tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1995:23

med ändringar i TFS 1994:45

beslutad den 2 juni 1995
Utkom från trycket den 28 juni 1995

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 januari 2001 genom TFS 2000:20

Bemyndigande: 84 § tullförordningen (1994:1558)


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens tullordning (TFS 1994:45)

[Generaltullstyrelsen föreskriver] i fråga om tullordningen (TFS 1994: 45)

dels att 8 kap. 14 §, 10 kap. 12 och 26 §§ samt punkterna 3.2, 7, 7.2 och 7.3 i bilaga B skall ha följande lydelse,

dels att punkt 15 i övergångsbestämmelserna skall ha följande lydelse,

dels att i bilaga B skall införas en ny punkt, 7.4, av följande lydelse.

Vidare beslutar Generaltullstyrelsen

dels att de allmänna råden till 10 kap. 16 § och 26 § femte stycket skall upphöra att gälla,

dels att de allmänna råden till 10 kap. 15 § skall ha följande lydelse.

8 kap.

14 §  När en vara läggs upp på tullager skall lagerhavaren kontrollera deklarationens uppgifter om varan mot den mottagna varan. Bestämmelserna i 4 kap. 15 § tillämpas på motsvarande sätt. Lagerhavaren skall lämna lossningsrapporten till tillsynsmyndigheten senast dagen efter uppläggningen.

10 kap.

12 §  Den som deklarerat en vara för export skall, om tullmyndigheten begär det, vid tullklareringen förete fraktsedel eller annan motsvarande handling. Sådan handling behöver dock inte företes om lastspecifikation enligt andra stycket lämnas.

Om varan redan är lastad i fordon, container eller annan motsvarande lastenhet när tulldeklarationen lämnas skall manifest eller annan förteckning över innehållet (lastspecifikation) lämnas till tullmyndigheten i ett exemplar för hela lasten. Lastspecifikation behöver inte lämnas om hela lasten omfattas av en enda tulldeklaration som lämnas skriftligt.

I fråga om sändningar som deklareras för export i form av ett elektroniskt dokument gäller vad som sägs i 10 § andra och tredje styckena.

När blad 3 av enhetsdokumentet eller motsvarande företes vid utfartstullkontor som är beläget inom Sverige skall lastspecifikation lämnas i ett exemplar för hela lasten. Lastspecifikation behöver inte lämnas om hela lasten omfattas av en enda tulldeklaration. Utfartstullkontoret skall vidta de åtgärder som framgår av artikel 793 i förordning (EEG) nr 2454/93. Om exportdeklarationen lämnas för en svensk persons räkning och artikel 793.5, 793.6 eller 793.6 a i förordning (EEG) nr 2454/93 tillämpas och både utfartstullkontoret och exporttullkontoret är beläget i Sverige återlämnas blad 3 av enhetsdokumentet vid utfartstullkontoret endast om det begärs av deklaranten på det sätt som sägs i artikel 793.3 i förordning (EEG) nr 2454/93.

Om en utskrift ur tulldatasystemet presenteras istället för blad 3 av enhetsdokumentet skall denna påtecknas av tullmyndigheten i nedre högra hörnet.

15 §

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —

Allmänna råd

Enbart det förhållandet att ett transportmedel lastas på ett annat transportmedel, exempelvis om en lastbil tas ombord på en färja. anses inte som en omlastning.

Administrativa skäl enligt artikel 790 i förordning (EEG) nr 2454/93 anses inte föreligga enbart av den anledningen att ett transportmedel lastar gods hos flera exportörer som har olika kontrolltullkontor varefter godset förs direkt ut ur Sverige utan att någon omlastning sker.

Administrativa skäl enligt artikel 790 i förordning (EEG) nr 2454/93 anses inte heller föreligga om ett transportmedel måste ta en omväg för att kunna uppvisa godset vid exporttullkontoret ,om anges i artikel 161.5 i förordning (EEG) nr 1913/92.

