tfs.e    Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet i den tryckta versionen så är det den tryckta versionen som gäller.

TFS 1995:14

med ändringar i TFS 1994:45

beslutad den 28 mars 1995
Utkom från trycket den 19 april 1995

Upphört: Grundförfattningen har upphört att gälla den 1 januari 2001 genom TFS 2000:20

Bemyndigande: 84 § tullförordningen (1994:1558)


Föreskrifter
om ändring i Generaltullstyrelsens tullordning (TFS 1994:45)

[Generaltullstyrelsen föreskriver] i fråga om tullordningen (TFS 1994:45)

dels att nuvarande 10 kap. 27 och 28 §§ skall betecknas 10 kap. 28 respektive 29 §,

dels att 2 kap. 29 och 44 §§, 7 kap. 25 och 26 §§, 8 kap. 16 och 18 §§, 10 kap. 16, 21–24 och 26 §§, 13 kap.1 §, 14 kap. 16 §, 18 kap. 7 § samt punkterna 6.2.3, 7.2 och 8.2.3 och bilaga 1 i bilaga B skall ha följande lydelse,

dels att övergångsbestämmelserna skall ha följande lydelse,

dels att rubrikerna närmast före nuvarande 10 kap. 27 och 28 §§ skall sättas närmast före 10 kap. 28 respektive 29 §,

dels att i tullordningen skall införas en ny paragraf, 10 kap. 27 §, av följande lydelse.

Vidare beslutar Generaltullstyrelsen att till 1 kap. 4 § skall införas allmänna råd av följande lydelse.

1 kap.

4 §

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

Allmänna råd

Vid angivning till godkänd tullbehandling genom ombud kontrollerar tullkontoret normalt inte att ombudet har uppdrag (fullmakt) att ange varan på avsett sätt. Tullverket förutsätter att ombudet är behörigt. Tullkontor bör erinra ombud, exempelvis i samband med anmälan om registrering eller när det annars är påkallat, att fullmakt skall finnas.

2 kap.

29 §  För färjor eller passagerarfartyg, som går i regelbunden trafik med utlandet enligt tidtabell som delgetts tullkammaren i förväg, får inkommande och utgående fartygsanmälan lämnas i förenklad form på av Generaltullstyrelsen fastställd blankett (Tv 611.8). Tullkammaren kan medge att anmälan lämnas periodvis. Befälhavaren behöver i sådant fall inte ha tullpass. Medför fartyget annan last än sådan som förs i järnvägsvagn eller fordon, som åtföljs av förare, skall dock en lastförteckning lämnas, vid inkommande i två och vid utgående i ett exemplar.
(Ändringen innebär att andra stycket upphävs.)

44 §  Till klass A hänförs flygplatserna Arlanda, Landvetter och Malmö-Sturup. Dessa flygplatser inklusive svävarterminalen i Malmö utgör svenska internationella gemenskapsflygplatser enligt artikel 190 i förordning (EEG) nr 2454/93.

7 kap.

25 §  Ett godkännande beträffande en exportör eller speditör (fraktförare) avser i första hand reguljär export i hela lastenheter. Även utförsel av samlastningssändningar i hela lastenheter innehållande oförtullat gods för vilket T-dokument utfärdats i annat land i gemenskapen eller i ett EFTA-land med bestämmelseort inom det gemensamma transiteringsområdet samt utförsel av oförtullade varor fysiskt upplagda på tillståndshavarens tillfälliga lager kan komma i fråga.

Tillståndet kan också avse inrikes transitering av oförtullade varor som är fysiskt upplagda på tillståndshavarens tillfälliga lager eller tullager till en mottagare som är ett tillfälligt lager. Undantag från kravet att en sändning skall utgöra hel lastenhet kan medges av avgångstullkontoret i sådant fall.

Tillstånd att tillämpa förfarandet med godkänd avsändare som tullkammare meddelar får inte tillämpas för:

1. Varor som är underkastade särskilda exportrestriktioner.

Om exportören meddelats tillstånd enligt 6 eller 7 § förordningen (1994:2060) om strategiska produkter, får dock förfarandet tillämpas för sådana varor som omfattas av dessa tillstånd.

