tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1995:20

beslutad den 18 maj 1995
Utkom från trycket den 30 maj 1995

Upphört: Författningen har upphört att gälla den 1 juni 1995

Bemyndigande: 6 § förordningen (1994:1606) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.


Generaltullstyrelsens föreskrifter
om växelkurs för vissa valutor

[Generaltullstyrelsen föreskriver] att för omräkning av nedan nämnda valutor till svenska kronor skall – med avvikelse från vad som stadgas i artikel 169.1 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen – vid förtullningar vilkas taxebestämmande dag enligt artikel 214 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen infaller under tiden 24–31 maj 1995 tillämpas nedanstående säljkurser.

Belgien och Luxemburg 100 franc (BEF) = 24,87 kr
Frankrike 100 franc (FRF) = 144,80 kr
Nederländerna 100 floriner (NLG) = 457,40 kr
Schweiz och Liechtenstein 100 franc (CHF) = 611,80 kr
Tyskland, Förbundsrepubliken 100 mark (DEM) = 512,25 kr
Österrike 100 schilling (ATS) = 72,77 kr


Denna författning träder i kraft den 24 maj 1995.