26 §  Den godkände exportören skall innan godset avsänds ta ut blad 3 av enhetsdokumentet och förse detta med stämpel enligt vad som anges i artikel 286.2 b i förordning (EEG) nr 2454/93.

Av artikel 286.4 i förordning (EEG) nr 2454/93 framgår att den godkände exportören i fält 44 på blad 3 skall ange sitt tillståndsnummer och vilken tullmydighet som utfärdat tillståndet. I fält 44 skall dessutom anges "FÖRENKLAD EXPORT". Referensnummer till bokföringen utgörs av tullid som skall framgå av utskriften.

Samtliga uppgifter enligt första och andra stvcket får efter medgivande från exporttullkontoret produceras i den godkände exportörens datasystem.

Efter medgivande från Generaltullstyrelsen kan undantagsvis annan handling som motsvarar blad 3 få användas.

När exportdeklarationen lämnas för en svensk persons räkning och artikel 793.5, 793.6 eller 793.6 a i förordning (EEG) nr 2454/93 tillämpas, behöver blad 3 tas ut endast om deklaranten anser att han behöver den påteckning som sägs i artikel 793.3 i förordning (EEG) nr 2454/93, under förutsättning att exporttullkontoret och utfartstullkontoret är samma tullkontor. I dessa fall skall blad 3 ej medfölja transporten utan bladet skall, på det sätt som sägs i tillståndet. efter det att den godkände exportören vidtagit åtgärder enligt ,vad som sägs i första och andra stycket, inlämnas till exporttullkontoret för påteckning.

(Senaste lydelse TFS 1995:14.)


Bilaga B

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —

3.2 Användning av de olika bladen

Bladen skall enligt reglerna i bilaga 37 till tillämpningskodexen användas enligt nedan. I Sverige finns i vissa fall nationella avvikelser.

Blad 1 skall behållas av tullmyndigheterna i den medlemsstat där export/transiteringsformaliteterna genomförs.

Blad 2 skall användas för statistiskt ändamål i den medlemsstat där exportformaliteterna genomförs.

Blad 3 skall efter påteckning av tullmyndigheten återlämnas till den som anmäler varan till export.

Blad 4 skall behållas av bestämmelsetullkontoret efter det att en transltering är avslutad eller användas för att som T2L-dokument utgöra bevis på varors gemenskapsstatus.

Blad 5 utgör returexemplaret i gemenskapens transiteringsförfarande.

Blad 6 skall behållas av tullmyndigheterna i den medlemsstat där ankomstformaliteterna genomförs.

Blad 7 skall användas för statistiskt ändamål i den medlemsstat där ankomstformaliteterna genomförs.

Blad 8 skall återlämnas till mottagaren efter det att det stämplats av tullmyndigheten.

Följande kombinationer är möjliga:

– enbart export: blad 1, 2 och 3

– export + transitering: blad 1, 2, 3, 4, 5 och 7

– export + import: blad 1, 2, 3, 6, 7 och 8

– enbart transitering: blad 1, 4, 5 och 7

– transitering + import: blad 1, 4, 5, 6, 7 och 8

– som T2L-dokument: blad 4

– enbart import: blad 6, 7 och 8.

Vid export från Sverige skall blad 1 och 3 lämnas.

Vid de olika importförfarandena skall blad 6 och 8 lämnas. Beroende på lokala omständigheter kan det i vissa fall åtgå ytterligare cxemplar av enhetsdokumentet. Då något förenklat förfarande tillämpas normalt bara blad 6 lämnas av den kompletterande tulldeklarationen.

3.3 Fullständig användning

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —

7 Transitering m. m.

Detta avsnitt beskriver endast hur enhetsdokumentet skall användas i samband med sådant transiteringsförfarande där detta dokument används. Bestämmelser t.ex. beträffande säkerhet. försegling, gränsövergångsattest och efterlysning behandlas sålunda inte i denna bilaga.