2. Varor som deklarerats för export där det på grund av exporten görs anspråk på bidrag eller befrielse från eller återbetalning av tull, annan skatt eller avgift annan än sådan skatt som får dras av vid redovisning av skatt enligt lagen (1994:200) om mervärdesskatt, om det inte är fråga om varor som deklarerats för export med tillämpning av förfarandet med godkänd exportör.

3. Varor för vilka exporttull skall tas ut.

4. Varor som temporärt exporteras under tullförfarandet passiv förädling, om det inte av tillståndet till passiv förädling särskilt framgår att förfarandet med godkänd exportör får tillämpas.

5. Varor som återexporteras efter att ha varit införda under något tullförfarande med ekonomisk verkan annat än lagring i tullager, om det inte av tillståndet till tullförfarandet särskilt framgår att förfarandet med godkänd exportör får tillämpas.

Utan hinder av vad som sägs i tredje stycket kan Generaltullstyrelsen medge tillstånd att tillämpa förfarandet med godkänd avsändare.

Om ett företag av Generaltullstyrelsen medgetts tillstånd att tillämpa förfarandet med godkänd exportör får förfarandet med godkänd avsändare tillämpas även om det inte är samma företag som innehar de olika tillstånden.

26 §  Tullkammare inom vars tulldistrikt en godkänd avsändare har sin verksamhet är godkänt avgångstullkontor för sändningarna. En exportör eller speditör (fraktförare) som bedriver verksamhet på flera orter kan få flera avgångstullkontor angivna som godkända. När det gäller samlastningssändning skall åtgärder enligt det förenklade förfarandet vidtas på den plats i Sverige där den sista ilastningen äger rum. Om förfarandet med godkänd exportör tillämpas för samlastningssändningar måste avgångstullkontoret och exporttullkontoret vara detsamma.

(Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.)

8 kap.

16 §  Lagerhavare för lager av typ A, C, D och E skall föra bokföring över varor som lagts upp på lagret. Bokföringen skall innehålla de uppgifter som framgår av artikel 520 i förordningen (EEG) nr 2454/93. Referensuppgifter enligt artikel 520.1 b utgörs av tullid eller nytt godsnummer.

Av lagerbokföringen skall även framgå transportsättskod och godsnummer vid uppläggning från tillfälligt lager eller transittullid eller utländskt transiteringsnummer vid ankomst efter transitering.

Tillsynsmyndigheten kan medge att lagerbokföringen sker med hjälp av automatisk databehandling.

18 §  Uppläggningsattest skall tecknas på följande sätt på olika slag av tulldeklarationer.

Enhetsdokument: Uppläggningsattest tecknas på blad 8 i fält B och C.

T-dokument: Uppläggningsattest tecknas på blad 7 eller extrablad i utrymmet under fälten 15 och 17.

TIR-carnet: Uppläggningsattest tecknas i den carnetkupong nr 2 som gäller för uppläggningen.

Uppläggningsanmälan: Uppläggningsattest tecknas på blad 1.

Annan lastdeklaration: Genom anteckningar enligt 15 och 17 §§.

10 kap.

16 §  Kontrolltullkontor kan på skriftlig ansökan från exportör pröva frågan om medgivande att tulldeklaration för export får lämnas till annat tullkontor inom landet enligt vad som sägs i artikel 790 i förordning (EEG) nr 2454/93.

Ansökan skall förutom exportörens organisationsnummer med tilläggsnummer, firma och adress innehålla uppgift om vid vilka tullkontor exportören har för avsikt att deklarera varor för export. Ansökan skall också innehålla skälen till varför exportören önskar deklarera varor för export vid annat tullkontor än det som avses i artikel 161.5 i förordning (EEG) nr 2913/92.

Tillstånd att lämna tulldeklaration till annat tullkontor som tullkammare meddelar får inte tillämpas för:

1. Varor som är underkastade särskilda exportrestriktioner.

Om företaget meddelats tillstånd enligt 6 eller 7 § förordningen (1994:2060) om strategiska produkter, får dock sådana varor som omfattas av dessa tillstånd anmälas till export enligt första stycket.

2. Varor som deklareras för export där det på grund av exporten görs anspråk på bidrag eller befrielse från eller återbetalning av tull, annan skatt eller avgift annan än sådan skatt som får dras av vid redovisning av skatt enligt lagen (1994:200) om mervärdesskatt.

