tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1995:17

med ändringar i TFS 1994:65

beslutad den 26 april 1995
Utkom från trycket den 11 maj 1995

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 januari 2001 genom TFS 2000:20

Bemyndigande: 84 § tullförordningen (1994:1558) och 20 § mervärdesskatteförordningen (1994:223)


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens föreskrifter (TFS 1994:65) med vissa övergångsbestämmelser rörande tull och mervärdesskatt i samband med Sveriges anslutning till Europeiska unionen m. m.

[Generaltullstyrelsen föreskriver] att 16 § i föreskrifterna (TFS 1994:65) med vissa övergångsbestämmelser rörande tull och mervärdesskatt i samband med Sveriges anslutning till Europeiska unionen m.m. skall ha följande lydelse.

16 §  Av punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (1994:1798) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200) följer att bestämmelserna i tullagen (1994:1550) om tulltaxering, omprövning, skönstulltaxering, betalning, återbetalning, dröjsmålsavgift, ränta, indrivning och överklagande har motsvarande tillämpning på mervärdesskatt som tas ut enligt denna författning.


Denna författning träder i kraft den 1 maj 1995.