Bestämmelser i fråga om detta transiteringsförfarande finns i tullkodexen, tillämpningskodexen, i konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande samt i föreskrifter som Generaltullstyrelsen utfärdat med stöd av 51 § tullförordningen (1994:1558). Dessa föreskrifter är intagna i TFH III:1 och i TFH III:3.

Detta avsnitt beskriver också användningen av enhetsdokumentet som T2L-dokument, när varor inte transiteras med tillämpning av den interna gemenskapstransiteringsproceduren (T2-proceduren).

7.1 Allmänt

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —

7.2 Olika transiteringsprocedurer

(Senaste lydelse TFS 1995:14.)

Intern gemenskapstransitering (T2-proceduren)

Intern gemenskapstransitering medger att gemenskapsvaror befordras från en punkt till en annan inom gemenskapens tullområde genom ett tredje lands territorium om det finns ett internationellt avtal som medger detta. Detta förändrar inte varornas tullstatus. (Jämför artikel 163.1 och 163.2 a i tullkodexen.)

T2-proceduren tillämpas för varor som transporteras mellan gemenskapen och EFTA-länderna och mellan EFTA-länderna endast när varorna är gemenskapsvaror. (Jämför artiklarna 1.1 och 2.2 i konventionen den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande.)

Extern gemenskapstransitering (T1-proceduren)

Extern gemenskapstransitering medger befordran från en plats till en annan inom gemenskapens tullområde av

– icke-gemenskapsvaror utan att dessa varor beläggs med importtullar eller andra avgifter eller blir föremål för handelspolitiska åtgärder,

– gemenskapsvaror som är föremål för en gemenskapsåtgärd som förutsätter export av varorna till tredje land och för vilka tullformaliteterna har uppfyllts. (Jämför artikel 91.1 i tullkodexen.)

Extern gemenskapstransitering tillämpas beträffande varor, som passerar genom tredje lands område, endast om det finns ett internationellt avtal som medger detta. (Jämför artikel 93 a i tullkodexen.)

TI-proceduren kan tillämpas för alla varor som transporteras mellan gemenskapen och EFTA-länderna och mellan EFTA-länderna. (Jämför artiklarna 1. l och 2.1 i konventionen den 20 maj 1987 om ett gemensamt transiteringsförfarande.)

Inrikes transitering

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —

7.3 Vad skall stå i de olika fälten?

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —

52 SÄKERHET

Följande koder skall användas i fält 52:

Kod

Typ

Andra nödvändiga uppgifter

0

ej erfordrad säkerhet enligt artikel 95 i tullkodexen*

garantibefrielsecertifikatets nummer

1

samlad säkerhet

garanticertifikatets nummer
garantitullkontorets namn

2

individuell säkerhet

3

säkerhet mot kontant deposition

4

fast säkerhet

5

säkerhet enligt artikel 467 i tillämpningskodexen*

6

ej erfordrad säkerhet enligt artikel 94 i tullkodexen (artikel 33 i bilaga I till konventionen)

7

ej erfordrad säkerhet enligt artikel 10.2b) i konventionen**

8

ej erfordrad säkerhet för vissa offentliga institutioner*

 

9

ej erfordrad säkerhet för transitering som berör endast Sverige, Island eller Norge

Om samlad eller individuell säkerhet inte är giltig i alla EFTA-länder eller om den huvudansvarige utesluter vissa EFTA-länder från tillämpningen av den samlade säkerheten skall detta anges efter GÄLLER INTE FÖR. Landkoderna enligt fält 51 skall användas.

*Gäller ej vid transitering med tillämpning av konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande.

**Tillämpas för närvarande inte i Sverige.

53 BESTÄMMELSETULLANSTALT (OCH LAND)

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —

7.4 T2L-dokumentet

Allmän beskrivning

T2L-dokumentet som styrker varornas gemenskapsstatus skall utfärdas i enlighet med artiklarna 315 och 316 i tillämpningskodexen respektive artiklarna 7 och 8 i bilaga II till konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande.