3. Varor för vilka exporttull skall tas ut.

4. Varor som temporärt exporteras under tullförfarandet passiv förädling, om det inte av tillståndet till passiv förädling särskilt framgår att tulldeklaration får lämnas till annat tullkontor än exportörens kontrolltullkontor.

5. Varor som återexporteras efter att ha varit införda under något tullförfarande med ekonomisk verkan, om det inte av tillståndet till tullförfarandet särskilt framgår att anmälan om återexport får ske hos annat tullkontor än exportörens kontrolltullkontor.

Utan hinder av vad som sägs i tredje stycket kan Generaltullstyrelsen medge tillstånd att tulldeklaration eller anmälan om återexport får lämnas till annat tullkontor än exportörens kontrolltullkontor.

21 §  Tillstånd till förenklat deklarationsförfarande som tullkammare meddelar får inte tillämpas för:

1. Varor som är underkastade särskilda exportrestriktioner.

Om företaget meddelats tillstånd enligt 6 eller 7 § förordningen (1994:2060) om strategiska produkter, får dock sådana varor som omfattas av dessa tillstånd deklareras för export med tillämpning av förenklat deklarationsförfarande.

2. Varor som deklareras för export där det på grund av exporten görs anspråk på bidrag eller befrielse från eller återbetalning av tull, annan skatt eller avgift annan än sådan skatt som får dras av vid redovisning av skatt enligt lagen (1994:200) om mervärdesskatt eller befrielse från skatt på grund av att varan omfattas av ett ledsagardokument av den typ som avses i kommissionens förordning (EEG) nr 2719/92 av den 11 september 1992 om ledsagardokument för flyttning av varor med punktskatteuppskov.

3. Varor för vilka exporttull skall tas ut.

4. Varor som temporärt exporteras under tullförfarandet passiv förädling, om det inte av tillståndet till passiv förädling särskilt framgår att förenklat deklarationsförfarande vid export får tillämpas.

5. Varor som återexporteras efter att ha varit införda under något tullförfarande med ekonomisk verkan, om det inte av tillståndet till tullförfarandet särskilt framgår att förenklat deklarationsförfarande vid export får tillämpas.

Utan hinder av vad som sägs i första stycket kan Generaltullstyrelsen medge tillstånd till förenklat deklarationsförfarande vid export.

22 §  Tillstånd att tillämpa förfarandet med godkänd exportör kan ges till exportör eller en speditör som från sitt lager på uppdrag av en exportör ombesörjer export av varor till tredje land.

Tillstånd ges endast till företag som har fått Generaltullstyrelsens tillstånd till elektronisk uppgiftslämning enligt 1 kap. 6 §.

Fråga om tillstånd enligt artikel 283 i förordning (EEG) nr 2454/93 prövas av den tullkammare inom vars tulldistrikt företaget har sin huvudsakliga verksamhet. Ett företag som har verksamhet inom flera tulldistrikt skall ansöka om tillstånd hos varje tullkammare som kan komma att bli berörd av det förenklade förfarandet.

23 §  Tillstånd att tillämpa förfarandet med godkänd exportör som tullkammare meddelar får inte tillämpas för:

1. Varor som är underkastade särskilda exportrestriktioner.

Om företaget meddelats tillstånd enligt 6 eller 7 § förordningen (1994:2060) om strategiska produkter, får dock förfarandet tillämpas för sådana varor som omfattas av dessa tillstånd.

2. Varor som deklareras för export där det på grund av exporten görs anspråk på bidrag eller befrielse från eller återbetalning av tull, annan skatt eller avgift annan än sådan skatt som får dras av vid redovisning av skatt enligt lagen (1994:200) om mervärdesskatt eller befrielse från skatt på grund av att varan omfattas av ett ledsagardokument av den typ som avses i kommissionens förordning (EEG) nr 2719/92 om ledsagardokument för flyttning av varor med punktskatteuppskov.

3. Varor för vilka exporttull skall tas ut.

4. Varor som temporärt exporteras under tullförfarandet passiv förädling, om det inte av tillståndet till passiv förädling särskilt framgår att förfarandet med godkänd exportör får tillämpas.

5. Varor som återexporteras efter att ha varit införda under något tullförfarande med ekonomisk verkan annat än lagring i tullager, om det inte av tillståndet till tullförfarandet särskilt framgår att förfarandet med godkänd exportör får tillämpas.

