tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1995:22

med ändringar i TFS 1994:45

beslutad den 24 maj 1995
Utkom från trycket den 12 juni 1995

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 januari 2001 genom TFS 2000:20

Bemyndigande: 75 § tullförordningen (1994:1558) samt sådana bemyndiganden som regeringen lämnat med stöd av 119 § tullagen (1994:1150)


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens tullordning (TFS 1994:45)

Generaltullstyrelsen föreskriver [ ] att 18 kap. 3 § tullordningen (TFS 1994:45) skall ha följande lydelse.

18 kap.

3 §  För tullförrättning som sker inom tullklareringsområde på annan tid än expeditionstid och för tullförrättning som sker utanför tullklareringsområde skall avgift (förrättningsavgift) tas ut enligt följande:


 

 

Förrättningsavgift

Betalningsskyldig


a) För fartyg (inkl. färjor) och luftfartyg i kommersiell trafik

   
 

vid ankomst

250 kr

Befälhavare, rederi, flygbolag eller annan som föranlett förrättningen

 

vid avgång

250 kr

Befälhavare, rederi, flygbolag eller annan som föranlett förrättningen

b) För kommersiellt gods med fordon

   
 

1) fordonslast med enbart varor för vilka uppgift lämnats genom elektroniskt dokument

75 kr/fordonslast

Den som gör anmälan till klarering

 

2) i andra fall

150 kr/fordonslast

Den som gör anmälan till klarering

c) För kommersiellt gods i annat fall

   
 

1) varor för vilka uppgift lämnats genom elektroniskt dokument

7 kr för varje anmälan till klarering, för vilken begäran om tullklarering framställs och tullklarering utförs på annan tid än expeditionstid

Den som gör anmälan till klarering

 

2) övriga varor

70 kr för varje påbörjat femtal anmälningar till klarering, som lämnas i ett sammanhang för en betalningsskyldig eller, i fall som avses i 10 §, för flera betalningsskyldiga

Den som gör anmälan till klarering


Sådan förenklad tulldeklaration som skall lämnas på enhetsdokumentet då förenklat deklarationsförfarande vid export enligt 10 kap. 18–21 §§ tillämpas skall i  detta sammanhang jämställas med elektroniskt dokument.


Denna författning träder i kraft den 1 juli 1995.