Endast de fält som markerats överst på blad 4 under rubriken "Observera!" skall fyllas i av den person som upprättar T2L-dokumentet.

Blanketten skall fyllas i med hjälp av skrivmaskin eller motsvarande eller läsligt för hand; i det senare fallet skall den fyllas i med bläck och stora tryckbokstäver (versaler).

Inga raderingar eller ändringar får göras. Rättelser skall göras genom överstrykning av de felaktiga uppgifterna och i förekommande fall med tillägg av de korrekta uppgifterna. Varje sådan rättelse skall signeras av den person som gör rättelsen och vidimeras av behörig myndighet. Den senare kan i förekommande fall kräva att en ny blankett lämnas.

T2L-dokument skall fyllas i på det språk som begärs av behöriga myndigheter i avgångslandet.

Varje outnyttjat utrymme i de fält som skall fyllas i av deklaranten skall spärras så att inga påföljande noteringar kan göras.

Följande skall anges i de olika fälten.

1 DEKLARATION

Tredje delfältet:

Ange

T2L = dokument som styrker varornas gemenskapsstatus.

Om tilläggsblad används skall koden T2Lbis anges i motsvarande fält på den blanketten.

2 AVSÄNDARE

Ange avsändarens/exportörens fullständiga namn och adress, samt under "Nr", organisations- eller personnummer. Beträffande samlastningar kan ordet "diverse" anges.

3 BLANKETT

Ange blankettens löpnummer av det totala antalet blanketter och tilläggsblad som används (t.ex. på grundblanketten 1/3, på första tilläggsbladet 2/3 osv.). Löpnumret anges i första delfältet och det totala antalet set i andra delfältet. När dokumentet avser endast en varupost, dvs. när tilläggsblad inte används, eller när lastspecifikation används skall fältet inte fyllas i.

4 LASTSPEC

Ange med siffror antalet bifogade lastspecifikationer (blankett Tv 721.1). Lastspecifikationer kan användas för en sändning som innehåller två eller flera slags varor.

I detta fall gäller följande:

– tilläggsblad får inte användas

– fälten 32. 33, 35, 38 och 44 (när så är nödvändigt) grundblanketten skall spärras

– fält 31 på grundblanketten skall inte fyllas i

– lastspecifikationerna skall upprättas i samma antal exemplar som den grundblankett som de hör till

– efter den sista varuposten skall dras ett horisontellt streck och återstående oanvänt utrymme spärras.

När två eller flera lastspecifikationer bifogas skall var och en förses med ett löpnummer. Detta åsätts av den person som upprättar T2L-dokumentet.

5 VARUPOSTER

Ange det totala antalet varuposter angivna på samtliga använda blanketter och tilläggsblad (eller lastspecifikationer). Antalet skall överensstämma med antalet fält 31 ("Varuslag") som fylls i.

14 DEKLARANT/OMBUD

Ange i förekommande fall fullständigt namn och adress för ombud.

Under "Nr" skall anges ombudets organisations- eller personnummer (opnr) samt tilläggssiffror (två tecken). Har ombudet inte tilldelats några tilläggssiffror anges 00.

Under "Nr" anges därutöver telefonnummer och referens (kontaktperson).

31 KOLLI OCH VARUSLAG – GODSMÄRKNING – CONTAINERNUMMER – ANTAL OCH SLAG

Ange kollis märke, nummer, antal och slag eller, om det, är fråga om oemballerade varor, ange mängden sådana varor som omfattas av T2L-dokumentet, eller ordet "bulk", om så är tillämpligt. Varuslag anges alltid med normal handelsbenämning så noggrant uttryckt att den medger varans identifiering och klassificering enligt den kombinerade nomenklaturen.

Används container skall även dess identifieringsmärken anges i detta fält.

Om lastspecifikation bifogas skall fältet inte fyllas i.