Utan hinder av vad som sägs i första stycket kan Generaltullstyrelsen medge tillstånd att tillämpa förfarandet med godkänd exportör.

24 §  I tillståndet att tillämpa förfarandet med godkänd exportör skall anges den tidsfrist inom vilken och det sätt på vilket tillståndshavaren skall underrätta exporttullkontoret om sändningar som skall exporteras (avisering). Aviseringen skall utgöras av en elektroniskt överförd exportdeklaration med samtidig begäran om klarering och skall överföras till tulldatasystemet under exporttullkontorets öppettid. Aviseringen skall innehålla uppgift om godslokalkod samt tidpunkt för avgången.

I tillståndet skall anges vilket tullkontor som skall vara exporttullkontor.

Den godkände exportören skall ha erhållit ett svarsmeddelande från tulldatasystemet, ett så kallat CUSRES, med innebörden att ärendet klarerats av tulltjänsteman innan transporten får påbörjas.

Transporten får påbörjas tidigast vid den i aviseringen angivna tidpunkten för avgången.

Särskilda bestämmelser gäller enligt vad som föreskrivs i tillståndet då det är fråga om jordbruksprodukter för vilka det på grund av exporten görs anspråk på bidrag.

26 §  Den godkände exportören skall innan godset avsänds ta ut blad 3 av enhetsdokumentet och förse detta med stämpel enligt vad som anges i artikel 286.2 b i förordning (EEG) nr 2454/93.

Av artikel 286.4 i förordning (EEG) nr 2454/93 framgår att den godkände exportören i fält 44 på blad 3 skall ange sitt tillståndsnummer och vilken tullmyndighet som utfärdat tillståndet. I fält 44 skall dessutom anges "FÖRENKLAD EXPORT". Referensnummer till bokföringen utgörs av tullid som skall framgå av utskriften.

Samtliga uppgifter enligt första och andra stycket får efter medgivande från exporttullkontoret produceras i den godkände exportörens datasystem.

Efter medgivande från Generaltullstyrelsen kan undantagsvis annan handling som motsvarar blad 3 få användas.

27 §  Om tulldatasystemet på grund av tekniskt fel inte är tillgängligt från den terminal där tullklarering skall ske, skall den godkände exportören lämna en skriftlig avisering enligt vad som sägs i tillståndet.

13 kap.

1 §  Med provianteringslager avses ett tullager typ C som inrättats för förvaring av varor som skall användas för proviantering av fartyg och luftfartyg. För provianteringslager gäller gemenskapsreglerna och reglerna i 8 kap. denna tullordning om tullager i tillämpliga delar.

Tullkammare kan medge att särskilt provianteringslager (proviantlokal) inrättas på flygplats för proviantering av luftfartyg. I fråga om proviantlokal gäller föreskrifterna om vanliga provianteringslager med de avvikelser som anges i 29–32 §§ och som i övrigt anges i tillståndet att inrätta proviantlokalen.

Tillstånd att inrätta provianteringslager meddelas endast om den avsedda lagerrörelsen med hänsyn till läge och beskaffenhet kan samordnas med tullverksamheten på tillfredsställande sätt.

Lagerhavaren skall följa de föreskrifter för tullkontroll, tullklarering, godsregistrering och godsredovisning, som meddelas av tullmyndighet.
(Ändringen innebär att fjärde stycket upphävs.)

14 kap.

16 §  Tulldeklaration skall lämnas till den tullkammare som anges i 10 kap. 15 § vid export med post i följande fall:

1. Varor som är underkastade särskilda exportrestriktioner.

Om företaget meddelats tillstånd enligt 6 eller 7 § förordningen (1994:2060) om strategiska produkter, får dock tulldeklaration för export avseende sådana varor som omfattas av dessa tillstånd avlämnas till postkontoret på avsändningsorten.

2. Varor som deklareras för export där det på grund av exporten görs anspråk på bidrag eller befrielse från eller återbetalning av tull, annan skatt eller avgift annan än sådan skatt som får dras av vid redovisning av skatt enligt lagen (1994:200) om mervärdesskatt eller befrielse från skatt på grund av att varan omfattas av ett ledsagardokument av den typ som avses i kommissionens förordning (EEG) nr 2719/92 om ledsagardokument för flyttning av varor med punktskatteuppskov.

