tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1995:18

med ändringar i TFS 1987:42

beslutad den 4 maj 1995
Utkom från trycket den 17 maj 1995

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla vid utgången av år 2000 genom TFS 2000:8

Bemyndigande: 84 § tullförordningen (1994:1558) och 16 § verksförordningen (1987:1100)


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens redovisningsordning (TFS 1987:42)

Generaltullstyrelsen föreskriver [ ] i fråga om redovisningsordningen (TFS 1987:42) att bilaga 7 skall ha följande lydelse.

Bilaga 7

Förteckning över koder som skall anges i tulldeklarationer m.m.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

A Avgiftskoder*

(*Senaste lydelse TFS 1995:5.)


Avgifts-
kod

Medelsslag


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

 

Avgifter vid Tullverket

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

72

Frihamnsavgift

97

Frågedatabas Taric

94

Förrättningsavgift

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

 

Andra skatter och avgifter**
(**Ändringen innebär bl.a. att avgiftskod 22, Utgående mervärdesskatt, porto, utgår. Avgiften i fråga skall i stället redovisas under avgiftskod 20, Utgående mervärdesskatt)

358

Alkoholskatt på maltdrycker

359

Alkoholskatt på vin

360

Alkoholskatt på spritdrycker

371

Ansökningsavgifter

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

524

Dröjsmålsavgift

361

Energiskatt, bensin

362

Energiskatt, oljeprodukter m.m.

363

Energiskatt, övriga bränslen

 

Farledsvaruavgift:

469

     för råolja och mineralprodukter (vid import)

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

390

Koldioxidskatt, andra bränslen9

392

Koldioxidskatt, bensin

393

Koldioxidskatt, oljeprodukter m.m.

394

Koldioxidskatt, övriga bränslen

 

Mervärdesskatt:

18

     reducerad

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

20

Utgående mervärdesskatt

574

Vattenföroreningsavgift

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Notförteckning

9 Tull, skatt eller avgift skall ej tas ut, om taxebestämmande dag är den 1 januari 1995 eller senare.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

B Tullnedsättningskoder

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —


Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Tullverkets författningssamling. Bestämmelserna skall dock tillämpas från och med den 1 maj 1995.