tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1995:15

beslutad den 28 mars 1995
Utkom från trycket den 19 april 1995

Upphört: Författningen har upphört att gälla den 1 juli 1995

Bemyndigande: 2 § förordningen (1995:110) om uppbörd av avgift på gödselmedel och 16 § verksförordningen (1987:1100) och efter samråd med Statens jordbruksverk


Generaltullstyrelsens föreskrifter
om uppbörd av avgift på gödselmedel i vissa fall

1 §  Den som för in gödselmedel till landet från annat EU-land men inte har registrerats som avgiftsskyldig hos Statens jordbruksverk skall avge deklaration för varorna till sitt kontrolltullkontor. Med kontrolltullkontor avses den tullkammare inom vars tulldistrikt den avgiftsskyldige bedriver sin verksamhet.

2 §  Deklarationen skall avse gödselmedel för vilka avgift skall erläggas enligt 1 § lagen (1984:409) om avgift på gödselmedel. Den skall innehålla uppgift om den mängd kväve, fosfor respektive kadmium som ingår i gödselmedlet. Därutöver skall avgiftssats enligt 2 § lagen om avgift på gödselmedel och avgiftens belopp anges.

3 §  Deklarationen skall upprättas på enhetsdokumentet (blad 6, 7 och 8) och lämnas till kontrolltullkontoret inom nio dagar efter införseltillfället.

Följande fält skall fyllas i, nämligen fält 2, 8, 31, 33 (de fyra första siffrorna i KN-numret i första delfältet), 44, 47 och 54.

I fält 44 skrivs ordet “GÖDSELMEDEL”. Därutöver anges gödselmedlets innehåll i förekommande fall av kväve respektive fosfor uttryckt i viktprocent och innehåll av kadmium uttryckt i gram per ton fosfor.

I fält 47, avgiftsberäkningar, skall följande uppgifter lämnas.

– I första kolumnen (Slag) anges avgiftskoden 520.

– I andra kolumnen (Beskattningsgrund) anges beskattningsbar vikt för i gödselmedlet ingående kväve respektive kadmium.

– I tredje kolumnen (Tullsats) anges avgiftssats enligt 2 § lagen (1984:409) om avgift på gödselmedel.

– I fjärde kolumnen (Belopp) anges avgiftens belopp.

4 §  Deklarationen skall åtföljas av faktura eller liknande handling för styrkande av lämnade uppgifter.

5 §  Tullmyndigheten skall granska inlämnade deklarationer och redovisa avgifterna i tulldatasystemet, delsystem övrig debitering. Tullkontoret skall arkivera blad 6 av enhetsdokumentet. Blad 8 med uppgift om tullid återlämnas till avgiftsskyldig.

6 §  Kontrolltullkontorets beslut om avgift på gödselmedel meddelas genom tulldatasystemet i samma handling som tullräkning eller tullkvitto enligt 7 §. Beslutet anses meddelat den dag då räkning eller kvitto har utfärdats.

7 §  Är den avgiftsskyldige registrerad som kredithavare förs gödselmedelsavgift upp på tullräkning av Generaltullstyrelsen.

Till avgiftsskyldig som betalar avgiften kontant i samband med att deklarationen avlämnas utfärdar kontrolltullkontoret kvitto på erlagt belopp, s. k. Tullkvitto. Erläggs inte avgiften kontant förs den upp på tullräkning som utfärdas av Generaltullstyrelsen.

Vad som gäller i tullagen (1994:1550) och följdförfattningar om betalning av tull skall gälla i tillämpliga delar.

8 §  Kontrolltullkontor skall månadsvis insända blad 7 av enhetsdokumentet med uppgift om tullid till Statens jordbruksverk.


1. Denna författning träder i kraft den 11 april 1995 och gäller till och med den 30 juni 1995. Författningen tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1995.

2. Den som inte har registrerats som avgiftsskyldig hos Statens jordbruksverk och som under år 1995, under tiden fram till denna författnings ikraftträdande, från annat EU-land har fört in avgiftspliktiga gödselmedel skall senast den 24 april 1995 lämna deklaration för dessa varor till kontrolltullkontoret. Deklaration som här avses kan utgöras antingen av en deklaration för varje införseltillfälle eller av en gemensam deklaration för perioden. Vad som föreskrivs i denna författning skall därvid gälla i tillämpliga delar.