3. Varor för vilka exporttull skall tas ut.

4. Varor som temporärt exporteras under tullförfarandet passiv förädling, om inget annat sägs i tillståndet till passiv förädling.

5. Varor som återexporteras efter att ha varit införda under något tullförfarande med ekonomisk verkan, om inget annat sägs i tillståndet till tullförfarandet.

Av artikel 313.2 d i förordning (EEG) nr 2454/93 framgår att en postförsändelse innehållande icke-gemenskapsvaror som avsänds från ett postkontor i en medlemsstat skall förses med en etikett som anger varornas tullstatus.

18 kap.

7 §  Förrättningsavgift skall inte tas ut för

a) summarisk deklaration,

b) uppläggning på tillfälligt lager,

c) gränsövergångsattest,

d) ATA- och TIR-carneter samt

e) utfärdande av T2L-dokument.

Bilaga B

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

6.2.3 Vad skall stå i de olika fälten?

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

33 VARUKOD (STAT NR)*
(*Senaste lydelse TFS 1994:61.)

Första delfältet

Ange koden enligt den kombinerade nomenklaturen för varuposten i fråga. Koden består av åtta siffror.

Andra delfältet

Ifylls tills vidare ej i Sverige.

Tredje och fjärde delfältet

Ange i förekommande fall tilläggskoder enligt tulltaxan. Vid export är detta koder bestående av tre eller fyra tecken.

Tilläggskoderna finns förtecknade i del 3 bilaga 1 till tulltaxan.

De särskilda tilläggskoderna på jordbruksområdet finns i Statens jordbruksverks exportvägledningar.

Femte delfältet

Ifylls tills vidare ej i Sverige.

Exempel

Om kommersiell varulista bifogas skall fält 33 (samtliga delfält) inte fyllas i.

37 PROCEDUR

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

44 SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR/BILAGDA HANDLINGAR/CERTIFIKAT OCH TILLSTÅND

Ange i förekommande fall bl. a. följande:

Uppgifter om tillstånd eller licens för en vara som är exportreglerad.

I detta fält kan anges "RET-EXP" vid tillämpning av artikel 793.3 i tillämpningskodexen.

Om kommersiell varulista bifogas skall fältet spärras när så är nödvändigt, dvs. när fältet inte används.

46 STATISTISKT VÄRDE

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

7.2 Olika transiteringsprocedurer

Intern transitering (T2-proceduren)

Intern transitering medger att gemenskapsvaror befordras från en punkt till en annan inom gemenskapens tullområde genom ett tredje lands territorium om det finns ett internationellt avtal som medger detta. Detta förändrar inte varornas tullstatus. (Jämför artikel 163.1 i tullkodexen.)

Extern transitering (T1-proceduren)

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

Inrikes transitering

Bestämmelser om inrikes transitering finns i 7 kap. 43–47 §§.

Med inrikes transitering avses transitering av tullgods från ett avgångstullkontor till ett bestämmelsetullkontor, som båda ligger inom det svenska tullområdet.

Anvisningarna enligt avsnitt 7.3 tillämpas även i fråga om inrikes transitering. Härvid behöver dock endast fälten 1–6, 8, 18, 31, 32, 35, 40, 44, 50, 52 och 53 fyllas i. Dessutom skall orden "Inrikes transitering" anges i fält 51.

7.3 Vad skall stå i de olika fälten?

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

8.2.3 Vad skall stå i de olika fälten?

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

33 VARUKOD (STAT NR)*
(*Senaste lydelse TFS 1994:61.)

Första och andra delfältet

Här anges Taric-numret för varuposten i fråga. Koden består av tio siffror. I första delfältet anges åtta siffror och i andra delfältet anges två siffror längst till vänster.

Tredje och fjärde delfältet

Ange i förekommande fall tilläggskoder enligt tulltaxan. Detta är koder bestående av fyra tecken.

Tilläggskoderna finns förtecknade i del 3 bilaga 1 till tulltaxan.

Femte delfältet

Ifylls tills vidare ej i Sverige.

Exempel

34 a URSPRLAND, KOD

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

Bilaga 1

EG:s procedurkoder

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

Skattebefriad import

När det gäller begreppet "exempt supply" så har detta här översatts med "skattebefriad import". Ett annat förslag till översättning är "avgiftsfri leverans".