32 VARUP NR

Ange löpnumret för varuposten. Det skall finnas så många löpnummer, som angetts i fält 5. Om t.ex. siffran 4 angetts fält 5 skall siffran 1 anges fält 32 på grundblanketten, siffran 2 i fält 32 för tilläggsbladets första varupost, siffran 3 i fält 32 för tilläggsbladets andra varupost osv.

Om T2L-dokumentet omfattar endast endast en varupost skall fältet inte fyllas i.

Om lastspecifikation bifogas skall fältet spärras.

33 VARUKOD (STAT NR)

Första delfältet

Ange koden enligt den kombinerade nomenklaturen för varuposten i fråga. Koden består av åtta siffror.

Andra delfältet

Ifylls tills vidare ej i Sverige.

Tredje och fjärde delfältet

Ange i förekommande fall tilläggskoder enligt tulltaxan. I fråga om T2L-dokumentet är detta koder bestående av tre eller fyra tecken.

Tilläggskoderna finns förtecknade i del 3 bilaga 1 till tulltaxan.

De särskilda tilläggskoderna på jordbruksområdet finns i Statens jordbruksverks exportvägledningar.

Femte delfältet

Ifylls tills vidare ej i Sverige.

Exempel

Om lastspecifikation bifogas skall fält 33 (samtliga delfält) spärras.

35 BRUTTOVIKT

Ange bruttovikten uttryckt i hela kilogram för de varor som finns upptagna i fält 31. Enheten anges inte. Bruttovikten är varans totala vikt inklusive allt emballage, men exklusive containrar och annan transportutrustning.

När ett T2L-dokument avser flera slag av varor räcker det med att ange den totala bruttovikten i det första fältet 35. De övriga fälten 35 behöver då inte fyllas i.

Om lastspecifikation bifogas skall fältet spärras.

38 NETTOVIKT

Ange nettovikten uttryckt i hela kilogram för de varor som finns upptagna i fält 31. Enheten anges inte.

Om lastspecifikation bifogas skall fältet spärras.

40 SUMMARISK DEKLARATION/TIDIGARE HANDLINGAR

För varor som transporteras med tillämpning av TIR-, ATA-, NATO blankett 302- eller Rhenmanifest-proceduren anges i förekommande fall "TIR", "ATA", "Blankett 302" respektive "Rhenmanifest", följt av utfärdandedatum och referensnummer på respektive dokument.

44 SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR/BILAGDA HANDLINGAR/CERTIFIKAT OCH TILLSTÅND

Ange referensnummer på handlingar som utgör stöd för dokumentet. (Detta kan omfatta fakturanummer, nummer på konossement, tidigare utfärdat T2L-dokument etc.).

Om lastspecifikation bifogas skall fältet spärras i förekommande fall, dvs. när ingenting angetts i fältet.

54 ORT OCH DATUM, DEKLARANT/OMBUD, NAMN OCH UNDERSKRIFT

Här anges ort, datum, uppgiftslämnarens firma, underskrift i original samt namnförtydligande.

8 Import till Sverige från tredje land

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —

Övergångsbestämmelser

(Senaste lydelse TFS 1995:14.)

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —

15. Tillstånd att tillämpa förfarandet med godkänd exportör som meddelats före den 1 april 1995 får fortsätta att gälla på oförändrade villkor till utgången av september månad 1995 varvid 10 kap. 22–24 och 26 §§ och de allmänna råden till 10 kap. 26 § femte stycket skall tillämpas i den lydelse bestämmelserna hade den 31 mars 1995 i de fall elektronisk uppgiftslämning inte tillämpas. För tillstånd som meddelas den 1 april 1995 eller senare gäller att kravet i 10 kap. 22 § andra stycket på tillstånd till elektronisk uppgiftslämning skall vara uppfyllt senast den 1 oktober 1995. Som en följd därav skall särskilda övergångsbestämmelser tillämpas enligt vad som framgår av tillståndet att tillämpa förfarandet med godkänd exportör.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —


Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Tullverkets författningssamling.