämmelserna skall dock tillämpas från och med den l juli 1995.