Detta uttryck som förekommer i flera procedurkoder (se exempelvis kod 42, 63 m.fl.) bör tolkas så att en sändning anses vara föremål för skattebefriad import då en vara undantas från mervärdesskatt vid import av en vara som skall omsättas till ett annat EG-land, dvs. varan transporteras av säljaren eller köparen eller för någonderas räkning från Sverige till ett annat EG-land, om köparen är registrerad i ett annat EG-land som skattskyldig för mervärdesskatt för omsättning av varor eller tjänster eller för förvärv av varor, eller varorna är punktskattepliktiga och förvärvaren inte är en privatperson. Jämför 3 kap. 30 a § mervärdesskattelagen (1994:200).

Utdrag ur bilaga 38

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

Övergångsbestämmelser*

(*Senaste lydelse TFS 1994:50.)

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 

4. Med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 kap. 46 och 60 §§ skall, såvitt gäller luftfartyg som ankommer från eller avgår till Norge, bestämmelserna i 2 kap. 50 och 64 §§ i den upphävda tullordningen (TFS 1987:35) tillämpas i den lydelse bestämmelserna hade dagen före Sveriges anslutning till Europeiska unionen till utgången av juni månad 1995.

5. Med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 kap. 45 och 60 §§ skall, såvitt gäller luftfartyg som ankommer från eller avgår till Norge, bestämmelserna i 2 kap. 49 och 64 §§ i den upphävda tullordningen (TFS 1987:35) tillämpas i den lydelse bestämmelserna hade dagen före Sveriges anslutning till Europeiska unionen till utgången av juni månad 1995.

6. Av lokal tullmyndighet med stöd av 2 kap. 52 § tredje stycket i den upphävda tullordningen (TFS 1987:35) utfärdade generella trafiktillstånd avseende flygtrafik mellan flygplats i tredje land och annan flygplats i Sverige än som avses i 2 kap. 48 § i den upphävda tullordningen får, om inte lokal tullmyndighet föreskriver annat, fortsätta att gälla på oförändrade villkor till utgången av juni månad 1995.

7. Områden som utgör tullupplag enligt tillstånd att inrätta tullupplag som utfärdats med stöd av 46 § första stycket i den upphävda tullagen (1987:1065) skall, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer annat och under förutsättning att säkerhet ställts enligt bestämmelserna i 4 kap. 1 §, anses utgöra platser för tillfällig förvaring som avses i artikel 51.1 i förordning (EEG) nr 2913/92 dock längst ett år efter ikraftträdandet av tullförordningen (1994:1558).

8. I fråga om förvaringstid för icke-gemenskapsvaror som lagts upp på tullupplag före Sveriges anslutning till Europeiska unionen gäller 31 § i den upphävda tullförordningen (1987:1114). Angivning till godkänd tullbehandling skall göras enligt de nya reglerna. För uttag av gemenskapsvaror som lagts upp på tullupplag före Sveriges anslutning till Europeiska unionen gäller särskilda bestämmelser.

9. Om anläggningsförtullning som påbörjats före Sveriges anslutning till Europeiska unionen innefattar varor som införts från EU-land före den tidpunkten skall den tullskyldige vid redovisning enligt 5 kap. 27 § beräkna hur stor del av anläggningens kostnader som avser dessa varor.

Anläggningsförtullning som påbörjats med stöd av bestämmelser i den upphävda tullordningen (TFS 1987:35) får fullföljas efter Sveriges anslutning till Europeiska unionen. För varor som importeras från tredje land efter den tidpunkten skall bestämmelserna i den nya tullordningen tillämpas.

10. Hemtagningstillstånd enligt 4 § 1 och 2 i den upphävda tullförordningen (1987:1114) vilka utfärdats före Sveriges anslutning till Europeiska unionen skall anses gälla som hemtagningstillstånd enligt 8 § l och 2 tullförordningen (1994:1558). Vad som nu sagts gäller även övergång till fri omsättning inom ramen för tullförfarandena passiv förädling, aktiv förädling (restitutionssystemet) och bearbetning under tullkontroll.

