tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1995:16

med ändringar i TFS 1994:45

beslutad den 6 april 1995
Utkom från trycket den 21 april 1995

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 januari 2001 genom TFS 2000:20

Bemyndigande: 84 § tullförordningen (1994:1558)


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens tullordning (TFS 1994:45)

Generaltullstyrelsen föreskriver [ ] att l9 kap. 6 § tullordningen (TFS 1994:45) skall ha följande lydelse.

19 kap.

6 §  När säkerhet krävs för registrering som kredithavare skall denna bestå av

a) kontant deposition med kontant deposition jämställs ingivande av check dragen i svensk bank;

b) borgen, som är utfäst av svensk bank eller sparbank, vars bolagsordning fastställts av regeringen, eller av ett utländskt bankföretag som är etablerat inom gemenskapen eller i annat land som omfattas av EES-avtalet. Det utländska bankföretaget skall vara underordnat en offentlig reglering som väsentligen stämmer överens med vad som gäller för bank i Sverige,

borgen, som är utfäst av svenskt försäkringsbolag, vars bolagsordning fastställts av regeringen, eller av ett utländskt försäkringsbolag som är etablerat inom gemenskapen eller i annat land som omfattas av EES-avtalet. Det utländska försäkringsbolaget ska vara underordnat en offentlig reglering som väsentligen stämmer överens med vad som gäller för försäkringsbolag i Sverige;

c) obligation, utfärdad eller garanterad av staten eller av svensk kommun eller landsting;

d) obligation, utfärdad av Sveriges allmänna hypoteksbank, Stadshypotekskassan, Svenska bostadskreditkassan eller Svenska intecknings garanti AB;

e) annat fordringsbevis, utfärdat av svensk bank eller sparbank eller centralkassa för jordbrukskredit och överlåtet på Generaltullstyrelsen eller annan tullmyndighet som skall förvara säkerheten; eller

f) löpande skuldebrev eller pantbrev, avseende bebyggd fastighet inom 75 procent av senast fastställda taxeringsvärde eller, om byggnaderna på fastigheten är brandförsäkrade till lägre värde än taxeringsvärdet, inom 75 procent av brandförsäkringsvärdet, under villkor att byggnaderna är brandförsäkrade i försäkringsbolag, for vilket regeringen fastställt bolagsordning.


Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Tullverkets författningssamling.