11. Enligt punkt 3 i övergångsbestämmelser till tullförordningen (1994:1558) får tillstånd att inneha transitlager eller provianteringslager, som meddelats före ikraftträdandet av tullförordningen, fortsätta att gälla på oförändrade villkor ett år efter ikraftträdandet. Härvid gäller att säkerhet enligt 8 kap. 3 § resp. 13 kap. 11 § inte behöver ställas. Enligt samma övergångsbestämmelse får varor som importerats från tredje land läggas upp på sådant lager även efter ikraftträdandet. Enligt samma övergångsbestämmelse får varorna förvaras på lagret enligt äldre bestämmelser, dock längst ett år efter ikraftträdandet av tullförordningen. Vid uppläggning på och uttag från sådant lager skall bestämmelserna i den nya tullordningen tillämpas. För uttag av gemenskapsvaror som lagts upp på transitlager eller provianteringslager före Sveriges anslutning till Europeiska unionen gäller särskilda bestämmelser.

12. Enligt punkt 4 i övergångsbestämmelser till tullförordningen (1994:1558) får tillstånd att inneha tullkreditlager, som meddelats före ikraftträdandet av tullförordningen, fortsätta att gälla på oförändrade villkor ett år efter ikraftträdandet. Härvid gäller att säkerhet enligt 8 kap. 3 § inte behöver ställas. Enligt samma övergångsbestämmelse får varor som anmälts till uppläggning på tullkreditlager före ikraftträdandet förvaras på lagret enligt äldre bestämmelser, dock längst ett år efter ikraftträdandet.

Vid uttag från tullkreditlager skall angivning till godkänd tullbehandling göras enligt bestämmelserna i den nya tullordningen. Vid sådan angivning tilldelas ärendet nytt tullid eller journalsnummer. I redovisningen/bokföringen skall nytt tullid eller journalsnummer anges. För uttag av gemenskapsvaror som lagts upp på tullkreditlager före Sveriges anslutning till Europeiska unionen gäller särskilda bestämmelser.

13. Enligt punkt 5 i övergångsbestämmelser till tullförordningen (1994:1558) får tillstånd att inrätta frihamn, som meddelats före ikraftträdandet av tullförordningen, fortsätta att gälla på oförändrade villkor ett år efter ikraftträdandet. Enligt samma övergångsbestämmelse får varor som importerats från tredje land läggas upp i frihamn även efter ikraftträdandet. Vid uppläggning i frihamn av sådana varor skall bestämmelserna i 9 kap. i den upphävda tullordningen (TFS 1987:35) tillämpas. Enligt samma övergångsbestämmelse får varor förvaras i frihamn enligt äldre bestämmelser, dock längst ett år efter ikraftträdandet.

Vid uttag från frihamn skall angivning till godkänd tullbehandling göras enligt bestämmelserna i den nya tullordningen. För uttag av gemenskapsvaror som lagts upp i frihamn före Sveriges anslutning till Europeiska unionen gäller särskilda bestämmelser.

14. Tillstånd till förenklat förfarande vid export enligt 6 kap. 19 a § i den upphävda tullordningen (TFS 1987:35) vilka utfärdats före Sveriges anslutning till Europeiska unionen får fortsätta att gälla ett år efter ikraftträdandet av den nya tullordningen. Den förenklade deklarationen och den kompletterande tulldeklarationen skall dock behandlas enligt vad som sägs i 10 kap. och innehålla de uppgifter som sägs i bilaga B.

15. Tillstånd att tillämpa förfarandet med godkänd exportör som meddelats före den 1 april 1995 får fortsätta att gälla på oförändrade villkor till utgången av september månad 1995. För tillstånd som meddelas den 1 april 1995 eller senare gäller att kravet i 10 kap. 22 § andra stycket på tillstånd till elektronisk uppgiftslämning skall vara uppfyllt senast den 1 oktober 1995. Som en följd därav skall särskilda övergångsbestämmelser tillämpas enligt vad som framgår av tillståndet att tillämpa förfarandet med godkänd exportör.

16. Tillstånd att tillämpa det förenklade förfarandet godkänd avsändare enligt konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande som utfärdats före Sveriges anslutning till Europeiska unionen får fortsätta att gälla på oförändrade villkor till utgången av juni månad 1995. Tillstånd att tillämpa det förenklade förfarandet godkänd avsändare innefattar därefter enbart formaliteter i samband med transitering.


Denna författning träder i kraft den 1 april 1995.